Rekomenduojama

 

 

TARPKLASINĖS  KROSO VARŽYBOS, SKIRTOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI

Šią savai­tę visi mokyk­los moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se. Jau­nes­ni  moki­niai ir mer­gai­tės bėgo 500 m, o vyres­ni vai­ki­nai 1000 m. Stip­res­nie­ji var­žė­si dėl čem­pio­no var­do ir meda­lio, o kas grei­tai nega­lė­jo, atstu­mą įvei­kė lėtu bėgi­mo tem­pu arba eida­mi. Pra­di­nių kla­sių tar­pe geriau­sius rezul­ta­tus paro­dė Jus­tė Jacai­tė ir Ado­lis Buraus­kas, o 5–8 kla­sių tar­pe geriau­si buvo Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir Danie­lius Ste­po­nai­tis. Jie apdo­va­no­ti sal­džiais pri­zais. Svei­ki­na­me var­žy­bų čem­pio­nus ir pri­zi­nin­kus ☺

Emocijų užsiėmimai

Kiek­vie­ną die­ną mus lydi įvai­rios emo­ci­jos: bai­mė, pyk­tis, liū­de­sys, džiaugs­mas. Nors kar­tais ir patys nepa­ste­bi­me, kaip mažy­tė smulk­me­na mus „išmu­ša iš vėžių” ar atvirkš­čiai — pake­lia nuo­tai­ką.
Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė3 a ir 3 b kla­sių vai­kams orga­ni­za­vo akty­vų užsi­ėmi­mą apie emo­ci­jas. Buvo aptar­ta vie­na iš emo­ci­jų — bai­mė. Vai­kai suži­no­jo, kas tai yra neri­mas, fobi­jos, kam rei­ka­lin­ga bai­mė, ar gali­ma ją įveik­ti, kaip išmoks­ta­ma bijo­ti. Daug suži­no­ję, vai­kai pie­šė įvai­rias emo­ci­jas, iš mode­li­no kūrė savo bai­mes: vie­ni voriu­kus, ryk­lius, kiti — kačiu­kus ir kito­kius, vai­kų fan­ta­zi­jos sukur­tus gyvū­nus.

Gamtos ateitis mūsų rankose

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė daly­va­vo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se žygy­je „Žalio­sios euro­pie­čių ato­sto­gos Joniš­ky­je“ bei išban­dė savo jėgas „Pro­tų kovo­se“ su Rober­tu Pet­raus­ku.

Ren­gi­nio metu  žygei­viai pasi­da­li­no įspū­džiais apie bend­rą gam­tos išsau­go­ji­mą, dar­nios aplin­kos kūri­mą.  Labiau­siai slan­čiau­skie­čius įtrau­ku­si  veik­la — inki­lė­lių gamy­ba. Noriai  inki­lus gami­no vai­kai, tėve­liai, moky­to­jai ir sukū­rė jau­kias pasto­ges paukš­čiams. Moky­to­jai su dide­liu entu­ziaz­mu var­žė­si  EKOpro­tai kovo­se ir paro­dė savo žinias eko­lo­gi­jos ir aplin­ko­sau­gos sri­ty­se.

Džiu­gu, kad Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė yra už šva­rią Lie­tu­vą.

Pirmoji pamoka lauko klasėse

Pir­mo­ji pamo­ka lau­ko kla­sė­se — gam­tos apsup­ty, kve­piant rude­nė­jan­tiems medžiams, čiul­bant paukš­čiams, jau­kiai švie­čiant sau­lei ir besi­džiau­giant rajo­no savi­val­dy­bės dova­no­mis kiek­vie­nam pir­mo­kui. Gera jaus­ti rajo­no vado­vy­bės rūpes­tį, gera moky­tis dar­no­je su gam­ta. Sėk­mės mūsų pir­mo­kams!

Rugsėjo 1‑osios šventės akimirkos

Rug­sė­jo pir­mą­ją aštun­to­kai vedė pir­mo­kus ne už ran­kų paėmę, bet lai­ky­da­mi gyvy­bės mede­lius, kurie bus visų moks­lo metų sim­bo­lis. Išly­dė­ti mokyk­los ilga­me­čiai dar­buo­to­jai: direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui V. Zig­man­tie­nė ir fizi­nio ugdy­mo moky­to­jas P. Vei­ka­las. Po ren­gi­nio pir­mo­sios pamo­kos vyko mokyk­los lau­ko erd­vė­se.