Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės tarybos komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Simona Jacienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Roma Rimdžiūtė Psichologo asistentė Pavaduotoja

3.

Neringa Kairienė Specialioji pedagogė Narė
4. Jurgita Katiliavienė Specialioji pedagogė Narė

5.

Ligita Eitkevičienė Direktorė Narė

6.

Rita Padgurskienė

Logopedė

Narė

7.

Gitana Svytienė Dorinio ugdymo mokytoja, klasės vadovė Narė

8.

Danutė Klausienė Pradinių klasių mokytoja Narė

9.

Jekaterina Aleksandravičienė rusų kalbos mokytoja, klasės vadovė Narė
10. Inga Karbauskienė Sveikatos priežiūros specialistė Narė
11. Gitana Stagienė Sekretorė Narė

Mokyklos vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės tarybos funkcijos

 • Vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • Rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • Nagrinėja mokinių lankomumo problemas, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • Sprendžia konkretaus mokinio ugdymo(si) problemas;
 • Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumą;
 • Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, pavėžėjimo ir kt.);
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo ir kt.;
 • Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45