Pirmosios knygutės šventė

Joniš­kio Jono Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vaikų lite­ra­tū­ros sky­riuje vyko “Pir­mo­sios kny­gu­tės šventė”. Šven­tėje daly­vavo mūsų mokyk­los 1a (mok. J.Liandzbergienė) ir 1b (mok. L.Pilipavičienė) kla­sių moki­niai. Pir­mo­kai susi­do­mėję žiū­rėjo lėlių spek­taklį pagal H.K.Anderseno pasaką “Prin­cesė ir kiau­lia­ga­nis”, kurį parengė bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos. Moki­niai  susi­pa­žino su bib­lio­te­kos  tai­syk­lė­mis, apžiū­rėjo kny­ge­les, žaidė žai­di­mus. Šven­tės metu buvo įteikti skai­ty­tojo pažymėjimai.

Moki­niai pasi­ža­dėjo tapti uoliais kny­ge­lių skaitytojais.

Mataušiukai“ išvykoje

Etno­gra­fi­nio būre­lio “Matau­šiu­kai“ nariai rudens popietę iške­liavo Mato Slan­čiausko gyve­nimo takais į Žaga­rės regio­ninį parką.

Mokyk­li­nis auto­bu­sas sustojo Rudiš­kiuose, kur palai­do­tas mūsų mokyk­los globėjas-knygnešys, tau­to­sa­ki­nin­kas, darak­to­rius, švie­tė­jas ir siu­vė­jas — Matas Slan­čiaus­kas. Kai kurie iš būre­lio moki­nių prie kapo lan­kėsi pirmą kartą, bet to apsi­lan­kymo neuž­mirš nie­kada, nes pamink­li­nis akmuo įspū­din­gas: jame iškalti paties Slan­čiausko žodžiai: „Dir­bau, kru­tė­jau, kiek tik galė­jau. Dabar jau gana.“ Padėję gėlių ir uždegę žva­ke­les, pasu­kome Trum­pa­i­čių kaimo link, kur kaž­kada sto­vėjo gim­toji troba. Dabar toje vie­toje pasta­ty­tas stogastulpis.

Prieš akis mūsų laukė ir Žaga­rės regio­ni­nio parko Tyre­lio pel­kės takas, vedan­tis per kem­sy­nus ir pasa­ko­jan­tis apie kraš­to­vaiz­džio išskir­ti­numą bei žmo­nių atmin­tyje išli­ku­sius pasa­ko­ji­mus. Ilgo  tako pabai­goje žavėjo įspū­dingo dydžio kul­ti­nis akmuo ir par­ti­zanų buveinė.

Sulig pas­ku­ti­niais sau­lės spin­du­liais pavargę, bet lai­mingi ir daug suži­noję apie savo gim­tojo krašto grožį, tur­tingą isto­rinę pra­eitį ir jos švie­sius žmo­nes, grį­žome namo.

Edukacinė pamoka „Knygų įvairovė“

2a kla­sės moki­niai su moky­toja  Irena Kati­niene lankėsi mokyk­los bib­lio­te­koje. Bib­lio­te­kos dar­buo­toja Gitana Svy­tienė papa­sa­kojo vai­ku­čiams, kad bib­lio­te­koje yra labai daug įvai­rių knygų.Kiekviena knyga, kaip ir daik­tai namuose, turi savo vietą. Ugdy­ti­niai suži­nojo, kad užra­šai, esan­tys len­ty­noje, padeda susi­ra­sti rei­ka­lingą knygą. Kny­gutę ar žur­nalą galima paskai­tyti jau­kioje skai­tyk­loje. Dar­buo­toja supa­žin­dino su knygų kar­to­teka ir kodėl ji bib­lio­te­koje yra labai rei­ka­linga. Moki­niai pri­ža­dėjo, kad daž­niau lan­ky­sis bib­lio­te­koje ir skai­tys kny­gu­tes, nes joks kom­piu­te­ris neduos to, ką duoda knyga.

Ekskursija į Tervetę

Rug­sėjo 27d. mūsų pro­gim­na­zi­jos 4b, 3b ir 5a kla­sių moki­niai, lydimi moky­tojų Dalios Mar­cin­ke­vi­čie­nės, Rai­mon­dos Kui­zi­nie­nės ir Jaka­te­ri­nos Alek­sand­ra­vi­čie­nės, aplanke Ter­ve­tės pra­mogų parką. Čia mus sve­tin­gai sutiko nykš­tukų mies­te­lis. Ne kiek­vie­nam pavyko užeiti į minia­tiū­ri­nius nykš­tukų name­lius. Toliau visi patrau­kėme į apžval­gos bokštą pasi­gro­žėti Ter­vete iš aukš­ty­bių. Norint patekti į pasakų mišką, mums rei­kėjo įveikti pake­liui nema­žai sudė­tingų kliū­čių. Pasakų miške susi­ti­kome su ragana, pabu­vo­jome vel­nio irš­tvoje. Kara­lių kalne kiek­vie­nas galėjo pabūti su kara­liumi ir pasė­dėti soste. Eks­kur­siją bai­gėme atrak­cionų parke.

Grį­žome namo pilni įspū­džių, nes ši išvyka visiems labai patiko.

Košės diena

Mais­tas — labai svar­bus žmo­gaus savi­jau­tai ir svei­ka­tai. Mity­bos racio­nas turėtų būti suda­ry­tas taip, kad orga­niz­mas gautų visas rei­ka­lin­gas maisto medžia­gas ir ener­giją idea­liai svei­ka­tai palai­kyti. Kad to pasiek­tume, turime val­gyti košių, todėl visi pra­di­nu­kai spa­lio 10 d.  minėjo „Košės dieną“. Kla­sėse vai­kai susi­pa­žino, kuriame žemyne, kokie javai popu­lia­rūs, kartu su kny­gu­čių vei­kė­jais keliavo po mity­bos pira­midę ir galiau­siai — visi ska­navo košę.

Psl. 1 iš 1181234510Pask.