Kilimų konkursas

Rug­sėjo 24 d. mokyk­los moki­nės Livija Bal­čiū­naitė, Dei­mantė Gai­liū­naitė, Ieva Vai­ne­i­kytė, Kamilė Stan­kū­naitė, Gab­riella Jonu­šaitė ir tech­no­lo­gijų moky­toja Gitana Sta­gienė daly­vavo  tarp­tau­ti­nėje šiau­rės Lie­tu­vos paro­doje – mugėje „Agro Joniš­kis“. Mer­gi­nos flo­ris­ti­nių kilimų kon­kurse „Padai­nuok man dainą“, jau­nųjų gru­pėje užėmė tre­čiąją vietą.

Bajorų von Goesų pėdsakais

Moky­tis ir suži­noti naujų dalykų apie savo krašto isto­riją ir žymius žmo­nes galima ne tik iš vado­vė­lių, bet ir keliau­jant ir susi­pa­žįs­tant su jų veikla vie­tose, kur šie švie­suo­liai gyveno ir dar­ba­vosi. Vieni iš tokių švie­suo­lių – Sta­nis­lo­vas ir Teresė Goe­sai, kurių gyve­nimo ir veik­los pėd­sa­kais ir lei­dosi gru­pelė mūsų mokyk­los mok­s­lei­vių, tapę Goeso pėd­se­kiais. Savo pėd­se­kių koman­das atsiuntė „Auš­ros“ gim­na­zija bei šio ren­gi­nio orga­ni­za­torė Kriukų pag­rin­dinė mokykla. Lan­ky­tasi Kriukų pag­rin­di­nėje mokyk­loje, apžiū­rėti šios mokyk­los muzie­jaus eks­po­na­tai, tarp kurių buvo ir dvi tik­ros relik­vi­jos – dar nuo knyg­ne­šys­tės laikų išsau­go­tos mal­dak­ny­gės. Apžiū­rėję mokyklą ir joje lai­ko­mas relik­vi­jas pasu­kome į Lie­porų kaimą, kuriame ir gyveno švie­suo­lių Goesų šeima, savo svar­biau­siu tikslu lai­kiusi kul­tū­ros puo­se­lė­jimą bei švie­timą. Ir nors nyksta Medvi­lio­nių dva­ras – Šiau­rės Lie­tu­vos kul­tū­ros židi­nys, menan­tis knyg­ne­šių lai­kus, lie­tu­vy­bės idėją sklei­du­sių žmo­nių susi­bū­rimo vieta, bet neb­lėsta entu­ziastų noras išsau­goti šių žmo­nių atminimą.

Mok­s­lei­viai turėjo aplan­kyti net 10 sto­te­lių ir išsi­aiš­kinti svar­biau­sius šio kaimo bei buvu­sio dvaro isto­ri­jos fak­tus bei atlikti užduo­tis. Vai­kams entu­ziazmo netrūko, tad jie grei­tai pas­klido po gyven­vietę. Aplan­ky­tas kaimo kry­žius, bib­lio­teka, dar­že­lis, Medvi­lio­nių dva­ras bei kiti objek­tai. Vėliau, jau susi­rin­kus kul­tū­ros namuose, pasi­da­linta įspū­džiais, įgy­to­mis žinio­mis. Ren­gi­nio pabai­goje patirti įspū­džiai per­kelti ant baltų popie­riaus lapų, pie­šiant pirštais.

Pėd­se­kius lydė­jusi gera nuo­taika ir įveik­tos įdo­mios užduo­tys neleis pamiršti šio nuo­ša­laus kaimo svar­bos išsau­gant lietuvybę.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės aktai reg­la­men­tuoja, kad tei­sėti vaiko atsto­vai yra vaiko tėvai, įtė­viai arba glo­bė­jai (rūpin­to­jai).

Dau­gėja atvejų, kai tėve­liai ar turi­mas vie­nin­te­lis iš tėvų lai­ki­nai išvyksta gyventi ir dirbti į užsienį ir savo spren­dimu palieka nepil­na­me­čius vai­kus kitų asmenų priežiūrai.

