Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Rekomenduojama

Pro­gim­na­zi­jos antrų, ket­virtų, šeštų, aštuntų kla­sių moki­niams suda­roma gali­mybė daly­vauti šalyje vyk­do­muose Nacio­na­li­niuose moki­nių pasie­kimų patik­ri­ni­muose, kurie vyks 2017 metų balandžio-gegužės mėne­siais. Konk­retų testų gra­fiką ir kitą smul­kesnę infor­ma­ciją galima rasti adresu  www.nec.lt/342/.

Jeigu būtų klau­simų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus telef.: 868377697, 867821127, 860328612.

Sėk­mingo bendradarbiavimo.

Lietuvoje trečias

bronzaŠiau­liuose vyko Lie­tu­vos vaikų leng­vo­sios atle­ti­kos dau­gia­ko­vių pirmenybės.Dalyviai turėjo įveikti pen­kias rungtis:

  • Rokas Žukaus­kas surinko 1595 taš­kus ir iško­vojo bron­zos medalį.
  • Arnas Pau­la­vi­čius 1387 taš­kai — penkta vieta.

GEOGRAFIJOS OLIMPIADA

gaublys2017Kovo 21 dieną pro­gim­na­zi­joje įvyko res­pub­li­kinė geo­gra­fi­jos olim­piada MANO GAUBLYS – 2017, kuri apjungė pasau­liui labai svar­bias dvi die­nas, t.y. PASAULINĘ ŽEMĖS DIENĄ (PAVASARIO LYGIADIENĮ) ir PASAULINĘ VANDENS DIENĄ. Joje daly­vavo 17 moki­nių, kuriems teko įveikti per valandą net 30 nelengvų užduo­čių, iliust­ruotų nema­ty­to­mis nuo­trau­ko­mis, spal­vin­gais žemė­la­piais, pai­niais gra­fi­kais. Rezul­ta­tai jau suskai­čiuoti ir galime pasvei­kinti olim­pia­dos pri­zi­nin­kus, kuriuos tarp lai­mėtų vietų ski­ria tik po vieną taš­kelį. Reiš­kia, moki­nių žinių kova buvo labai kon­ku­ren­cinga ir jie visi yra verti pačių aukš­čiau­sių įvertinimų.

I-ąsias vie­tas lai­mėjo: JUTA ADOMAITYTĖ (6A KL.), EMA VAINEIKYTĖ (7A KL.), BENAS DEMERECKAS (8A KL.).

II-ųjų vietų nuga­lė­to­jais tapo: PAULINA DAUPARAITĖ (6B KL.) ir IGNAS TAUTVAIŠAS (6A KL.), PAULIUS RIMKEVIČIUS (7A KL.) ir AIDA GAILIŪNAITĖ (7B KL.), IEVA VAINEIKYTĖ (8A KL.).

III-iųjų vietų pri­zi­nin­kai yra: GRITA BUDRYTĖ (6B KL.), UGNĖ BERTULYTĖ (8A KL.).

   Svei­kinu lai­mė­to­jus, džiau­giuosi jų geo­gra­fi­niu raš­tin­gumu, lin­kiu nesu­stoti ir tobu­lėti, dėkoju visiems daly­viams. Na, o Jutai, Emai ir Benui dar vis­kas prie­kyje, nes jie atsto­vaus mūsų pro­gim­na­zi­jai balan­džio 1 d. Nacio­na­li­niame Čes­lovo Kuda­bos geo­grafų kon­kurse, kuris įvyks Vil­niuje, Lie­tu­vos Eduko­lo­gi­jos uni­ver­si­tete. Ten jiems pri­reiks ne tik gilių geo­gra­fi­jos žinių, šaltų nervų, kon­ku­ruo­jant su keliais šim­tais bend­ra­am­žių, bet ir sėk­mės for­tū­nos. Svei­kinu ir lin­kiu sėkmės.

