Edukacinė kelionė į Šiaulių spaustuvę

Kovo 14 d. 5a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vyko į edu­ka­ci­nę kelio­nę. Penk­to­kai aplan­kė UAB „Šiau­lių spaus­tu­vė“ ir daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je. Vai­kai ne tik pagi­li­no mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos, dai­lės žinias, bet ir pui­kiai dir­bo koman­do­je, buvo drau­giš­ki ir kūry­bin­gi. Penk­to­kė­lius labai pra­džiu­gi­no spaus­tu­vės dar­buo­to­jų atmi­ni­mo dova­nė­lės. Po dvie­jų valan­dų dar­bo, moki­niai sku­bė­jo į kino teat­rą, kur  žiū­rė­jo fil­mą „Belos kelio­nė namo“. Bilie­tus į fil­mą penk­to­kams buvo pado­va­no­jęs Kalė­dų Sene­lis. Sma­gu, kai gali­ma sude­rin­ti dar­bą ir pra­mo­gas, moky­tis kito­se erd­vė­se, arčiau pažin­ti kla­sės drau­gus.

Priklausomybė nuo technologijų”

Besai­kis nau­do­ji­ma­sis tech­no­lo­gi­jo­mis yra pavo­jin­gas vai­kams, nes ati­trau­kia nuo bend­ra­vi­mo su rea­liais žmo­nė­mis, suma­žė­ja domė­ji­mo­si sri­tys, daž­nai skun­džia­si nuo­var­giu, gal­vos skaus­mais, gali atro­dy­ti pavar­gę. Vai­kams daro­si sun­kiau kont­ro­liuo­ti savo emo­ci­jas, ypač, kai nėra gali­my­bių užsi­im­ti jam patin­kan­čia veik­la prie kom­piu­te­rio. Jie tam­pa irz­lūs, gali grei­tai supyk­ti arba atvirkš­čiai: juos apnin­ka apa­ti­ja, nuo­bo­du­lys. Todėl kovo 14 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tą 7 kla­sės moki­niams „Pri­klau­so­my­bės nuo tech­no­lo­gi­jų: atpa­ži­ni­mas ir pagal­ba”. Paskai­tą moki­niams skai­tė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė. Kovo 21 die­ną, ta pačia tema psi­cho­lo­gė atvyks skai­ty­ti paskai­tą ir šeš­tų kla­sių moki­niams.

Konkursas „FizasBioChemis“

Kovo 15 d. dvi Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos — „Trys gal­vos“ (ją suda­rė Aus­tė­ja Geve­tauskai­tė, Liu­das Zale­c­kis ir Alek­sand­ra Vie­čai­tė) bei „FBCH“ (ją suda­rė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė) — daly­va­vo Joniš­kė­lio Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės Bitės gim­na­zi­jo­je jau aštuo­ne­rius metus vyks­tan­čia­me kon­kur­se „Fizas­Bio­Che­mis“. Iš viso ren­gi­ny­je daly­va­vo pen­kias­de­šimt 7–12 kla­sių koman­dų iš visos Lie­tu­vos. Mūsų koman­dos var­žė­si 7–8 kla­sių gru­pė­je.

Kon­kur­so metu teko įveik­ti įvai­rias fizi­kos, che­mi­jos bei bio­lo­gi­jos užduo­tis: atpa­žin­ti che­mi­nius ele­men­tus, ląs­te­les, žymius pasau­lio moks­li­nin­kus, išspręs­ti užda­vi­nius, pen­kių saki­nių tai­syk­le kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti duo­tą daik­tą ir kt.

Nors pri­zi­nin­kais ir neta­po­me, tačiau nau­ja patir­tis ir geros emo­ci­jos lei­do jaus­tis lai­mė­to­jais.

Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Pro­gim­na­zi­jos ant­rų, ket­vir­tų, šeš­tų, kla­sių moki­niams suda­ro­ma gali­my­bė daly­vau­ti šaly­je vyk­do­muo­se Nacio­na­li­niuo­se moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­muo­se, kurie vyks 2019 metų balan­džio – gegu­žės mėne­siais.

  • 2 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos testai (dia­g­nos­ti­niai);
  • 4 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, pasau­lio paži­ni­mo testai;
  • 6 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, testai.

2018–2019 m. m. NMPP 8 kla­sė­je  VYKS KITAIP.

Numa­to­ma, kad bus nau­do­ja­mos pasto­vaus inter­ne­to ryšio (angl. onli­ne) tech­no­lo­gi­jos. Pir­ma­sis dide­lės apim­ties elekt­ro­ni­nio NMPP testa­vi­mo išban­dy­mas vyks 2019 m. gegu­žės 7–10 d. lai­ko­tar­piu. Jo metu šalies aštun­to­kams bus suda­ry­ta gali­my­bė atlik­ti mate­ma­ti­kos ir gam­tos moks­lų testus. Testa­vi­mas truks apie dvi valan­das.

8 kl. moki­nių klau­si­my­nų pil­dy­mas vyks elekt­ro­ni­nė­je aplin­ko­je gegu­žės 14–16 d.

Konk­re­tų testų gra­fi­ką ir kitą smul­kes­nę infor­ma­ci­ją gali­ma ras­ti adre­su  www.nec.lt/342/.
Jei­gu būtų klau­si­mų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus.

Sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!