Vaiko tėvai prieš 30kalendorinių dienų iki išvy­kimo pri­valo kreip­tis į savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos Vaiko tei­sių apsau­gos sky­rių ir pateikti pra­šymą dėl lai­ki­no­sios glo­bos (rūpy­bos) vai­kui nusta­tymo ir asmens pasky­rimo glo­bėju (rūpin­toju) taip pateikti rei­ka­lin­gus doku­men­tus:vaiko gimimo liu­di­jimo kopiją; tėvų ir būsimo glo­bėjo (rūpin­tojo) asmens tapa­tybę patvir­ti­nan­čių doku­mentų kopi­jas, būsimo glo­bėjo (rūpintojo)sveikatos pažy­mė­jimą (forma 046/a); būsimo glo­bėjo (rūpintojo)gyvenamosios vie­tos bui­ties ir gyve­nimo sąlygų patik­ri­nimo aktą;kartu su būsimu glo­bėju (rūpin­toju) gyve­nan­čių vyres­nių kaip 16 metų asmenų rašy­ti­nius sutikimus.

Savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus įsa­kymu nusta­toma vaiko lai­ki­noji globa (rūpyba) tėvų prašymu.

Vaiko glo­bos (rūpy­bos) išmoka, nusta­čius vai­kui lai­ki­nąją globą (rūpybą) tėvų pra­šymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskir­tas vaiko glo­bėju (rūpin­toju), turi iš anksto susi­tarti dėl vaiko išlai­kymo tėvų išvy­kimo laikotarpiu.

Grįžę į Lie­tu­vos Res­pub­liką vaiko tėvai pri­valo ne vėliau kaip per 5 kalen­do­ri­nes die­nas nuo jų sugrį­žimo raštu infor­muoti Vaiko tei­sių apsau­gos skyrių.

Dėl išsa­mes­nės infor­ma­ci­jos kreip­ki­tės į Vaiko tei­sių apsau­gos sky­rių, Joniš­kio rajono savi­val­dybė, Livo­ni­jos g. 4, Joniš­kis (1 aukš­tas, 114, 115 kabi­ne­tai), tel. (8 426) 69 151.

Tėvams, kurie lai­kino išvy­kimo į užsie­nio šalį gyventi ir dirbti lai­ko­tar­piu nepa­si­rū­pino vaiko įsta­ty­mi­niu atstovu, tei­sės aktų nusta­tyta tvarka gali būti tai­koma admi­nist­ra­cinė atsakomybė.

IN MEMORIAM

rimsaVINCENTAS RIMŠA
1939 04 25 – 2016 09 16

O vakare užmigti nega­liu.
Matau, kaip skrenda mėne­sie­noj žąsys,
Ir pil­na­ties gel­tonu take­liu
Iš lėto plau­kia liū­de­sys mana­sis.
(H. Radauskas)

Rude­ni­nio vėjo paly­tėtu keliu į Amži­nybę šių metų rug­sėjo 16 dieną išėjo ilga­me­tis Joniš­kio rajono peda­go­gas Vin­cen­tas Rimša. Nenu­mal­doma gėla ple­vena šir­dyse, tačiau ką nors pakeisti ne mūsų jėgoms …

Rimša Vin­cen­tas gimė 1939 m. balan­džio 25 d. Naru­šai­čių km. (Šiau­lių raj.). 1962 m. baigė Šiau­lių peda­go­ginį ins­ti­tutą. Įgijo pra­di­nio mokymo peda­go­gi­kos ir meto­di­kos spe­cia­lybę. 1962 – 1965 m. – Sta­čiūnų sep­tyn­me­tės mokyk­los (Pak­ruojo raj. ) direk­to­riaus pava­duo­to­jas, direk­to­rius. 1968–1972 m. – Pak­ruojo raj. Švie­timo sky­riaus ins­pek­to­rius, vedė­jas. 1972 – 1993 m. dirbo Joniš­kio raj. Švie­timo sky­riaus vedėju ir kitą įvairų vado­vau­jantį darbą Joniš­kyje. 1993 – 2003 m. – Joniš­kio 3-iosios vid. mokyk­los (dabar M. Slan­čiausko pro­gim­na­zija) direk­to­rius. Rūpi­nosi gim­na­zi­jos kūrimu ir įtvir­ti­nimu. Nuo 2004 m. dirbo Joniš­kio socia­li­nių paslaugų ir užim­tumo centre, Bariūnų pag­rin­di­nės mokyk­los direktoriumi.

