Gerbiami tėveliai ir mokiniai,

pri­me­name, kad rug­pjū­čio 17 d. (t. y. tre­čia­dienį) nuo 10.00 iki 12.30 val. galė­site atsi­imti mokyk­li­nes uni­for­mas 19 kab. (I a.).
Jeigu dar nespė­jote užsi­sa­kyti uni­for­mos – galė­site tai padaryti.

Admi­nist­ra­cija

Gražios Jums vasaros…

Ačiū Die­nos sto­vyk­los moki­niams ir kūry­bin­giems moky­to­jams už pra­smin­gai pra­leistą laiką drauge pro­gim­na­zi­joje. Džiugu buvo matyti ener­gin­gus šokių stu­di­jos „Kibirkš­tėlė“ narius, kole­gas bei mūsų tėve­lius Joniš­kio miesto jubi­lie­ji­nėje Gim­ta­die­nio šven­tės eise­noje. Nuo­širdi padėka moki­niams — šokė­jams ir jų kolek­ty­vus lydin­tiems moky­to­jams už mūsų pro­gim­na­zi­jos atsto­va­vimą šalies Mok­s­lei­vių Dainų ir Šokių šventėje.

Miela Mato Slan­čiausko bend­ruo­mene, turi­nin­gos, šil­tos, pra­smin­gos, sau­gios Jums vasa­ros, gero poil­sio ir malo­nių susi­ti­kimų rug­sėjo 1-ąją.

Direk­torė Svietlana

SVEIKINAME!

plojameSvei­ki­name 2015–2016 m. m. geriau­siais ugdymo rezul­ta­tais pasi­žy­mė­ju­sius moki­nius. Lin­kime ir toliau būti pavyz­džiu, pui­kiais pasie­ki­mais džiu­ginti tėve­lius bei moky­to­jus, gar­sinti M. Slan­čiausko progimnaziją.

1.Timas Cibul­skis 1a kl.
2. Est­rėja Dri­go­taitė 1a kl.
3. Matas Jonu­šas 1a kl.
4. Gabija Kur­lytė 1a kl. Skai­tyti toliau

Iš konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ sugrįžus

nuotrauka1Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zija pava­dinta gar­bingu knyg­ne­šio – tau­to­sa­ki­ninko vardu. Mokyk­loje puo­se­lė­ja­mos etno­kul­tū­ri­nės tra­di­ci­jos, bet nepa­mirš­tama ir gam­tos mokslų. Paban­dėme pažiū­rėti į tra­di­cinę lie­tu­vio sodybą, kuni­gaikš­čio pilį ir paieš­koti ten fizikos.

1Suvie­niję tech­no­lo­gijų ir fizi­kos žinias 8b kla­sės moki­niai Ema Vik­to­ra­vi­čiūtė, Rimantė Stan­kū­naitė, Jogailė Skablauskaitė, Aus­tėja Pili­pui­tytė, Urtė Pet­rauskaitė, Emilė Kazi­mie­rai­tytė, Emi­lija Gal­kutė, Ugnė Alek­na­vi­čiūtė, Iveta Čer­bauskaitė, Rokas Ger­ve­taus­kas, Rokas Bytau­tas, pade­dami tech­no­lo­gijų moky­to­jos Jūra­tės Pin­kie­nės ir fizi­kos moky­to­jos Astos Radžvi­lie­nės, sukonst­ravo keletą sodybų ir pilies maketą su papras­tai­siais – vei­kian­čias mechanizmais.

