Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Neringa Kairienė Specialioji pedagogė / Logopedė

66 kab. (III aukštas)

Išsilavinimas
Aukštasis universitetinis, Šiaulių universitete baigta specialiosios pedagogikos (šaka — logopedija) studijų programa ir suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. 

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir ruošia dokumentus PPT.
 • Organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pamokas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Bendrauja su mokiniais bei jų tėvais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų poreikių vaikų atžvilgiu.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45