Kokybės krepšelis

Nuo šių mokslo metų pradžios progimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projektas parengtas vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą V- Nr. 637  „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, tikslines ,,Kokybės krepšelio“ lėšas nukreipiant mokinių konsultacijoms, pagalbos teikimui, ugdymo aplinkos gerinimui, tiriamosios ir kūrybinės mokinių veiklos organizavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

Įgyvendindama projekto veiklas, mokykla parengė veiklos tobulinimo planą bei su NŠA ir Joniškio rajono savivaldybe pasirašė partnerystės sutartį.

Progimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslas- tobulinti ugdymo(si) procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

1 uždavinys. Sukurti mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo modelį.

2 uždavinys. Sukurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką.

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui.

 


Nuorodos

Projektas „Kokybės krepšelis“

Inovatyvus MSP parkas

Diferencijuotų užduočių bankas

Metodinių dienų priemonės

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
3-4 klasių pažangos metraštis 2022-10-17 11:03:45 300.86 KB
6-7 klasių pažangos metraštis 2022-10-17 11:03:45 823.67 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022-10-17 11:03:46 823.67 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022-10-17 11:03:46 295.99 KB
M. Slančiausko progimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita 2022-10-17 11:03:46 3.98 MB
Mato Slančiausko progimnazijos veiklos kokybės rodiklių lentelė (KK plano ataskaitai) 2022-10-17 11:03:47 410.38 KB
Kokybės krepšelio baigiamoji ataskaita 2022-10-17 11:03:47 6.3 MB

Veiklos

Kokybės krepšelio veiklos Atnaujinta Dydis
Metodinė diena „Geros pamokos komponentai“ (2021-01-05) 2022-10-17 20:32:17 1.2 MB
Mokyklos pedagogams organizuotas seminaras „Modernios pamokos vadyba“, lektorė Daiva Rindzevičienė (2021-02-16) 2022-10-17 20:32:17 1.83 MB
Metodinė diena „Integralaus ugdymo galimybės“ (2021-02-18) 2022-10-17 20:32:17 816.02 KB
Integruotos pamokos – M. Slančiausko savaitė (2021-02-22) 2022-10-17 20:32:18 137.32 KB
Mokinių pasiekimai – projektas „Roboto ranka“ (2021-03-06) 2022-10-17 20:32:18 178.29 KB
Lietuvių kalbos ir matematikos moduliai (2021-03-15) 2022-10-17 20:32:18 293.74 KB
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Mato Slančiausko progimnazija dalinosi gerąja patirtimi (2021-03-25) 2022-10-17 20:32:18 370.34 KB
Šiaulių rajono mokytojų metodinės savaitės „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“ renginiai (2021-04-06) 2022-10-17 20:32:19 201.83 KB
Metodų mugė „Kartu mokytis smagiau“ (2021-04-08) 2022-10-17 20:32:19 677.89 KB
Mokykloje atidarėme vabzdžių viešbutį (2021-04-19) 2022-10-17 20:32:19 705.28 KB
Seminaras „Drąsa būti netobulu“ (2021-06-16) 2022-10-17 20:32:20 483.5 KB
Metodinė diena „STEAM – patyriminis ugdymas, keičiantis tradicinę pamoką“ (2021-06-21) 2022-10-17 20:32:20 5.3 MB
Robotikos pasiekimai (2021-08-31) 2022-10-17 20:32:21 75.92 KB
Metodinę priemonę 3-4 bei 5-8 klasių mokinių pažangos stebėjimui (2021-09-26) 2022-10-17 20:32:21 274.04 KB
SEU „Juodos avies“ užsiėmimai (2021-10-19..22) 2022-10-17 20:32:21 2.11 MB
M. Slančiausko savaitės veiklos (2022-02-25) 2022-10-17 20:32:22 220.33 KB
Metodų mugė „Besimokanti mokykla“ (2022-03-31) 2022-10-17 20:32:22 1.76 MB
3D spausdintuvai panaudojimas ugdymo procese (2022-05-31) 2022-10-17 20:32:23 791.3 KB

M. Slančiausko savaitės veiklų pristatymas (2022-03-16)

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45