Ačiū!

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moky­to­jai dėko­ja idė­jos suma­ny­to­jai ir įgy­ven­din­to­jai tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai Gita­nai Sta­gie­nei už dai­lias tri­spal­ves gėly­tes.

Kodėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė ypatinga?

Nes pri­me­na mums:

MES ESAME TURTINGI, kal­bė­da­mi vie­na seniau­sių pasau­lio kal­bų- lie­tu­vių kal­ba.

MES ESAME IŠMINTINGI, nepa­mirš­da­mi savo tau­tos isto­ri­jos ir papro­čių.

MES ESAME STIPRŪS, nes tai, kas per amžius sukaup­ta Lie­tu­vos isto­ri­jo­je, kal­bo­je, kul­tū­ro­je, gam­to­je, mus vie­ni­ja ir ragi­na kur­ti atei­tį, kurio­je išsi­pil­dys mūsų sva­jo­nės.

Atostogų laikas

Žie­mos ato­sto­gos moki­niams  vasa­rio 18 — vasa­rio 22 die­no­mis.

Po ato­sto­gų pamo­kos pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dės

2019 metų vasa­rio 25 die­ną.

 Būki­te svei­ki!

Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai,

Tegul Vasa­rio 16-oji būna tar­si vil­ties žibu­rys, įkve­pian­tis mus atlik­ti tik­rus, pagar­bos ver­tus dar­bus – kur­ti lais­vą, demo­kra­ti­nę vals­ty­bę, gerb­ti lais­vę ir tie­są, rem­tis bend­rys­tės ir san­tar­vės dva­sia.

Su šven­te – Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė,
direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui,
l.e.direktoriaus parei­gas

Rajoninės varžybos „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“

Ket­vir­ta­die­nį „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ esta­fe­čių var­žy­bos. Mūsų pra­di­nu­kų koman­da iško­vo­jo 2-ąją vie­tą. Gali­me pasi­džiaug­ti mažų­jų spor­ti­nin­kų per­ga­le. Koman­dą ruo­šė moky­to­jai Ire­na Kati­nie­nė ir Pet­ras Vei­ka­las.