Mano sėkmės kelias

Mokyk­loje ren­gi­nio „Mano sėk­mės kelias“ metu buvo pagerbti visi mokyk­los pir­mū­nai. Jiems skam­bėjo svei­ki­nimo dai­nos, buvo atlie­kami jų gar­bei šokiai. Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mokiniais! 

Būsimų pirmokų susitikimas

Vasa­rio 24 d. mūsų mokykla sulaukė sve­čių — būsi­mųjų pir­mokų su tėve­liais. Jie ne tik susi­pa­žino su būsi­mais moky­to­jais, bet taip pat jau daly­vavo pamo­kė­lėse. Per mate­ma­ti­kos pamoką skai­čiavo fil­muko „Kem­pi­niu­kas pla­čia­kel­nis“ vei­kė­jus, per muzi­kos — atliko mankš­te­lės dai­nelę, per anglų k. — susi­pa­žino su moky­to­jos pagal­bi­ninku meš­ku­čiu Briusu, išmoko pasi­svei­kinti, per tech­no­lo­gijų — patiems teko mir­kyti vaf­liuką į šiltą šoko­ladą ir kokosų drož­les, ska­nauti, per kūno k. — suda­ly­vauti esta­fe­tėse. Jau sulau­kėme atsi­lie­pimų, kad mažieji sve­čiai nekant­rauja tapti mokyk­los šeimininkais.

Tautosakos malūno sparnai mus aukštai išsuko

Jau ket­vir­tus metus Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­vių komanda „Matau­šiu­kai“ sėk­min­gai daly­vauja Kauno tau­ti­nės kul­tū­ros centro orga­ni­zuo­ja­mose res­pub­li­ki­nėse var­žy­tu­vėse „Tau­to­sa­kos malū­nas – 2017“.

Šiais  metais var­žy­tu­vės skir­tos pra­p­lėsti žinias apie Lie­tu­vos miš­kus ir pilia­kal­nius bei žvė­ris, kurie juose gyvena ir yra vaiz­duo­jami tau­to­sa­koje, papro­čiuose, mene.

8a kla­sės „Matau­šiukų“ komanda — Livija Bal­čiū­naitė, Ugnė Ber­tu­lytė, Auri­mas Budi­nas, Tau­tvy­das Dun­du­lis ir Ieva Vai­ne­i­kytė - išra­din­gai pri­statė namų darbą, pui­kiai susi­do­rojo su moko­mo­sio­mis ir  pažin­ti­nė­mis užduo­ti­mis ir lai­mėjo pirmą vietą.

SVEIKINAME NUGALĖTOJUSmatausiukai17

Rusų kalbos konkursas „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 22 dieną Sau­lės mokyk­loje vyko tra­di­ci­nis rusų kal­bos kon­kur­sas „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Mūsų komanda paruošė pri­si­sta­tymą ir atliko 9 užduotis.

Ačiū už gerą daly­va­vymą: Ievai Vai­n­ein­ky­tei 8a, Livi­jai Bal­čiū­nai­tei 8a, Ugnei Ber­tu­ly­tei 8a, Nedai Vada­ko­jy­tei 8a, Joriui Kuraus­kui 8a, Gabi­jai Žibai­ty­tei 8b. Jūs vai­kai esate šaunuoliai.

Rusų kal­bos moky­toja J.Aleksandravičienė

Drąsūs — stiprūs — vikrūs

WP_20170222_005Sau­lės pag­rin­di­nėje mokyk­loje vyko Lie­tu­vos mokyklų žai­dy­nių miesto vie­to­vių mokyklų „Drąsūs-stiprus-vikrūs“ esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­niavo Sau­lės ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos koman­dos. Vyko devy­nios esta­fe­tės, iš kurių šešias lai­mėjo mūsų mokyk­los komanda ir iško­vojo pirmą vietą. Pateko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Kuršėnuose.

Psl. 1 iš 1311234510Pask.