KULDYGA – RIEŽUPĖ – VENTSPILIS

Ryte 6a ir 7b kla­sės moki­niai išvyko į Lat­vi­jos Kur­žemę. Pirma sto­telė kelio­nėje– Kul­dyga. Aplan­kėme ply­tinį – arkinį tiltą per Ven­tos upę ir pla­čiau­sią Euro­poje krioklį (249 m.). Iš Kul­dy­gos miško keliu paju­dė­jome link Rie­žu­pės. Rie­žu­pėje smė­lio urvai – 2,5 km. ilgio labi­rin­tas 8 metrų gylyje po žeme. Vaikš­čio­jome pože­mi­niu 460 m. ilgio tune­liu, kurio labi­rin­tai, kaip pasa­kojo turi keistų galių.

Po to pasu­kome į Vent­spilį. Apsi­lan­kėme nau­jame žinių ir tech­no­lo­gijų muzie­juje DEMOCENTRE. Tai inte­rak­ty­vaus mokslo ir tech­no­lo­gijų cent­ras. Jis skir­tas smal­siems, akty­viems ir lakios vaiz­duo­tės lan­ky­to­jams. Čia daly­va­vome auto­mo­bi­lių lenk­ty­nėse, spren­dėme mokslo paslap­tis, min­ties galia sten­gė­mės išgel­bėti pasaulį, įsi­jausti į šalies val­dy­tojo parei­gas, “pakelti” CO2 taršą, o taip pat gavome tei­giamų emo­cijų visai dienai.

Toliau mūsų laukė pasi­plau­kio­ji­mas turis­ti­niu laivu Ven­tos upės delta iki pat Bal­ti­jos jūros. Turė­jome nepa­kar­to­jamą gali­mybę apžvelgti Vent­spi­lio miestą ir laivų uosto gamy­binę veiklą. Toliau laukė pažin­tis su Vent­spi­liu, susi­pa­ži­nome su Vent­spi­lio „Kar­vių paradu“, Vent­spi­lio fon­ta­nais, gėly­nais, kopėme į apžval­gos bokštą. Pavargę, bet pilni emo­cijų vakare pasu­kome į namus.

Rajoninis konkursas — protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

Žaga­rės dvare įvyko tre­čia­sis „Gam­tos kodų labi­rintų“ eta­pas. Mūsų pro­gim­na­zi­jos koman­domsi gerai sekėsi atsa­ki­nėti į bio­lo­gi­jos, fizi­kos, che­mi­jos, geo­gra­fi­jos klau­si­mus. Bend­rai susu­ma­vus visų trijų etapų rezul­ta­tus mūsų mokyk­los komanda „Miško pakal­nu­tės“, kurią sudarė Ieva Vai­ne­i­kytė, Ieva Misiūtė, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Beat­ričė Koz­mia­naitė, Auri­mas Budi­nas, Benas Deme­rec­kas, užėmė ant­rąją vietą, o „Elekt­ro­nai“, kurią atsto­vavo Tau­tvy­das Dun­du­lis,  Arū­nas Skru­du­pis, Joris Kuraus­kas, Adrija Rep­šytė, Andrėja Jene­liū­naitė, Ema Vai­ne­i­kytė, užėmė III vietą.  Smagu buvo išban­dyti jėgas, pajusti lai­mė­jimo džiaugsmą, par­si­vežti  dip­lo­mus, kny­gas  ir sal­džiuo­sius pri­zus. Ačiū moki­niams už jų žinias ir norą dalyvauti.

Bio­lo­gi­jos moky­toja meto­di­ninkė Inga Misiuvienė

Matematika kitaip ir linksmai

Gegu­žės 12–24 die­no­mis 7b kla­sės moki­niai daly­vavo pro­jekte „Aš — moky­to­jas”. Vai­kai vedė mate­ma­ti­kos pamo­kas „Mate­ma­tika kitaip ir links­mai” pra­di­nu­kams. Sep­tin­to­kai pui­kiai pasi­ma­tavo” moky­tojo pro­fe­siją: nuo pamo­kos pla­na­vimo iki ref­lek­si­jos. Pra­di­nu­kai liko paten­kinti ir nekant­riai lauks jau­nųjų moky­tojų ir kitą­met. Sep­tin­to­kus pro­jek­tui ruošė mate­ma­ti­kos moky­toja ir kla­sės auk­lė­toja Lina Alek­na­vi­čienė.

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE NAUJI VĖJAI

herbas_mNuo š.m. rug­sėjo 1 d. pro­gim­na­zija pra­ple­čia savo funk­ci­jas, pradė­dama įgy­ven­dinti suau­gu­siųjų pra­di­nio ugdymo (1–4 kl.) ir suau­gu­siųjų pag­rin­di­nio ugdymo I dalies (5–8 kl.) prog­ra­mas. Pagei­dau­jan­čius ugdy­tis pagal šias prog­ra­mas, kvie­čiame kreip­tis į pro­gim­na­zi­jos raš­tinę (Tel. (8 426) 61 150).

Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje įvyko kon­kur­sas pra­di­nių kla­sių moky­tojo parei­gy­bei užimti. Tad kvie­čiame visus būsimų pir­mokų tėve­lius, dar nepa­si­rin­ku­sius ugdymo įstai­gos į Mato Slan­čiausko pro­gim­na­ziją. Jūsų lau­kia dvi pui­kios moky­to­jos: Dalia Mar­cin­ke­vi­čienė ir Jolanta Bytau­tienė.

Turime laisvų vietų mok­s­lei­viams ir kitose klasėse.

Admi­nist­ra­cija

Fizikos bandymai aplink mus…

IMG_5780Ste­bė­kime aplin­kinį pasaulį, tyri­nė­kime jį, atli­kime ban­dy­mus ir įsi­ti­kin­kime, jog gam­tos dės­nius galima patvir­tinti eks­per­i­men­tiš­kai. Tyri­nė­jimų aistra pag­imdė puikų moki­nių fizi­kinį konkursą…

Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos 7b kla­sės mok­s­lei­vės Ugnė Šniu­kaitė ir Aida Gai­liū­naitė res­pub­li­ki­niam kon­kur­sui „Fizi­kos ban­dy­mai aplink mus“ pateikė video darbą „Triukš­mingi žai­slai“. Mer­ginų darbą Lie­tu­vos fizi­kos moky­tojų aso­cia­ci­jos komi­sija įver­tino II-ja vieta. Iš Kauno Aidai ir Ugnei  atke­liavo kon­kurso dip­lo­mai ir taurės.

Daly­vau­dami tokiuose kon­kur­suose jau­nieji fizi­kai išmoksta išreikšti save, pajusti ban­dymų skonį, meto­diš­kai išdės­tyti teo­rinę medžiagą, pri­tai­kyti kom­piu­te­ri­nių prog­ramų pri­tai­kymo nau­jo­ves. Kiek­vie­nas dar­bas parei­ka­lauja daug ener­gi­jos. Sugaiš­tas lai­kas, tai auk­sinė ver­tybė, kuri sutei­kia mok­s­lei­viams ener­gi­jos atei­ties veikloje.

Psl. 1 iš 1441234510Pask.