Spa­lio 17 d. 7b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė (moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė) daly­va­vo Šiau­lių kraš­to mer­gi­nų mate­ma­ti­kos kon­kur­se — olim­pia­do­je. Sep­tin­to­kų gru­pė­je Aud­rin­ga pel­nė III vie­tą ir Swe­dban­ko mini dova­nė­lę.

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pro­jek­to tiks­las – didin­ti bend­ro­jo ugdy­mo įstai­gų tink­lo veik­los efek­ty­vu­mą.

Pro­jek­to užda­vi­nys – moder­ni­zuo­ti gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų mokymo(si) aplin­ką.

Pro­jek­to part­ne­riai: visos šalies savi­val­dy­bės ir vals­ty­bi­nės mokyk­los.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo metu yra vyk­do­mos šios veik­los:

  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos įsi­gi­ji­mas. Per­ka­mi moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos komp­lek­tai atski­rai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokyk­loms, kurios vyk­do ati­tin­ka­mas bend­ro­jo ugdy­mo prog­ra­mas.
  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lams moky­ti įsi­gy­tų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos panau­do­ji­mo ugdy­mo pro­ce­se meto­di­kų paren­gi­mas.

Bus pareng­ta meto­di­nė medžia­ga moky­to­jams, t. y. lako­niš­ki pamo­kų apra­šy­mai ir trum­pi fil­mu­kai, kuriuo­se pata­ria­ma, kaip nupirk­tas prie­mo­nes nau­do­ti pamo­ko­se.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­tos Euro­pos Sąjun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Pro­gim­na­zi­ja  pagal šį pro­jek­tą gavo prie­mo­nių už 12235 eurų.

Pro­gim­na­zi­ją jau pasie­kė visos numa­ty­tos prie­mo­nės skir­tos 1–4 kla­sių moki­niams. Netru­kus visas pagal pro­jek­tą skir­tas prie­mo­nes gaus 5–8 kla­sių moki­niai. Tai  yra labai daug gam­tos ir tech­no­lo­gi­jos moks­lams moky­tis skir­tų prie­mo­nių – mik­ro­s­ko­pai, Izop­ro­pa­no­lis,  meti­le­no mėlis,  agar-aga­ras,  LB ter­pė,  dri­gal­skio men­te­lė,  prep­a­ra­vi­mo įran­kių rin­ki­nys,  lupa, ran­ki­nis skait­me­ni­nis mik­ro­s­ko­pas, mokyk­li­nis mik­ro­s­ko­pas, opti­kos prie­žiū­ros reik­me­nų rin­ki­nys, objek­ti­nių stik­liu­kų rin­ki­nys, svars­tyk­lės, spy­ruok­li­nės svars­tyk­lės, bui­ti­nės svars­tyk­lės, žibin­tu­vė­lis, mini meteo sto­te­lė, elekt­ri­nė viryk­lė, geo­met­ri­nės opti­kos rin­ki­nys, elekt­ros gran­di­nės rin­ki­nys ir t.t.

Prie­mo­nės sėk­min­gai nau­do­ja­mos ugdy­mo pro­ce­se. Tai vyks­ta ir pamo­ko­se, ir vyk­dant pro­jek­tus.

Pažintinė kelionė po Panevėžio kraštą

Spa­lio 11 die­ną 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. J. Bytau­tie­nė) kla­sių moki­niai vyko į Pane­vė­žį. Aplan­kė Linų muzie­jų, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lino kelias“. Moki­niai ne tik ste­bė­jo, bet ir prak­tiš­kai išban­dė visą lino apdir­bi­mo kelią nuo pra­džios iki pabai­gos.

Paši­lių stumb­ry­ne turė­jo gali­my­bę ne tik išgirs­ti giri­nin­ko pasa­ko­ji­mą, bet ir gėrė­tis stumb­rais ir jų jau­nik­liais.

Atvy­kus į Pane­vė­žio mies­tą, apsi­lan­kė meni­nio stik­lo stu­di­jo­je „Glass­Re­mis“. Tik įėjus į stu­di­ją, visų akį trau­kė nuo­sta­būs gami­niai iš stik­lo. Moki­niai ste­bė­jo ten dir­ban­čių kva­li­fi­kuo­tų  meist­rų dar­bą ir matė, kaip kvar­ci­nis smė­lis virs­ta stik­lo gami­niu.

