SVARBI INFORMACIJA!

Rekomenduojama

Infor­muo­ja­me, kad Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je nusta­ty­tas vie­nas COVID-19 atve­jis. Arti­mą kon­tak­tą turė­ję mokyk­los bend­ruo­me­nės nariai infor­muo­ti, jiems pra­neš­ta apie būti­ny­bę izo­liuo­tis. Toli­mes­ni pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos veiks­mai bus deri­na­mi su NVSC spe­cia­lis­tais. Visų mokyk­los bend­ruo­me­nės narių pra­šo­me lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ste­bė­ti svei­ka­tą. Ska­ti­na­me pasi­nau­do­ti gali­my­be išsi­tir­ti Joniš­kio COVID ‑19 mobi­lia­ja­me patik­ros punk­te.

Svar­bu! Vyk­do­mas Joniš­kio rajo­no gyven­to­jų išty­ri­mas dėl COVID-19 ligos mobi­lia­ja­me punk­te 

Nemokamas maitinimas

Rekomenduojama

Infor­muo­ja­me, kad nemo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tiems 1–8 kla­sių moki­niams už spa­lio 22–23 die­nas ir lap­kri­čio 3–6 die­nas bus ski­ria­mas sau­sas davi­nys, kurį vai­kai atsi­ims grį­žę po nuo­to­li­nio moky­mo­si. Jei, atsi­žvel­giant į nepa­lan­kią svei­ka­tai situ­aci­ją, rajo­ne bus pri­im­ti kiti spren­di­mai — infor­muo­si­me.

Rudeninis žygis

Spa­lio 20 die­ną 7b kla­sės moki­niai, lydi­mi auk­lė­to­jos Gita­nos Svy­tie­nės, šil­tai rude­niš­ką die­ną išsi­ruo­šė į žygį Joniš­kis – Mėd­gi­nai. Žygio tiks­las – aplan­ky­ti Jono Avy­žiaus – Lie­tu­vių rašy­to­jo, pub­li­cis­to, poli­ti­nio bei visuo­me­nės vei­kė­jo gim­ti­nę. Atke­lia­vę į kai­mo gale sto­vin­čią ir tvar­kin­gai pri­žiū­ri­mą rašy­to­jo sody­bą, moki­niai suži­no­jo, kad jis buvo ne tik rašy­to­jas, bet ir akty­vus fila­te­lis­tas, domė­jo­si aviamo­de­lia­vi­mu, kul­ti­va­vo spor­ti­nę žūk­lę ir biti­nin­kys­tę. Įdo­mu buvo apei­ti ir apžiū­rė­ti išli­ku­sius pasta­tus, pasi­vaikš­čio­ti kie­mo teri­to­ri­jo­je ir sma­giai pasi­sup­ti medy­je įtai­sy­to­je sūpuok­lė­je. Namo grį­žo pil­ni įspū­džio ir geros nuo­tai­kos.

GEOGRAFIJOS PAMOKOS KITAIP

Visa­me pasau­ly­je spa­lio 14 d. šven­čia­ma tarp­tau­ti­nė elekt­ro­ni­kos atlie­kų die­na. Tai datai pami­nė­ti pro­gim­na­zi­jo­je vyko inte­gruo­tos geo­gra­fi­jos ir eko­lo­gi­jos pamo­kos 7 ir 8 kla­sių moki­niams. Buvo veda­mos inter­ne­ti­nės pamo­kė­lės tema „Elekt­ros ir elekt­ro­ni­nės įran­gos, bate­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių, apmo­kes­ti­na­mų­jų gami­nių (filt­rų, amor­ti­za­to­rių, padan­gų), eks­p­lo­a­tuo­ti netin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių, aly­vų atlie­kų tvar­ky­mas, pri­ėmi­mo vie­tos, šių atlie­kų atski­ro surin­ki­mo būti­ny­bė, žalin­gas povei­kis aplin­kai bei žmo­nių svei­ka­tai“. Moki­niai daly­va­vo šios aplin­ko­sau­gi­nės prog­ra­mos pre­zen­ta­ci­jo­je ir spren­dė kar­tu šia tema kon­kur­si­nį kry­žia­žo­dį. Šio­je veik­lo­je ugdy­ti­niai gili­no­si į glo­ba­li­nes eko­lo­gi­nes prob­le­mas ir jų spren­di­mo būdus. Tokiu būdu jie daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te „Mes rūšiuo­jam“, kurio tiks­las — ska­tin­ti mokyk­los bend­ruo­me­nę rūšiuo­ti elekt­ros ir elekt­ro­ni­kos atlie­kas, kurios per­dir­ba­mos ir gau­na­mi nau­ji patrauk­lūs gami­niai.

Burnos higiena

Dan­tų ėduo­nis — vie­na labiau­siai  papli­tu­sių vai­kų ir paaug­lių bur­nos ligų. Didžiau­sias sie­kis — išlai­ky­ti svei­kus vai­kų dan­tis, išug­dy­ti gerus bur­nos higie­nos bei mity­bos įpro­čius, maži­nan­čius ėduo­nies išsi­vys­ty­mo gali­my­bę.
Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras orga­ni­zuo­ja paskai­tas Joniš­kio rajo­no mokyk­lo­se apie bur­nos higie­ną, kurias veda bur­nos higie­nis­tė — Sona­ta Kvyk­lie­nė.
Tokia paskai­ta spa­lio 20 die­ną  buvo skai­to­ma Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je,  4 kla­sių moki­niams. Vai­kai pasi­kar­to­jo, kaip rei­kia valy­tis dan­tis, kad nesu­si­da­ry­tų apna­šos, kokia turi būti mity­ba, sie­kiant išlai­ky­ti gerą dan­tų būk­lę.
Vai­kai dan­tu­kus išsi­va­lė apna­šas nuda­žan­čia dan­tų pasta. Pašvie­tus tam tik­ra lem­pu­te, jei­gu nepa­kan­ka­mai gerai išva­ly­ti dan­tų pavir­šiai, mato­si užsi­li­kę apna­šos, kurios gali būti dan­tų ėduo­nies ar dan­te­nų užde­gi­mo prie­žas­ti­mi. Gavę dova­nų dan­tų šepe­tu­kus, pasi­sė­mę žinių, visi  vie­nin­gai paža­dė­jo dan­tu­kus valy­ti tai­syk­lin­gai.
Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė.