AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ SAVAITĖ

Rekomenduojama

Gruo­džio 12 – gruo­džio 16 d.d.

akademiniu_pasiekimu_savaite1. Nepra­lei­siu nė vie­nos PAMOKOS be patei­si­na­mos prie­žas­ties.
2. Neiš­kei­siu PAMOKOS į jokias kitas veik­las.
3. Lan­ky­siu KONSULTACIJAS, išsi­aiš­kin­siu moky­mosi spra­gas.
4. Visą dėmesį skir­siu savo MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMUI.

DĖMESIO!

Gruo­džio 15 d. 14 val.
(po 6 pamokų)

kvie­čiame į aktų salėje vyk­siantį kon­certą, kuriame pasi­ro­dys duetaipro­jekto – kon­kurso „Duetai“
daly­viai (moki­niai, moky­to­jai, tėveliai).

Pabū­kime kartu, palai­ky­kime daly­vius ir išrin­kime labiau­siai pati­kusį duetą.

Eglučių puošimas mieste

Gruo­džio 2 dieną, Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­nės Livija Bal­čiū­naitė, Ieva Vai­ne­i­kytė, Dei­mantė Gai­liū­naitė, Kamilė Stan­kū­naitė ir tech­no­lo­gijų moky­toja Gitana Sta­gienė daly­vavo kalė­di­nėje akci­joje „Papuošk savo miestą, kalė­dine eglute”.

Rajoninė mokinių kūrybinių darbų paroda — konkursas „Mano draugystės istorija“

20161129_133642Kon­kursą — parodą orga­ni­zavo Joniš­kio švie­timo cent­ras ir „SauIės“ pag­rin­dinė mokykla, part­ne­riai J. Avy­žiaus vie­šoji bib­lio­teka, A. Rau­do­ni­kio meno biblioteka.

Paro­dos — kon­kurso tiks­las — pami­nėti Draugo dieną, puo­se­lėti vaikų kūry­biš­kumą ir lie­tu­vių kalbą, ugdyti drau­gišką asmenybę.

Dar­bai buvo ver­ti­nami už kūry­biš­kumą (laiško rašy­mas), meniš­kumą (api­pa­vi­da­li­ni­mas), temos aktu­alumą. Drau­gys­tės isto­rija gali būti ne tik su žmo­nė­mis, bet ir su mylimu gyvūnu, žaislu, daiktu.

1–2 kl. moki­niai dar­bus kūrė įvai­riai: kli­javo, piešė, o 3–4 kl. moki­nių dar­buose pri­va­lėjo būti laiš­kas — pasa­ko­ji­mas drau­gui. Kūry­bi­niai dar­bai turėjo būti pateikti papuošti, api­pa­vi­da­linti, bet kokia tech­nika, o 3–4 kl. moki­nių dar­buose pri­va­lėjo būti ranka rašy­tas laiš­kas — pasa­ko­ji­mas. Paro­dai — kon­kur­sui buvo pri­sta­tyti 84 moki­nių darbai.

Geriau­siais dar­bais buvo pri­pa­žinti ir apdo­va­noti Padė­kos raš­tais ir asme­ni­nė­mis dova­nė­lė­mis 4a kl. moki­nės Ramin­tos Šniu­kai­tės laiš­kas bitu­tėms (mokyt. Irena Čepin­skaitė), 3a kl. moki­nio Vaka­rio Jako „Drau­gystė su vėž­liuku“ (mokyt. Danutė Klau­sienė), 2a kl. moki­nės Medos Sket­ry­tės pie­ši­nys drau­gui (mokyt. Irena Katinienė).

Padė­kos raš­tai už kūry­biš­kumą buvo įteikti 1b kl. moki­nei G. Kviet­kauskai­tei (mokyt. Lina Pili­pa­vi­čienė), 3a kl. moki­niams Nojui Nau­sė­dai, Urtei Kin­de­ry­tei, Atėnei Jene­liū­nai­tei (mokyt. Danutė Klausienė).

Pradinukai respublikinėje konferencijoje „Ar žinai?“

20161125_150352Pra­di­nių kla­sių moki­niai ir moky­to­jos daly­vavo res­pub­li­ki­nėje kon­fe­ren­ci­joje, kuri  vyko Šiau­lių Jovaro progimnazijoje.

Šios kon­fe­ren­ci­jos tiks­las buvo ska­tinti moki­nių domė­ji­mąsi šalia gyve­nan­čių tautų kul­tūra ir savo tau­tos kul­tū­ros isto­ri­niu tęs­ti­numu, etno­kul­tūra – tau­to­saka, tau­to­daile, liau­dies muzika, papro­čiais, sie­kiama ugdyti  moki­nių eko­lo­ginę kul­tūrą, var­to­toją, tau­so­jantį gam­ti­nius ištek­lius ir  poreikį rūpin­tis savo ir kitų svei­kata ir saugumu.

Pra­di­nu­kai ruošė ir pri­statė įvai­rius pra­ne­ši­mus: 1b kla­sės mokinė Kamilė Svei­kac­kaitė – „Svei­kai gyven­sime — sveiki ir aug­sime“ (mokyt. Lina Pili­pa­vi­čienė), 2a kla­sės moki­nys Eli­gi­jus Vai­š­nys — „Grū­din­ki­mės nuo pat mažens“ (mokyt. Irena Kati­nienė), 2b kla­sės mokinė Nikolė Povi­lai­tytė — „Mūsų krašto švie­suo­lis — M. Slan­čiaus­kas“ (mokyt. Jur­gita Matu­lienė), 3a kla­sės moki­nys Nojus Nau­sėda „Noriu augti svei­kas“ (mokyt. Danutė Klau­sienė), 3b kla­sės mokinė Aus­tėja Bulytė — „Paukš­te­lių įvai­rovė lie­tu­vių liau­dies dai­nose ir žai­di­muose“ (mokyt. Ugnė Vai­ne­i­kienė), 4a kla­sės moki­nės Bri­gita Stan­kai­tytė ir Miglė Noru­šai­tytė — „Tau­to­sa­kos skry­nią pra­vė­rus“ (mokyt. Irena Čepin­skaitė), 4b kla­sės moki­nys Jonas Savic­kis — „Rūšiuoji — gamtą tau­soji“ (mokyt. Dalia Marcinkevičienė).

Kon­fe­ren­ci­joje įgy­tas žinias, poty­rius pri­tai­ky­sime ugdymo pro­cese ir prak­ti­nėje veikloje.

Psl. 1 iš 1241234510Pask.