Daug džiaugs­mo vai­kai paty­rė lan­ky­da­mie­si lėlių veži­mo teat­re, kur vyko edu­ka­ci­nis – prak­ti­nis užsi­ėmi­mas pagal Kul­tū­ros pasą „Akto­rius lėli­nin­kas“ ir „Lėlės laga­mi­ne“. Moki­niai suži­no­jo, kaip gami­na­mos lėlės, kokių rūšių jų būna, ste­bė­jo jas vaid­me­ny­je ir turė­jo gali­my­bę patys sce­no­je su šio­mis lėlė­mis pavai­din­ti. Vai­kus domi­no, kaip tam­pa­ma akto­riu­mi. Moki­niai, užduo­da­mi klau­si­mus akto­riams, pra­p­lė­tė žinias apie akto­riaus pro­fe­si­ją.

Grį­žo lai­min­gi, nes daug suži­no­jo!

Mišką sėja ar sodina?

Su tokiu klau­si­mu į pamo­ką kito­je erd­vė­je išvy­ko 2B moki­nu­kai. Inte­gruo­ta lie­tu­vių kal­bos ir pasau­lio paži­ni­mo pamo­ka vyko Joniš­kio miš­kų urė­di­jos mede­ly­ne. Čia vai­kai, lydi­mi moky­to­jos Ugnės ir mede­ly­no vir­ši­nin­ko B. Ste­po­na­vi­čiaus, suži­no­jo, kaip ren­ka­mos juo­dalks­nio sėk­ly­tės iš kan­ko­rė­žiu­kų (sume­dė­ju­sių žir­gi­nių), kaip jos sėja­mos, kaip augi­na­mi mede­liai. Galė­jo paly­gin­ti, kaip augi­ni­mo sąly­gos turi įta­kos mede­lių vys­ty­mui­si. Ant­ro­kai apžiū­rė­jo  eglu­čių, ber­že­lių, ąžuo­liu­kų, tujų, juo­dalks­nių sėji­nu­kus, matė, kaip mede­ly­no dar­buo­to­jai paruo­šia kelių metų eglu­tes per­so­di­ni­mui — sutvar­ko jų šak­ne­les, suri­ša;  raga­vo puti­no, rau­gerš­kio, dygio­sios sly­vos (vie­nin­te­lė nesu­kul­tū­rin­tų, savai­me augan­čių Lie­tu­vo­je sly­vų rūšis) uogų.

Į mokyk­lą ant­ro­kai sugrį­žo išsi­aiš­ki­nę, kad miš­ką ir sėja, ir sodi­na. O apta­rę mede­ly­no dar­buo­to­jų veik­lą nuspren­dė, kad tai sun­kus, bet labai rei­ka­lin­gas mūsų kraš­tui  dar­bas.

Kaimynų startai — 2019

Gas­čiū­nuo­se vyko vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė:

  • Kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Arman­das Tam­šaus­kas — 58,10 m ir šuo­lio į aukš­tį per­šo­ko 1,56 m;
  • Po 1,45 m per­šo­ko Tau­tvy­as Kuly­cius — ant­ra vie­ta ir Arman­das Benis — tre­čia vie­ta;
  • 60 m bėgi­mo rung­tį lai­mė­jo Tau­tvy­das Kuly­čius — 8,46 s;
  • Ignas Žemė­pa­tis toliau­siai šoko į tolį 4,43 m, ant­ras Emi­li­jus Lap­ei­ka — 4,13m;
  • Jau­nes­nių gru­pė­je kamuo­liu­ko meti­mo rung­tį lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė — 25 m ir Matas Jonu­šas — 42.64 m.

Edukacinė išvyka į Kauną – pamokos kitose erdvėse

Kokios turi­nin­gos ir sma­gios pamo­kos yra, kai jos vyks­ta ne mokyk­lo­je, ket­vir­ta­die­nį paty­rė 7a kla­sės moki­niai. Jie die­ną pra­lei­do Kau­ne kar­tu su lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja R. Domi­nai­te ir auk­lė­to­ja J. Dau­pa­rie­ne. Tai buvo inte­gruo­tos isto­ri­jos, muzi­kos ir lie­tu­vių lite­ra­tū­ros pamo­kos kito­se erd­vė­se. Pir­miau­sia moki­niai lan­kė­si Rau­dond­va­ry­je, kur apžiū­rė­jo dva­ro rūmus ir visą teri­to­ri­ją, klau­sė­si įdo­maus gido pasa­ko­ji­mo apie buvu­sius dva­ro šei­mi­nin­kus, apie 1830–1831 metų suki­li­mą, apie Tiš­ke­vi­čių gimi­nės val­dy­mo lai­ko­tar­pį ir kt. Muzie­ju­je pama­tė eks­po­zi­ci­ją ir  išgir­do apie iš Rau­dond­va­rio kilu­sį kom­po­zi­to­rių Juo­zą Nau­ja­lį, sukū­ru­sį daug dai­nų pagal Mai­ro­nio eiles, suor­ga­ni­za­vu­sį pir­mą­ją Dai­nų šven­tę Lie­tu­vo­je. Kaip žino­me, 2019 metai pas­kelb­ti Juo­zo Nau­ja­lio metais. Šie metai pas­kelb­ti ir Lai­ki­no­sios sos­ti­nės metais, tad iš Kau­no rajo­no muzie­jaus atvy­kę į Kau­ną moki­niai pasi­vaikš­čio­jo gar­sią­ja Lais­vės alė­ja — reikš­min­ga gat­ve tiek tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je, tiek sovie­ti­niais metais.