Geo­gra­fi­jos moky­toja Vaida Dundulienė

BERNIUKŲ KOMANDA LIETUVOS MOKYKLŲ KETVERTUKE

2017 ST Bern komanda II vLie­tu­vos mokyklų žai­dy­nių tarp­zo­ni­nėse stalo teniso komandų var­žy­bose Joniš­kyje pui­kiai pasi­rodė M. Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos ber­niukų komanda: Dei­vi­das Žvin­gila, Pau­lius ir Povi­las Rim­ke­vi­čiai, kurie iško­vojo II-ąją vietą ir pelnė kelia­lapį į žai­dy­nių fina­lus. Pas mus tarp­zo­ni­nių var­žybų nuga­lė­to­jais tapo Vil­niaus S. Dau­kanto pro­gim­na­zi­jos mokyk­los mok­s­lei­viai nuga­lėję visas koman­das. Joniš­kie­čiams kelia­la­pis ati­teko po labai įtemptų, jau­di­nan­čių ir per­ma­ningų dvi­kovų. Jie tarp šešių var­žovų komandų iško­vojo tris per­ga­les ir patyrė du pra­lai­mė­ji­mus. Tiek pat taškų surinko Tel­šių (kurią mes įvei­kėme rezul­tatu 3:1) ir Akme­nės (kuriai mes pra­lai­mė­jome 2:3) koman­dos, bet mūsų lai­mei tar­pu­sa­vio sužai­dimų san­ty­kis tarp trijų šių komandų buvo geriau­sias ir mums ati­teko ant­ra­sis kelia­la­pis į fina­li­nes žaidynes.

Ir taip M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai ber­niu­kai pateko į geriau­sių Lie­tu­vos mokyklų stalo teniso komandų ket­ver­tuką ir žai­dy­niu finale Aly­tuje bir­že­lio 3 d. kovos dėl pri­zi­nės vietos.

Foto  Joniš­kio ber­niukų komanda – Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Povi­las Rim­ke­vi­čius ir Dei­vi­das Žvin­gila su tre­ne­riu R. Franckaičiu

Išrinkome RAŠTINGIAUSIUS moksleivius

IMG_5258Kaip ir kas­met, taip ir šiais mokslo metais 5–8 kla­sių moki­niai, kuriems geriau­siai sekasi rašyti  dik­tan­tus, raši­nius, kurie šiuose teks­tuose padaro mažiau­siai klaidų, daly­vauja RAŠTINGIAUSIO MOKSLEIVIO kon­kurse. Lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos R. Domi­naitė ir A. Jonai­tienė kiek­vie­nai kla­sių gru­pei dik­tavo atrinktą tekstą, po to dar­bus ver­tino, skai­čiavo klai­das. Džiau­gia­mės raš­tin­gais moki­niais visose kla­sių gru­pėse. Svei­ki­name tuos mok­s­lei­vius, kuriems geriau­siai pasi­sekė šių metų konkurse.

5-tų kla­sių grupė:   I vieta – Emilė Bal­čiū­naitė (5a kl.)
II vieta – Simona Rim­ke­vi­čiūtė (5a kl.) ir Bri­gita Bud­rec­kaitė (5a kl.)
III vieta – Dovy­das Per­tryla (5a kl.)

6-tų kla­sių grupė:   I vietaJuta Ado­mai­tytė (6a kl.)
II vieta – Karo­lina Kriš­čiū­naitė (6a kl.)
III vieta – Aurėja Amb­ro­že­vi­čiūtė (6a kl.)

7-tų kla­sių grupė:   I vietaAdrija Rep­šytė (7b kl.)
II vieta – Auš­rinė Kati­lia­vaitė (7a kl.)
III vieta – Ugnė Mar­ti­nai­tytė (7b kl.)

8-tų kla­sių grupė:   I vieta Gab­riella Jonu­šaitė (8b kl.)
II vieta – Tomas Šiurna (8a kl.)
III vieta – Ieva Vai­ne­i­kytė (8a kl.)

Psl. 1 iš 1351234510Pask.