Korupcijos prevencija

Už korup­ci­jos pre­ven­ci­ją mokyk­lo­je atsa­kin­gas asmuo

Parei­gos Isto­ri­jos moky­to­ja
Var­das, pavar­dė Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė
Kabi­ne­tas 59
Tele­fo­nas 8 682 32 706
El. Paš­tas ritiva@gmail.com