Mažieji svečiai robotikos užsiėmime

Sau­sio 17 d. pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si vai­kų dar­že­lio „Vytu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės vai­kai, kurie daly­va­vo robo­ti­kos užsi­ėmi­me. Moky­to­ja A. Radžvi­lie­nė papa­sa­ko­ju­si, kas yra robo­tas, kokias koman­das jis atlie­ka, paro­dė savo sukonst­ruo­tą robo­tu­ką, kuris klus­niai vyk­dė moky­to­jos koman­das. Po to vai­kai ėmė­si konst­ruo­ti savo robo­tu­kus — vėjo malū­nus. Sukonst­ra­vę juos, mažie­ji paste­bė­jo, kad jų pato­bu­li­ni­mai buvo skir­tin­gi — nė vie­no nebu­vo vie­no­do, bet pui­kiai vei­kė.

Dar­že­li­nu­kams ši edu­ka­ci­ja labai pati­ko.

Visuo­ti­nė pilie­ti­nė ini­cia­ty­va Atmin­tis gyva, nes liu­di­ja. Atmi­ni­mo žva­ke­lės lan­guo­se, o tuo metu moky­to­jai vai­kams pasa­ko­ja, ką visa Lie­tu­va išgy­ve­no 1991m. sau­sio 13-ąją.

Sau­sio 17 d. 3b kla­sės moki­niai daly­va­vo inte­gruo­to­je ang­lų kal­bos ir dai­lės pamo­ko­je. Per ang­lų kal­bos pamo­ką vai­kai apra­šė pasi­rink­tą gyvū­ną, jo neįp­ras­tas savy­bes bei ypa­tin­gus gebė­ji­mus. Dai­lės pamo­ko­je tre­čio­kai pie­šė gyvū­no eski­zą ir lip­dė jį iš plas­ti­li­no. Pri­tai­kę tele­fo­no prog­ra­mė­lę, vai­kai savo plas­ti­li­no gyvū­nė­liui įkvė­pė gyvy­bės. Pamo­ką vedė moky­to­jos Lai­ma Kurau­skie­nė ir Jolan­ta Bytau­tie­nė.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je orga­ni­zuo­tas susi­ti­ki­mas su būsi­mų pir­mo­kų tėvais. Jau­kia­me pokal­by­je atsa­ky­ta į tėve­liams rūpi­mus klau­si­mus, pri­sta­ty­tos vyk­do­mos veik­los, susi­pa­žin­ta su mokyk­lo­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais. Kol tėve­liai dis­ku­ta­vo apie tai, kas jiems svar­bu ir aktu­alu, būsi­mie­ji pir­mo­kė­liai susi­pa­ži­no su spor­to salės aplin­ka, išban­dė jud­rias spor­ti­nes užduo­tis ir žai­di­mus.

Sau­sio 10 d. mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­va­vo Šau­lių Sąjun­gos orga­ni­zuo­ta­me nak­ti­nia­me žygy­je „Būk švie­sa tam­so­je“ skir­ta­me sau­sio 13 d. pami­nė­ji­mui. Visi įvei­kė­me 13 kilo­met­rų. Grį­žo­me pavar­gę, bet lai­min­gi.

2020 METŲ KALENDORIUS

Mokyk­lo­je jūsų lau­kia moki­nių ir moky­to­jų kūry­bi­niais dar­bais iliust­ruo­tas MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ KALENDORIUS! Kvie­čia­me įsi­gy­ti!

Keramika

Nuo 2017 metų lap­kri­čio 1 d. Joniš­ky­je vei­kia jau­nų­jų kera­mi­kų būre­lis.

Išskir­ti­nis, nes kito­se mokyk­lo­se ar ugdy­mo įstai­go­se kera­mi­kos būre­lių nėra. Jį lan­ko pra­di­nių kla­sių moki­niai. Lip­do­me įvai­rius dir­bi­nius iš molio – gyvū­nų figū­rė­les, tau­pyk­les, pieš­tu­ki­nes, ange­liu­kus, var­pe­lius ir dar dau­gy­bę įvai­rių dir­bi­nių, kuriuos suku­ria laki moki­nių vaiz­duo­tė. Užsi­ėmi­mai vyks­ta vie­ną kar­tą per savai­tę, bet daž­nai pri­trūks­ta­me lai­ko, molis įtrau­kia į kūry­bi­nius pro­ce­sus, jį mie­la lies­ti, min­ky­ti, lip­dy­ti. Užsi­ėmi­muo­se moko­mės dir­bi­nius puoš­ti, deko­ruo­ti, ste­bi­me džiū­vi­mo pro­ce­są, degi­mą. Yra kera­mi­kos degi­mo kros­nis, kurio­je išde­ga­mi dir­bi­niai. Išdeg­tus dir­bi­nius dažo­me, lakuo­ja­me. Būre­liui vado­vau­ja lais­vo­ji moky­to­ja, logo­pe­dė Rita Pad­gur­skie­nė, kuri yra kera­mi­kė – tau­to­dai­li­nin­kė, akty­viai daly­vau­jan­ti rajo­ne ren­gia­mo­se ama­tų die­no­se, įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, susi­ju­siuo­se su kera­mi­ka.

Kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojai 

Sau­sio 7 d. Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius ir mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė įtei­kė mero padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les Kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­so nuga­lė­to­jams.

Kon­kur­se buvo sulauk­ta apie 90 dar­bų. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja dar­bus ver­ti­no pagal šiuos kri­te­ri­jus — temos atsklei­di­mą, ori­gi­na­lu­mą, kūry­biš­ku­mą, įtai­gą ir meni­nę dar­bo koky­bę. Komi­si­ja išrin­ko nuga­lė­to­jus ketu­rio­se amžiaus gru­pė­se.

7–10 metų amžiaus gru­pė­je lau­re­ate tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Rugi­lė Skir­vai­ny­tė.

Pas­ka­ti­na­muo­ju pri­zu šio amžiaus gru­pė­je taip pat apdo­va­no­ta M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Sau­lė Budžy­tė.

Džiau­gia­mės moki­nių dar­bais ir jų lai­mė­ji­mais.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­ja D. Klau­sie­nė