Gerbiamieji,

Rekomenduojama

Ger­bia­mie­ji,
pra­šo­me Jūsų skir­ti 1,2 pro­cen­to GPM (gyven­to­jų paja­mų mokes­čio) Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­jai.
Surink­tas lėšas keti­na­ma skir­ti moki­nių ugdy­mo­si sąly­gų geri­ni­mui. Inves­tuo­ti į vai­kų atei­tį visa­da pra­smin­ga!

Atranka į Dainų šventę

Jei nebu­vo­te Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vil­niu­je vidur­va­sa­rį, kai čia vyks­ta Didžio­ji lie­tu­vių meno olim­pia­da, ko gero, Jums sun­ku įsi­vaiz­duo­ti galin­gą dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių daly­vių cho­ro skam­be­sį arba dide­lia­me sta­dio­ne atgy­jan­čius devy­nių tūks­tan­čių šokė­jų brė­žia­mus raš­tus. Ar gali būti, kad į vie­ną nedi­de­lę teri­to­ri­ją gali tilp­ti visa šalis ir jos kai­mų, mies­te­lių, mies­tų, tar­mių, senų­jų dai­nų, šokių bei kitų tra­di­ci­jų mar­gu­mas? Visa tai ir dar dau­giau gali­te pama­ty­ti Dai­nų šven­tė­je. Lie­tu­vos dai­nų šven­tės vyks­ta kas ket­ve­ri metai ir į vie­ną dai­nuo­jan­tį, šokan­tį, gro­jan­tį būrį suk­vie­čia dešim­tis tūks­tan­čių meno mėgė­jų iš visos Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės, irgi vyks­tan­čios kas ket­ve­ri metai – tai gra­ži didžių­jų šven­čių tra­di­ci­jų tąsa, puo­se­lė­jan­ti, sau­go­jan­ti ir jau­na­jai kar­tai skie­pi­jan­ti pačias tau­riau­sias tau­tiš­ku­mo ir pat­rio­tiš­ku­mo idė­jas. Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės trykš­ta jau­na­tviš­ku džiaugs­mu, užkre­čian­čiu gyvy­bin­gu­mu, išsi­ski­ria žan­rų įvai­ro­ve, jose dar­niai susi­pi­na seno­sios tra­di­ci­jos ir šiuo­lai­ki­nis moder­nu­mas. Tokia gra­ži, kerin­ti, įtrau­kian­ti, džiaugs­min­ga ir spal­vin­ga šven­tė vyks atei­nan­čią vasa­rą Vil­niu­je. Skai­ty­ki­te toliau

Pagerbtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras

Mūsų mokyk­los auk­lė­ti­nis Gin­ta­ras Ramo­nas prieš 30 metų Aukš­čiau­sio­je  Tary­bo­je ati­da­vė savo bal­są už nepri­klau­so­mą Lie­tu­vą. Dėko­da­mi jam už drą­sų poel­gį penk­to­kai papuo­šė jo gar­bei paso­din­tą ąžuo­liu­ką mokyk­los kie­me.
Kad kiek­vie­nas moki­nys, bend­ruo­me­nės narys iš arčiau susi­pa­žin­tų su jo gyve­ni­mo aki­mir­ko­mis, buvo paruoš­tas sten­das mokyk­los pir­mo­jo aukš­to fojė.
Po ren­gi­nio “Laisvei 30!” aštun­to­kai padė­jo tri­spal­vių gėlių ant jo kapo padė­ko­da­mi jam už kil­nų poel­gį.

Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių dai­na.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvy­nę.