Paskelbti rašinių konkurso „Miškais ateina ruduo“ nugalėtojai

Marius Kati­liš­kis (Albi­nas Vait­kus), vie­nas iški­liau­sių mūsų kraš­to rašy­to­jų, augo Kati­liš­kių kai­me neto­li Žaga­rės. Šis talen­tin­gas pro­zi­nin­kas tar­si dai­li­nin­kas drobė­je savo kūry­bo­je nuta­pė ryš­kų to laik­me­čio Lie­tu­vos gam­tos ir jos žmo­nių paveiks­lą. Be galo sod­ri ir tur­tin­ga rašy­to­jo kal­ba – ne stu­di­jų aukš­to­jo­je mokyk­lo­je pasek­mė, o bend­ra­vi­mo su savo­jo kraš­to žmo­nė­mis, įsi­klau­sy­mo ir įsi­žiū­rė­ji­mo vai­sius. Minint rašy­to­jo 105-ąsias gimi­mo meti­nes, Žaga­rės kul­tū­ros cent­ras pas­kel­bė raši­nių kon­kur­są „Miš­kais atei­na ruduo”, skir­tą Mariui Kati­liš­kiui ir jo kūry­bai atmin­ti. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai. Džiau­gia­mės, kad net trys iš jų tapo šio kon­kur­so lau­re­atais. Šių mok­s­lei­vių lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasi­džiau­gė, kad nuo­šir­dūs kūry­bi­niai moki­nių dar­be­liai pati­ko ver­ti­ni­mo komi­si­jai.

1‑ąją vie­tą kon­kur­se užėmė J. Luk­šai­tės (II gimn. kl. „Auš­ros“ gim­na­zi­ja) imp­re­si­ja „Pava­sa­rio žara“

2‑oji vie­ta ati­te­ko Dovy­dui Pet­ry­lai už nove­lę „Mėly­nos gėle­lės“.

3‑oji vie­ta ati­te­ko Lukai Damb­rauskai­tei už raši­nį „Obe­lys“ ir Andrė­jai Vai­te­kū­nai­tei už eilė­raš­tį „Aš bijau žmo­nių“.

Žaga­rės kul­tū­ros cent­re vyku­sia­me bai­gia­ma­ja­me kon­kur­so ren­gi­ny­je iškil­min­gai apdo­va­no­ti kon­kur­so lau­re­atai, pasvei­kin­tos ir jų moky­to­jos. Visus ren­gi­nio daly­vius pra­džiu­gi­no pui­kus Seve­ri­no Nor­gai­los ir Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės kon­cer­tas. Ačiū orga­ni­za­to­riams. O mūsų mok­s­lei­viams lin­ki­me kūry­bi­nės sėk­mės.

Salės futbo­lo MrGo­las var­žy­bo­se mokyk­los koman­da įvei­kė Skaist­gi­rio mokyk­los koman­dą po bau­di­nių seri­jos 5–4 ir pate­ko į Šiau­lių apskri­ties fina­lą.

Festivalis ir konkursas

Pra­ėju­sias dvi savai­tės „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų keliai suko į Kur­šė­nus. Spa­lio 30 d. jau­nių A, jau­nių B ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me liau­diš­kų šokių fes­ti­va­ly­je „Jau­ni­mė­lis pasi­šoks“, kur ne tik kon­cer­ta­vo, bet ir žiū­rė­jo vals­ty­bi­nio ansamb­lio „Lie­tu­va“ kon­cer­ti­nę-edu­ka­ci­nę prog­ra­mą „Tai mar­gu­mas mūs šale­lės“ bei daly­va­vo šokių užsi­ėmi­me, veda­ma­me ansamb­lio balet­meis­te­rio Edga­ro Supru­no. Lap­kri­čio 10 d. „Kibirkš­tė­lės“ mer­gi­nų ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo Šiau­rės Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šokių kon­kur­se „Suk suk rate­lį“. Mer­gi­nų gru­pės pasi­ro­dy­mas buvo įver­tin­tas II laips­nio dip­lo­mu, jau­ni­mas kon­kur­se užėmė III vie­tą.

