Nušvilpkime virusą pavasariu“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas gami­no liau­diš­ką žil­vi­čio švil­py­nę. Pasi­puo­šę pava­sa­riu ir švil­pi­mu vary­si­me viru­są bei pakvie­si­me šilu­mą.

Iki šių, išskirtinių, kitokių mokslo metų pabaigos liko visai nedaug!

Dar kele­tas žings­nių ir… įšok­sim į vasa­rą. Kaip ras­ti įkvė­pi­mo pas­ku­ti­nie­siems atsi­skai­ty­mams įveik­ti ? Kaip susi­pla­nuo­ti lai­ką, kad jo užtek­tų ir moks­lui, ir poil­siui, kai jau taip nori­si nors trum­pam pasi­ma­ty­ti su drau­gais ? Kaip nuvy­ti tin­gu­lį? Mūsų pro­gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tės — aštun­to­kės Luka ir Bri­gi­ta jau­kiai ir nuo­šir­džiai dali­na­si min­ti­mis, kaip joms seka­si „pri­si­jau­kint“ moky­mą­si per nuo­to­lį, lin­ki visiems slan­čiau­skie­čiams nie­ka­da nenu­ka­bin­ti nosies ir steng­tis iš visų jėgų.

Etwining projektas „STEM ON BOARD

Etwi­ning pro­jek­tas „STEM ON BOARD paty­rė karan­ti­no iššū­kį. Stai­ga nutrū­kus ugdy­mo pro­ce­sui viso­se part­ne­rių šaly­se ir pra­si­dė­jus nuo­to­li­niam moky­mui, sudė­tin­ga vyk­dy­ti pro­jek­to veik­las. Mažie­siems daž­nai pri­rei­kia tėve­lių pagal­bos, ne visos pro­jek­to prog­ra­mos ir aplin­kos namuo­se įvei­kia­mos…

STEM ON  BOARD“ pro­jek­to pla­nuo­se buvo šiukš­lių rūšia­vi­mo gali­my­bės ir porei­kis. Įgy­ven­din­ti šią pro­jek­to dalį ėmė­si robo­ti­kos būre­lio narys ket­vir­to­kas Agnius. Su  tėve­lių pagal­ba fil­muo­jant Agnius surin­ko robo­tą ir savo pasie­ki­mais pasi­da­li­na fil­mu­ke.

 

Ačiū 6a už pagal­bą lai­mint dar vie­ną eTwin­ning Koky­bės Žen­kle­lį. Ačiū, Sand­ra, už fan­ta­s­tiš­kus šokius! Thanks Ine­ta Liel­kal­ne for your Friends­hip!

Lai­ma Kurau­skie­nė