Kontaktai

Mokyk­los adre­sas:
Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
Pašvi­ti­nio 19, Joniš­kis
LT-84152

Mokyk­los kodas:
190565235

Kon­tak­ti­niai tele­fo­nai: 

Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė 8 612 63168
Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė  8 683 77 697
Direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė
8 678 21 127
Socia­li­nė peda­go­gė 8 670 26 169
Raš­ti­nė  8 612 63 168
Buhal­te­ri­ja 8 670 33 613
Val­gyk­la 8 672 31 441

Elekt­ro­ni­nis paš­tas:
m.s.progimnazija@slanciauskas.lt

Žemė­la­pis

Žiū­rė­ti dides­nį žemė­la­pio vaiz­dą