2Kad prie­šams būtų sunku patekti į pilį, sukonst­ruo­tas pake­lia­ma­sis til­tas. Sukant skri­di­nius gran­di­nės susi­vy­nioja ir til­tas pasi­ke­lia. Pilies bokšte įtai­sy­tas skri­di­nys, kuriuo galima visus kro­vi­nius pakelti leng­viau ir papras­čiau — lai­mint jėgos. Sody­bose – šuli­niai su skir­tin­gais van­dens pakė­limo mecha­niz­mais, sūpy­nės vai­kams pasi­supti. Pilies kieme įreng­tas fon­ta­nas. Šis fon­ta­nas vei­kia susi­sie­kian­čiųjų indų prin­cipu. Pri­py­lus van­dens į tarą esan­čią aukš­čiau nei pats fon­ta­nas, pilies kieme matome trykš­tantį van­dens fon­taną..
Dar­be­liai, tai lyg maži konst­ruk­to­riai, su vei­kian­čiais papa­ras­tai­siais mecha­niz­mais, kartu ir mūsų pro­tė­vių buitį vaiz­duo­jan­čios sody­bos. Smagu pažvelgti į fiziką mūsų kas­die­ny­bėje ir suprasti, kad šį mokslą žinojo ir taikė mūsų protėviai.

Make­tai mus džiu­gina, malonu atrasti fiziką kas­die­ni­niuose reiškiniuose.

3Rokas Ger­ve­taus­kas ir Rimantė Stan­kū­naitė darbų pri­sta­tyti išvyko į Kaune vykusi res­pub­li­kinį fizi­kos kūry­bi­nių darbų kon­kursą „Fizi­kos ban­dy­mai aplink mus“. Kon­kursą orga­ni­zavo KTU, LFMA, Kauno miesto Švie­timo sky­rius. Make­tai susi­laukė didžiu­lio moky­tojų ir moki­nių susi­do­mė­jimo ir įver­ti­nimo. Moki­nių kūry­bi­nis dar­bas buvo įver­tin­tas II-ąją vieta ban­dymų sek­ci­joje. Iš kon­kurso Rimantė ir Rokas sugrįžo pasi­sėmę naujų idėjų, patir­ties pri­sta­tant savo darbą, kurios tik­rai prireiks …

Lin­kime sėk­mės ir naujų įspū­dingų pro­jektų pui­kiai fizikų — tech­no­logų komandai!

Vasaros stovykla „Smagumėlis“ vėl M. Slančiausko progimnazijoje

Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje  bir­že­lio 1 – 10 die­no­mis pra­di­nių kla­sių moki­niai sto­vyk­lavo vasa­ros die­ni­nėje sto­vyk­loje „Sma­gu­mė­lis“. Moki­nių susi­rinko daug, todėl pasi­da­li­nome į  4 būrius: „Sau­lu­tės“, „Vaba­liukų“, „Dru­ge­lių“ ir „Aitva­riukų“.  Būriuose dirbo išra­din­gos ir kūry­bin­gos  pra­di­nių kla­sių moky­to­jos, todėl  kas­dien  veikla kei­tėsi ir buvo  įdomi vai­kams.  Moki­niai piešė, spor­tavo, aplankė Joniš­kio sina­go­gas. Buvo surengta Teatro diena – ne tik pažiū­rė­jome ket­vir­tokų spek­taklį, bet ir patys moki­niai kūrė, impro­vi­zavo ir pri­statė savo mini spek­takliu­kus. Didelį įspūdį padarė susi­ti­ki­mas su  Joniš­kio kuo­pos kariū­nais, kurie pasa­kojo apie savo darbą, demonst­ravo gink­lus. Mokė­mės dai­nuoti ir groti įvai­riau­siais muzi­kos inst­ru­men­tais, net pada­ry­tais iš bui­ties daiktų. Pas mus vie­šėjo J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos vaikų sky­riaus dar­buo­to­jos, parodė nau­jau­sias kny­ge­les, pra­vedė edu­ka­cinę pamo­kėlę su miri­o­rama  (pamokė piešti  labai  įdomų dar­belį, kurį vai­kai darė visi kartu ant ilgos tapeto juos­tos).  Žinoma, labiau­siai patiko išvyka į Tyre­lio pel­kės draus­tinį. Ten mus pasi­tiko pel­kių lau­mės, kurios pasa­kojo, kas gyvena pel­kėje, papa­sa­kojo įvai­rių nuti­kimų ir legendų. Teko netrumpą kelią nueiti pel­kių takais, bet užtat kiek buvo įspū­džių. Sto­vyklą užbai­gėme linksmų pasi­ro­dymų šou, pasi­džiau­gėme pui­kiai pra­leista vasa­ros pra­džia, pasi­da­li­jome įspū­džiais, palin­kė­jome vieni kitiems gerų atostogų.