Na, ir links­miau­siai vai­kai lai­ką pra­lei­do edu­ka­ci­jo­je „Šmurkšt į pasa­ką“, kuri vyko Vai­kų lite­ra­tū­ros muzie­ju­je. Čia visiems teko įsi­kū­ny­ti į kurį nors lite­ra­tū­ri­nių pasa­kų per­so­na­žą, jį suvai­din­ti. O ką vai­din­ti, išsi­rin­ko patys išsi­trau­kę iš dėžu­tės lape­lį su per­so­na­žo var­du. Tada rei­kė­jo susi­ra­sti rei­kia­mą apran­gą ir pasi­jus­ti savo vaid­me­ny­je. Drą­siau­si gavo dova­nų. Per­so­na­žai buvo iš Mar­ty­no Vai­ni­lai­čio, Kazio Sajos, Vytau­tės Žilin­skai­tės ir kitų rašy­to­jų pasa­kų. O kokia įspū­din­ga su ilga mels­va suk­ne­le ir skry­bė­le  atro­dė Kara­lai­tė Feli­ci­ja – auk­lė­to­ja Jani­na!

Po pamo­kų rei­kia ir papra­mo­gau­ti. Žino­ma, mūsų sep­tin­to­kams pra­mo­ga nume­ris 1 išlie­ka didžiu­lis pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras MEGA, ten kiek­vie­nas pasi­rin­ko


Mes, moky­to­jos, mano­me, kad eks­kur­si­ja vai­kams pati­ko, dėko­ja­me  už gerą elge­sį ir pastan­gas pui­kiai atlik­ti vaid­me­nis.

Moky­to­jos Rima ir Jani­na

 

Bėgimas Żagarės parko takais

Żaga­rė­je vyko bėgi­mo varży­bos. Daly­va­vo apie 120 bėgi­ku. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo 23 bėgi­kai. Pra­di­nės kla­sės bėgo 1 kilo­met­rą, o 5–8 kla­sės — 2 kilo­met­rus. Pra­di­nių kla­sių mer­gai­čių gru­pė­je tre­čią vie­tą iško­vo­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė. Ji apdo­va­no­ta meda­liu ir tau­re. 2005 metų ir jau­nes­nių gru­pė­je ket­vir­tas atbė­go Danie­lius Ste­po­nai­tis. Visi daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.

Pirmosios knygutės šventė

Spa­lio 8 d. 1A  kla­sės moki­niai su moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­ne, o spa­lio 10 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je, kur vyko „Pir­mo­sios kny­gu­tės šven­tė“.

Vai­kai pažiū­rė­jo šešė­li­nį lėlių spek­tak­lį „Trys par­šiu­k­ai“, susi­pa­ži­no su bib­lio­te­ka, ką joje gali­ma veik­ti, kokios yra nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka tai­syk­lės, kuo bib­lio­te­ka ski­ria­si nuo kny­gy­no, taip pat apžiū­rė­jo, pačias gra­žiau­sias Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je esan­čias kny­gas. Po kny­gų pri­sta­ty­mo pir­mo­kų lau­kė užduo­tis – suras­ti bib­lio­te­ko­je pasi­slė­pu­sias ir kny­gas ban­dan­čias griauž­ti peles. Vai­kai nar­šė tarp kny­gų ir len­ty­nų ir sura­do visas peles. Kaip pri­zą už pui­kiai atlik­tą užduo­tį kiek­vie­na kla­sė gavo po kny­gą, o kiek­vie­nas pir­mo­kas — po kny­gos skir­tu­ką. Ačiū bib­lio­te­ki­nin­kėms už sma­gų ryt­me­tį.