Ugdymas karjerai

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.
Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Mokantis pagal ugdymo karjerai programą įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galės pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir atitinkamo išsilavinimo įgijimo ) tiek ir tolesniuose jo etapuose.

Ugdymo karjerai programos paskirtis

 1. Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.
 2. Ugdymo karjerai programa skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, siekiant sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas formalaus švietimo sistemoje.

Tikslas

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymo karjerai veikla progimnazijoje

 • teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.
 • supažindinti mokinius ir jų tėvus su progimnazijoje teikiamomis  ugdymo karjerai paslaugomis.
 • organizuoti profesinį veiklinimą.
 • plėtoti mokinių supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.
 • supažindinti mokytojus, mokinius ir jų tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis.
 • padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Ugdymo karjerai specialistas tau padės

 • geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius.
 • pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį planuojant asmeninę karjerą.
 • rasti ir kryptingai panaudoti su karjera susijusią informaciją, planuojant tolesnio mokymosi galimybes.
 • pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą.

Progimnazijos mokinių ugdymo karjerai darbo grupė

Karjeros specialistas

Ugdymo karjerai veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45