Sto­vyk­los vadovė logo­pedė Rita Padgurskienė

Bir­že­lio 6–10 die­no­mis vyko die­ninė 5–7 kla­sių moki­nių vasa­ros sto­vykla „Sma­gu­mė­lis“. Joje vai­kai kūrė savo gru­pių pava­di­ni­mus, vyko į Žagarę spor­tuoti, mau­dy­tis, vyko į eks­kur­siją po Joniškį, sina­go­gas, parką, į Mūšos tyre­lio pažin­tinį taką, Joniš­kio malūną. Moki­niams ši veikla labai patiko ir su nekant­rumu lau­kia kitų metų sto­vyk­los. Dėko­jame moky­to­jams  V. Sla­vic­kie­nei, E. Žar­kauskai­tei, P. Vei­ka­lui, V. Puč­ku­vie­nei, J. Alek­sand­ra­vi­čie­nei, R. Ivaš­ke­vi­čie­nei, J. Dau­pa­rie­nei, R. Domi­nai­tei,  S. Jacie­nei, J. Šiur­nie­nei  sava­no­riš­kai dir­bu­siems sto­vyk­loje.  Nuo­trau­kose užfik­suo­tos sto­vyk­los akimirkos.

Progimnazijoje – priešgaisrinės saugos pratybos

Bir­že­lio pir­mąją – Vaikų gynimo dieną, Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje nuskam­bėjo ilgas, pavojų skel­bian­tis, skambutis…

Taip mokykla, pagal savo veik­los planą, vykdė Prieš­gais­ri­nės sau­gos pratybas.

Diena, atrodo, nie­kuo neiš­si­skyrė iš kitų darbo dienų. Gal tik visus džiu­gino tuo, kad tai pir­moji vasa­ros diena, kad ji artina moki­niams vasa­ros ato­sto­gas, pri­mena, jog mokslo metai eina į pabaigą.

Prieš akis ilgas ir gra­žus vasa­ros vilio­nių metas, todėl labai norisi, kad sau­lė­tos die­nos moki­niams būtų ne tik pra­smin­gos, bet ir sau­gios. Apie tai kla­sių auk­lė­to­jos kal­bė­josi su moki­niais kla­sėse, visi 6–8 kla­sių moki­niai ste­bėjo aktų salėje video paskaitą, kurią pra­vedė Joniš­kio Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­toja Lina Ger­be­nienė.

Ir štai nuskamba ilgas, pavojų skel­bian­tis skam­bu­tis. Moki­niai, pra­di­nių kla­sių sto­vyk­lau­to­jai, moky­to­jai, pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai eva­kuo­jasi į pro­gim­na­zi­jos sporto aikš­tyną. Pro­gim­na­zi­jos I ir II aukš­tas pasken­dęs neaiš­kios kil­mės dūmuose, atvyksta dvi gais­ri­nės maši­nos, grei­to­sios pagal­bos bri­gada. Susi­skai­čia­vus moki­nius ir dar­buo­to­jus paaiš­kėja, kad trūksta ketu­rių aštun­tokų ir moky­tojo. Prie mokyk­los ant­rojo aukšto lango būre­lis moki­nių ir moky­to­jas kvie­čiasi pagalbą. Jie negali išeiti iš mokyk­los, kuri skendi dūmuose. Sporto aikš­tyne esan­tys moki­niai ir pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai stebi vyks­tan­čius gel­bė­jimo dar­bus. Kla­sės auk­lė­toja ir grei­to­sios pagal­bos bri­gada domisi vaikų svei­kata. Koks džiaugs­mas, kai nuo mokyk­los sto­ge­lio nusi­lei­džia pas­ku­ti­ny­sis nuken­tė­jęs – moky­to­jas. Aikš­tėje skamba džiaugsmo aplo­dis­men­tai. Myli­mas moky­to­jas išgelbėtas.