Kvadrato varžybos

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos vyko mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Mokyk­los mer­gai­čių koman­da 2–0 pra­lai­mė­jo Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai. Ber­niu­kų koman­da įvei­kė Sau­lės mokyk­los kaman­dą ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios penk­ta­die­nį vyks Bir­žuo­se. Var­žo­vai bus Bir­žų, Pak­ruo­jo ir Pasva­lio mokyk­lų koman­dos.

LIONS QUEST

Lap­kri­čio pra­džio­je Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos peda­go­gų bend­ruo­me­nė daly­va­vo tri­jų die­nų LIONS QUEST jung­ti­nia­me pasi­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti pre­ven­ci­nes prog­ra­mas „Lai­kas kar­tu“ ir „Paaug­lys­tės kryž­ke­lės“ semi­na­re. Moky­mus vedė žino­mas vai­kų psi­cho­lo­gas, psi­chiat­ras Linas Slu­šnys. Pui­kus lek­to­rius, pui­kios emo­ci­jos — gera dar­bo pra­džia.

Edukacinė pamoka Joniškio duonos kepykloje

2a ir 4b kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, tęs­da­mi ilga­lai­kį ugdy­mo karje­rai pro­jek­tą „Pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Joniš­kio duo­nos kepyk­lo­je. Moki­niai sek­da­mi grū­de­lio Smal­su­čio keliu, susi­pa­ži­no su kepė­jo pro­fe­si­ja.

Dėko­ja­me  UAB „Joniš­kio duo­na“ vady­bi­nin­kei Danu­tei Mar­cin­ke­vi­čie­nei už malo­nų pri­ėmi­mą, nuo­šir­dų pasa­ko­ji­mą, moki­nių įtrau­ki­mą į įdo­mią veik­lą ir ska­nius pyra­gus.

Krikštynos

Spa­lio 24 die­ną vyko penk­to­kų krikš­ty­nos „negy­ve­na­ma sala“. Jose penk­to­kai atli­ko įvai­rias užduo­tis, šoko šokius, gami­no mais­tą, klau­sė­si isto­ri­jų apie salą. Krikš­ty­nas užbai­gė­me tra­di­ci­ne prie­sai­ka ir pri­zais.

Pamoka „Grybų karalystėje“

Per pasau­lio paži­ni­mo pamo­ką 2B kla­sės moki­niai ir moky­to­ja Ugnė  aplan­kė „Bal­tic Cham­pig­nons“ pie­vagry­bių augi­ni­mo fab­ri­ką, esan­tį Joniš­kio raj. Sta­ne­lių kai­me. Gry­bų augi­ni­mo kame­ro­se moki­niai pama­tė spe­cia­liai gry­bams augin­ti sukonst­ruo­tas len­ty­nas. Jose iš gry­bie­nos, „mai­ti­na­mos“ šiau­dais , išau­ga gry­bukai. Vai­kai ste­bė­jo, kaip gry­by­no dar­buo­to­jai ski­na gry­bus nuo pačių aukš­čiau­sių len­ty­nų nau­do­da­mie­si spe­cia­liais veži­mė­liais. Suži­no­jo, kad iš Joniš­kio rajo­no gry­bai iške­liau­ja į Šve­di­ją, Lat­vi­ją, Len­ki­ją, Nor­ve­gi­ją, Esti­ją, Rusi­ją. Gry­by­no dar­buo­to­ja pasa­ko­jo, kad pie­vagry­biuo­se yra daug žmo­gui rei­ka­lin­gų medžia­gų — vario, kalio, gele­žies, B Ir D gru­pės vita­mi­nų.

Vai­kai supra­to, kad dar­bas gry­by­ne nėra leng­vas.

Svei­ki­na­me 2A kla­sės moki­nį Kip­rą Pet­ro­nį, foto­gra­fi­jų kon­kur­so „Skai­tau kaip noriu“, 2 pri­zi­nės vie­tos lai­mė­to­ją.
Kon­kur­są orga­ni­za­vo Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės Jono Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka.