Rytoj Matui Slančiauskui sukaktų 170!

Kokia pui­ki pro­ga aplan­ky­ti jo gim­tuo­sius Trum­pa­i­čius, Rei­bi­nius ir kapą Rudiš­kų kapi­nė­se. Ačiū Šarū­nei Api­ny­tei ir Ingai Misiu­vie­nei už bend­rą idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą.

Nuo­trau­kos iš nie­ka­da nema­ty­tų, bet šir­džiai arti­mų vie­tų pra­džiu­gi­no ir M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­tę Susan Ole­sen.

Lai­ma Kurau­skie­nė

M. Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nės nariai mini Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­ną.

 

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja svei­ki­na Joniš­kį ir Lie­tu­vą artė­jan­čios Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nos pro­ga!

Pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo LR Sei­mo narys Liu­das Jonai­tis. Jis domė­jo­si mokyk­los veik­la, erd­vė­mis, susi­ti­ko su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja, dis­ku­ta­vo švie­ti­mo aktu­ali­jų temo­mis.

Lietuva mūsų širdyse

Artė­jant vasa­rio 16 — Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nai, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) lan­kė­si Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lie­tu­va mūsų šir­dy­se“.

Moki­niai klau­sė­si pasa­ko­ji­mo apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įvy­kius, namo par­si­ne­šė gra­žiau­siais tri­spal­vės raš­tais pada­bin­tus mode­li­no paukš­te­lius, sim­bo­li­zuo­jan­čius lais­vę.

Ačiū Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jai V. Vit­kau­skie­nei už įdo­mia edu­ka­ci­nę pamo­ką.

Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6b kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no paukš­te­lius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.

Visi 1–8 kla­sių mokyk­los talen­tų šou „Ir aš galiu“ daly­viai už drą­są, kūry­biš­ku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą buvo pas­ka­tin­ti išvy­ka į Pasva­lio basei­ną. Kad talen­tai skleis­tų­si čia — Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je!