Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Rekomenduojama

Pro­gim­na­zi­jos antrų, ket­virtų, šeštų, aštuntų kla­sių moki­niams suda­roma gali­mybė daly­vauti šalyje vyk­do­muose Nacio­na­li­niuose moki­nių pasie­kimų patik­ri­ni­muose, kurie vyks 2017 metų balandžio-gegužės mėne­siais. Konk­retų testų gra­fiką ir kitą smul­kesnę infor­ma­ciją galima rasti adresu  www.nec.lt/342/.

Jeigu būtų klau­simų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus telef.: 868377697, 867821127, 860328612.

Sėk­mingo bendradarbiavimo.

5–8 klasių matematikos olimpiada

mat_olimpBalan­džio 20 d. „Sau­lės“ pagr. mokyk­loje vyko 5–8 kla­sių mate­ma­ti­kos olimpiada:

Svei­ki­name mūsų mokyk­los mokinius:

 • Emilę Bal­čiū­naitę (5A) 3 vieta;
 • Dovydą Pet­rylą (5B) 3 vieta;
 • Jutą Ado­mai­tytę (6A) 1 vieta;
 • Pau­lių Rim­ke­vi­čių (7A) 1 vieta;
 • Emą Vai­ne­i­kytę (7A) 2 vieta;
 • Beat­ričė Koz­mia­naitę (7B) 2 vieta;
 • Aurimą Budiną (8A) 1 vieta.

Startuoja jubiliejinė, dešimtoji akcija DAROM 2017!

Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir moky­to­jai pasi­ruošę padir­bėti prie Joniš­kio mieste tvar­komų teri­to­rijų, palai­kyti švarą ir tvarką savos pro­gim­na­zi­jos erd­vėse, tal­kinti Joniš­kio miškų urė­di­joje, medelyne.

Sėk­mės visiems tal­ki­nin­kams! Gerais dar­bais puoš­kime savo kraštą, savus namus!

Pro­gim­na­zi­jos administracija

Išaugai savo uniformą, bet ji dar tinkamos formos?

Atnešk ir par­duok ją mažesniam!

 • Gegu­žės 5 d. 12 val. išaug­ti­nių uni­formų mugė „Ant­ra­sis šeimininkas“
 • Gegu­žės 10 d. 9.00–11.30 mata­vi­ma­sis nau­joms uni­for­moms 24 kab. (I a.) .

Reko­men­duo­ja­mas laikas:

 • 9.00–10.30 – 2–8 kl. mokiniams;
 • 10.30–11.30 – būsi­miems pirmokams.

Kai­nos:
Megz­ti­niai –27–28 Eur;
Sara­fa­nai – 30–31 Eur.
Sijo­nai – 24–25 Eur;
Marš­ki­nė­liai – 8 Eur;
Kak­la­raiš­tis – 6 Eur;
Emb­lema – 3 Eur.

P.S. Užsi­sa­kant uni­formą rei­kia sumo­kėti 10 Eur užs­tatą už kiek­vieną jos sudė­tinę dalį.

Mokinių piešiniai respublikinėje parodoje

M. Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos 1b ir 3a kla­sių moki­niai daly­vavo res­pub­li­ki­nėje 1–4 kla­sių moki­nių pie­ši­nių paro­doje pagal J. Avy­žiaus pasaką „Juo­da­žvaigž­dis ark­liu­kas“. Paroda skirta akci­jai „Mokykla be paty­čių“ pami­nėti, kurios metu ska­ti­nama tole­ran­cija, drau­giš­ku­mas bei pagarba vie­nas kitam. Pie­ši­nių paroda eks­po­nuo­jama Šiau­lių miesto savi­val­dy­bės vie­šo­joje bib­lio­te­koje, Šiau­lių miesto  vaikų lite­ra­tū­ros sky­riuje „Šal­ti­nė­lis“, Šiau­lių Gegu­žių pro­gim­na­zi­jos „Meno sodo“ alėjoje.

Įdo­miau­sių ir ori­gi­na­liau­sių darbų auto­riai: 1b kla­sės moki­niai Urtė Šakytė, Kamilė Svei­kac­kaitė, Seve­rina Burauskaitė, Aus­tėja Zem­kutė (moky­toja L.Pilipavičienė) ir 3a kla­sės moki­niai Smiltė Sat­kauskaitė, Tėja Zig­man­taitė, Rokas Poš­kus, Emi­lija Skablauskaitė (moky­toja D.Klausienė) apdo­va­noti padė­kos raštais.

Psl. 1 iš 1391234510Pask.