Direk­to­rius Vin­cen­tas Rimša ištisą dešimt­metį telkė Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­menę nuo­šir­džiam bend­ra­vi­mui ir kūry­bin­gam dar­bui. 1994 m. direk­to­rius iš Švie­timo ir mokslo minis­te­ri­jos par­vežė gerą žinią — Joniš­kio 3-ajai vidu­ri­nei mokyk­lai sutei­kia­mas kraš­tie­čio, tau­to­sa­ki­ninko, knyg­ne­šio Mato Slan­čiausko var­das. O nuo­šir­dus kolek­tyvo dar­bas, nuo­sek­lus moki­nių ugdy­mas ir jo rezul­ta­tai, mokyk­los admi­nist­ra­ci­jos ir viso kolek­tyvo gera­no­riš­kas bend­ra­vi­mas, tvir­tas ryž­tas ir pastan­gos subran­dino įver­ti­nimą — nuo 1996 m. Joniš­kio Mato Slan­čiausko vidu­ri­nei mokyk­lai suteik­tas gim­na­zi­jos sta­tu­sas. Direk­to­rius V. Rimša buvo išrink­tas šalies gim­na­zijų Aso­cia­ci­jos tary­bos nariu.

Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos kolek­ty­vas yra dėkin­gas direk­to­riui Vin­cen­tui Rim­šai už nuo­širdų bend­ra­vimą, peda­go­ginį taktą, gera­no­riš­kumą spren­džiant dar­bi­nius ir asme­ni­nius klau­si­mus, vady­binę kom­pe­ten­ciją bei norą ir gebė­jimą matyti kiek­vieną savo kolek­tyvo narį, jam padėti, patarti, įkvėpti vil­ties ir pasi­ti­kė­jimo. Šis nuo­šir­dus Vin­cento Rim­šos bend­ra­vi­mas su kole­go­mis, kai­my­nais, drau­gais ir pažįs­ta­mais tęsėsi iki pas­ku­ti­nių gyve­nimo akimirkų.

Dide­lio peda­gogo Vin­cento Rim­šos švie­sus atmi­ni­mas liks ne tik arti­mųjų, bet ir jo moki­nių, tėvų šir­dyse, kolegų, visų jį paži­no­ju­sių joniš­kie­čių atmintyje.

Lai­kas nenu­neš į užmarštį šio Žmo­gaus atmi­nimo. Juk liko gerumo Til­tas, jun­gian­tis Jį mylė­ju­sius žmones.

Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos bendruomenė

DALYVAVOME JAUNIMO PREVENCINIAME RENGINYJE

Joniš­kio jau­nimo pre­ven­ci­niame ren­gi­nyje, kuris vyko rug­sėjo 8 dieną, daly­va­vome ir mes, keli 8b kla­sės moki­niai ir auk­lė­toja Rima Domi­naitė. Į Šiau­lius nauju pato­giu auto­busu vykome kartu su moki­niais ir jų moky­to­jais iš „Sau­lės“, „Auš­ros“, Jau­nimo ir suau­gu­siųjų mokyklų. Kelio­nės metu išklau­sėme paskaitą apie nar­ko­tikų žalą, nusi­kal­timų pre­ven­ciją, saugų eismą. Apie tai kal­bėjo ir į moki­nių klau­si­mus atsakė Joniš­kio poli­ci­jos komi­sa­riato dar­buo­to­jai D.Kaminskienė ir A.Sakalauskas.

Šiau­lių apskri­ties vyriau­sia­jame poli­ci­jos komi­sa­riate lan­kė­mės Poli­ci­jos muzie­juje. Čia galė­jome ne tik apžiū­rėti eks­po­na­tus, bet kai kuriuos ir pasi­ma­tuoti, pavyz­džiui, išsi­rinkti pati­ku­sią poli­ci­jos parei­gūno kepurę iš dide­lės kolek­ci­jos, pasi­ma­tuoti neper­šau­namą lie­menę. Išklausę pasa­ko­jimo apie muziejų, apie poli­ci­ninko pro­fe­siją, vykome į Šiau­lių areną. Paro­doje „KĄ VEIKI?“ susi­pa­ži­nome su Šiau­lių miesto jau­nimo veik­lo­mis, kurias siūlo mokyk­los, sporto klu­bai, įvai­rios jau­nimo orga­ni­za­ci­jos. Daug dėme­sio šiais metais ski­riama sava­no­rys­tei, kuri ska­tina jaunų žmo­nių užim­tumą, padeda ugdyti žmogų, moko daug ką suprasti, padėti kitam, pra­smin­gai leisti laiką. Imty­nių, jogos būre­lių, meno kolek­tyvų pasi­ro­dy­mai – daug ką buvo galima pažiū­rėti, rei­kėjo tik pasi­rinkti, kas labiau­siai patinka.