Prieš­gais­ri­nės sau­gos pra­tybų metu moki­niams pade­monst­ruota, kaip vyksta gel­bė­jimo dar­bai po auto­a­va­ri­jos, kaip ardo­mas auto­mo­bi­lis, supa­žin­dinta su gais­ri­ninkų spe­cia­lia apranga, mašinų įranga.

O kokios pra­ty­bos be van­dens? Pro­gim­na­zija neuž­si­degė , tačiau gais­ri­nės auto­mo­bi­lio gali­my­bes paty­rėme visi: džiaugsmo ir nuo­sta­bos kle­ge­siu, šaltu dušu, šla­pių marš­ki­nė­lių fiesta pro­gim­na­zija užbaigė Prieš­gais­ri­nės sau­gos pra­ty­bas, pasvei­kino lau­kais vil­ni­jan­čią vasarą ir pažy­mėjo Vaikų gynimo dieną.

Dėko­jame ren­gi­nio orga­ni­za­to­riams, Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jams, medikų bri­ga­dai, Joniš­kio savi­val­dy­bės atsto­vams už prak­ti­nius užsi­ėmi­mus ir malo­nią šventę.

Gra­žios, šil­tos, sau­lė­tos ir sau­gios vasa­ros.
Pro­gim­na­zi­jos direktorė

Mūsų šaunuoliai“

Pro­gim­na­zi­joje įvyko tra­di­ci­nės mokslo metų bai­gimo šven­tės „Mūsų šau­nuo­liai“. Viena buvo skirta 1–5 kla­sių moki­niams ir jų moky­to­jams, kita  –  6–8 kla­sių moki­niams ir jų moky­to­jams. Šven­tėse padė­kota moki­niams, kurie 2015–2016 m.m. patyrė sėkmę daly­vau­dami rajono, šalies olim­pia­dose, kon­kur­suose ir jų moky­to­jams. Sal­dus pri­zas Įteik­tas 6b kla­sės moki­niams už pavyz­dingą mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­jimo tvar­kos lai­ky­mąsi.  Ačiū visiems už labai pui­kius pasie­ki­mus. Pasi­džiau­kime visi  pra­smin­gos šven­tės akimirkomis.

1–5 kla­sės:

6–8 kla­sės:

Mokinių sporto ir sveikatingumo šventė

Gegu­žės 30 d. pro­gim­na­zi­joje vyko 1–4 kl. moki­nių sporto ir svei­ka­tin­gumo šventė.

Visi pra­di­nu­kai spor­tiš­kai nusi­teikę susi­rinko mokyk­los sta­dione. Vai­kai links­mai lenk­ty­niavo įvai­riose esta­fe­tėse, žaidė kvad­ratą, daly­vavo vik­to­ri­noje, kurią vedė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­listė R. Jeske­vi­čienė.

Šven­tės organizatoriai-mokytojai U.Vaineikienė, D. Mar­cin­ke­vi­čienė, J.Matulienė ir P. Vei­ka­las – padė­kojo visiems spor­ti­nin­kams. Pas­por­ta­vus prizas-sultys visiems.

…ir palin­kė­ji­mas vasa­rai svei­kai mai­tin­tis, akty­viai judėti ir būti saugiems.

Konkursas “Dailininko knyga”

Gegu­žės 9 d. Klai­bė­dos M. Mažvydo pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­ki­nis moki­nių meni­nių pro­jektų kon­kur­sas “Dai­li­ninko knyga”. Šiame kon­kurse daly­vavo ir mūsų mokyk­los 8a kla­sės moki­nės Rasa Trum­pu­lytė, Dei­manė Pra­niu­lytė. Kon­kur­sui rei­kėjo sukurti kny­gos vir­šelį iš įvai­rių netra­di­ci­nių medžiagų. Moki­nės tapo lau­re­atėmis ir buvo apdo­va­no­tos diplomais.

Kon­kur­sui moki­nes paruošė Gitana Sta­gienė ir Edmun­das Tama­šaus­kas.

Psl. 1 iš 571234510Pask.