Rėmėjai

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mokyk­los rėmė­jams:

  • Mariui Šibur­kiui
  • Linai Vyš­niauskai­tei
  • Tomui Ramo­nui
  • Tomui Vai­čiu­ky­nui
  • Andže­lai ir Kęs­tu­čiui Bei­no­ra­vi­čiams
  • Ramū­nui Tom­kui
  • Vir­gi­ni­jai ir Min­dau­gui Valan­čiams