Įspū­džiais, nau­jo­mis žinio­mis, nuo­trau­ko­mis iš ren­gi­nio pasi­da­lin­sime su kla­sės drau­gais per kla­sės valandėlę.

Akimirkos iš rugsėjo 1-osios,

mokslo ir žinių die­nos šven­tės, Mato Slan­čiausko progimnazijoje.

rugsejo_1
Ruduo – žavus metas, kai gamta išsklei­džia nuo­sta­baus gro­žio ir įvai­ro­vės spalvų paletę. Kur bepa­žvelgsi – atsi­ve­ria pui­kūs paveiks­lai, ska­ti­nan­tys pra­džiu­ginti širdį, įkvė­pian­tys nau­joms sva­jo­nėms ir dar­bams… Ruduo su klyksmu padan­gėje išlydi paukš­čius ir su jau­na­tvišku kle­ge­siu pasi­tinka vai­kus mokykloje.

Pla­čiai atvė­ręs Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos duris, auk­si­nis ruduo skel­bia Nau­jųjų Mokslo Metų pradžią.

Mieli moki­niai, ger­biami moky­to­jai, tėveliai,

Mokslo ir Žinių diena – Rug­sėjo 1-sios šventė — pro­gim­na­zi­joje vyks 9 val.

Atsi­neš­kime kiek­vie­nas Gėrio lašelį šir­dyje, nuo­šir­dumo šyp­seną veide, paži­nimo džiaugsmą akyse.
Su nau­jųjų 2016–2017 mokslo metų pradžia!

Pro­gim­na­zi­jos direk­torė Sviet­lana Plaksij

Gerbiami tėveliai ir mokiniai,

pri­me­name, kad rug­pjū­čio 17 d. (t. y. tre­čia­dienį) nuo 10.00 iki 12.30 val. galė­site atsi­imti mokyk­li­nes uni­for­mas 19 kab. (I a.).
Jeigu dar nespė­jote užsi­sa­kyti uni­for­mos – galė­site tai padaryti.

Admi­nist­ra­cija

Gražios Jums vasaros…

Ačiū Die­nos sto­vyk­los moki­niams ir kūry­bin­giems moky­to­jams už pra­smin­gai pra­leistą laiką drauge pro­gim­na­zi­joje. Džiugu buvo matyti ener­gin­gus šokių stu­di­jos „Kibirkš­tėlė“ narius, kole­gas bei mūsų tėve­lius Joniš­kio miesto jubi­lie­ji­nėje Gim­ta­die­nio šven­tės eise­noje. Nuo­širdi padėka moki­niams — šokė­jams ir jų kolek­ty­vus lydin­tiems moky­to­jams už mūsų pro­gim­na­zi­jos atsto­va­vimą šalies Mok­s­lei­vių Dainų ir Šokių šventėje.

Miela Mato Slan­čiausko bend­ruo­mene, turi­nin­gos, šil­tos, pra­smin­gos, sau­gios Jums vasa­ros, gero poil­sio ir malo­nių susi­ti­kimų rug­sėjo 1-ąją.

Direk­torė Svietlana

SVEIKINAME!

plojameSvei­ki­name 2015–2016 m. m. geriau­siais ugdymo rezul­ta­tais pasi­žy­mė­ju­sius moki­nius. Lin­kime ir toliau būti pavyz­džiu, pui­kiais pasie­ki­mais džiu­ginti tėve­lius bei moky­to­jus, gar­sinti M. Slan­čiausko progimnaziją.

1.Timas Cibul­skis 1a kl.
2. Est­rėja Dri­go­taitė 1a kl.
3. Matas Jonu­šas 1a kl.
4. Gabija Kur­lytė 1a kl. Skai­tyti toliau

Psl. 1 iš 581234510Pask.