Paguodos skrynelė

Kiek­vie­ną die­ną mus lydi įvai­rios emo­ci­jos: tai mes links­mi, tai supy­kę, vėl nuo­tai­ka links­ma, bet stai­ga kaž­kas nuliū­di­na… ir taip kas­dien. Emo­ci­jos yra labai svar­bios mūsų gyve­ni­me, todėl kuo anks­ty­ves­nia­me amžiu­je rei­kia pra­dė­ti kal­bė­tis su vai­kais apie kylan­čius jaus­mus, padė­ti juos atpa­žin­ti, įvar­din­ti, išreikšti.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė, Rita Goš­tau­tie­nė, orga­ni­za­vo akty­vius užsi­ėmi­mus ket­vir­tų kla­sių mok­s­lei­viams „Paguo­dos skry­ne­lė”. Šių užsi­ėmi­mų metu moki­niai suži­no­jo, kokie būna jaus­mai, ką dary­ti, kai būna bai­su, liūd­na, pik­ta… Iš kar­to­no ruo­ši­nių vai­kai lanks­tė, spal­vi­no dėžu­tes, į kurias galė­jo sudė­ti jiems svar­bius ir bran­gius daiktus.

Dėmesio!

Infor­muo­ja­me, kad nuo lap­kri­čio 16 d. 1–5 kla­sių moki­niai moko­si įpras­tu kas­die­niu būdu. 6–8 kla­sių moki­niai ir toliau moko­si nuo­to­li­niu būdu. Besi­mo­kan­tiems kas­die­niu ir / ar nuo­to­li­niu būdu tai­ko­mas jiems skir­tas tvar­ka­raš­tis ir pamo­kų lai­kas. Apie nemo­ka­mo mai­ti­ni­mo tei­ki­mą už lap­kri­čio 9–13 die­nas, infor­muo­si­me atski­ru pranešimu.

Dėl nemokamo maitinimo!

Mie­li tėve­liai, 2020-11-16 moki­niams, kuriems pri­klau­so nemo­ka­mas mai­ti­ni­mas, bus dali­na­mas mais­to davi­nys. 1–5 kla­sių moki­niai jį pasi­ims mokyk­lo­je, o 6–8 kla­sių  moki­niai, gyve­nan­tys mies­te, gali atei­ti pasi­im­ti į mokyk­lą  nuo 8 iki 14 valan­dos. Į kai­mus pra­dė­si­me vežio­ti nuo 15 valan­dos. Esant neaiš­ku­mams skam­bin­ki­te soc. peda­go­gei Jur­gi­tai +37067026169. Labai  pra­šau tą die­ną būti pasie­kia­miems telefonu.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS TOLIAU DIRBS NUOTOLINIU BŪDU

Epi­de­mio­lo­gi­nei situ­aci­jai Joniš­kio rajo­ne nege­rėjant, apsi­spręs­ta dar bent savai­tę neat­nau­jin­ti ugdy­mo pro­ce­so įpras­tu būdu. Tad nuo lap­kri­čio 9 d. iki­mo­kyk­li­nių, prieš­mo­kyk­li­nių, bend­ro­jo ir nefor­ma­lio­jo ugdy­mo įstai­gų ugdy­ti­niai toliau moky­sis nuo­to­li­niu būdu. Jei­gu nėra gali­my­bės nefor­ma­lio­jo ugdy­mo veik­lų vyk­dy­ti nuo­to­li­niu būdu, jos lai­ki­nai stab­do­mos, kol situ­aci­ja page­rės ir vėl bus gali­ma orga­ni­zuo­ti užsi­ėmi­mus įpras­tu būdu. Skai­ty­ti toliau…

PATIKSLINTA INFORMACIJA!

Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus įsa­ky­mu Nr. A‑978 Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je 1–8 kla­sių moki­niams nuo 2020-10-22 iki 2020-11-09 įve­da­mas infek­ci­jų pli­ti­mą ribo­jan­tis režimas.

Dėl to spa­lio 22, 23 die­no­mis, moki­nių ugdy­mas orga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu asin­ch­ro­ni­niu būdu.
Nuo 2020.10.26 iki 2020.11.02 – moki­nių rudens atostogos.
Nuo 2020.11.03 iki 2020.11.06 – moki­nių ugdy­mas orga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu būdu.

Ligos ir moti­nys­tės socia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me numa­ty­tais atve­jais kreip­ki­tės į SODRĄ dėl ligos išmo­kos sky­ri­mo. Dėl elekt­ro­ni­nio nedar­bin­gu­mo pažy­mė­ji­mo išda­vi­mo – į šei­mos gydytoją.