Štai ir atėjo tas gražus laikas… Vasara…

Rekomenduojama

vasaraOras pri­si­pil­dys sva­jin­gos ir magiš­kos švie­sos. Vieno sau­lės spin­du­lio pakaks nuo­tai­kai pakelti, jėgoms atgai­vinti, susi­tikti su drau­gais, gimi­nai­čiais. Vasa­ros poil­sis nėra tin­gi­nystė. Tai lai­kas nau­jiems įspū­džiams, nuo­šir­džiam bend­ra­vi­mui, pra­smin­giems dar­bams, sva­jo­nių įgyvendinimui.

Mieli Moky­to­jai, Mokiniai,

tegu vasara, ato­sto­gos Jums būna sėk­min­gos, sau­gios ir sutei­kia kuo dau­giau malo­nių aki­mirkų. Te būna pra­smin­gas naujo rug­sėjo laukimas…

Direk­torė Svietlana

12-ose tarptautinėse vaikų varžybose

Lowiecze (Len­kija) var­žėsi šešių vals­ty­bių koman­dos iš Len­ki­jos, Esti­jos, Slo­vė­ni­jos, Lat­vi­jos, Ven­gri­jos ir Lie­tu­vos. Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos rink­tinę atsto­vavo keturi  sportininkai.

 • Geriau­siai sekėsi Vil­tei Stan­ke­vi­čiū­tei, kuri kamuo­liuko metimo rung­tyje nume­tusi 47.50 m. iško­vojo tre­čią vietą — bron­zos medalį;
 • Arman­das Benys kamuo­liuką numetė 44.0 m;
 • Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­lis į tolį  4.13 m;
 • Danie­lius Ste­po­nai­tis šuo­lis į aukštį 1.20 m.

Ačiū spor­ti­nin­kams!

M. Slančiausko progimnazijos vasaros stovykla „Smagumėlis“

Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje  gegu­žės 31 — bir­že­lio 9 die­no­mis pra­di­nių kla­sių moki­niai sto­vyk­lavo vasa­ros die­ni­nėje sto­vyk­loje „Sma­gu­mė­lis“. Moki­nių susi­rinko daug, todėl pasi­da­li­nome į  3 būrius: „Šyp­se­nė­lių“, „Links­mųjų vai­ku­čių“ ir „Aitvarų“.  Būriams vado­vavo  išra­din­gos ir kūry­bin­gos  pra­di­nių kla­sių moky­to­jos, todėl  kas­dien  veikla kei­tėsi ir buvo  įdomi vai­kams.  Moki­niai  spor­tavo, aplankė Joniš­kio Prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bos stotį. Buvo surengta Meno diena, kurios metu aplan­kyta Joniš­kio A. Rau­do­ni­kio meno mokykla. Pas mus vie­šėjo J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos vaikų sky­riaus dar­buo­to­jos, parodė nau­jau­sias kny­ge­les. Labiau­siai vai­kus suža­vėjo inte­rak­ty­vios kny­gos, kurios suteikė gali­mybę ne tik matyti, bet gir­dėti. Vai­kai aplankė du muzie­jus – Leo­nas Kara­liū­nas malo­niai pri­ėmė į Krep­ši­nio muziejų ir aprodė visą eks­po­zi­ciją, o Romu­al­das Franc­kai­tis bend­ravo su vai­kais Teniso  muzie­juje. Žinoma, labiau­siai patiko išvyka į Žagarę. Ten mus pasi­tiko Žaga­rės regio­ni­nio parko dar­buo­toja Giedrė Rakš­tienė, kuri  links­mai ir įdo­miai supa­žin­dino su  isto­rinę, kul­tū­rinę, gam­tinę reikšmę turin­čiais Žaga­rės mies­te­lio objek­tais.  Sto­vyklą užbai­gėme  pasi­džiaug­dami pui­kiai pra­leista vasa­ros pra­džia, pasi­da­li­jome įspū­džiais, palin­kė­jome vieni kitiems gerų atostogų.
 
Sto­vyk­los vado­vės J.Katiliavienė ir R.Padgurskienė

Penktoji progimnazijos laida

Šil­tai, o kartu  iškil­min­gai  įteikti pažy­mė­ji­mai moki­niams, bai­gu­siems Mato Slan­čiausko pro­gim­na­ziją. Šventė į gra­žią šeimą subūrė moki­nius, tėve­lius, moky­to­jus. Tai dar vie­nas įro­dy­mas, kad mus visus jun­gia bend­ra­vi­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas.  Gera būti drauge, bet lai­kas eina ir moki­niai baigę pro­gim­na­ziją, toliau išvyksta moky­tis į  kitas mokyklas.

Išsi­sky­rėme dėko­dami vieni kitiems, lin­kė­dami sėk­mės ir, aišku, iki susi­ti­kimų savo mokyk­loje – Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje, kur visada laukiami.

Viltė, Tautvydas ir Armandas atstovaus šalį Lenkijoje

Ute­noje vyko Lie­tu­vos vaikų leng­vo­sios atle­ti­kos pir­me­ny­bės. Nuga­lė­tojų šeše­tu­kas buvo apdo­va­noti dip­lo­mais, pri­zi­ninkų tre­je­tas — meda­liais. Atskirų amžiaus gru­pių nuga­lė­to­jai kovojo dėl tei­sės  bir­že­lio 26–28 die­no­mis atsto­vauti mūsų šalį vaikų var­žy­bose Lenkijoje.

 • Mer­gai­čių (gim. met. 2004–2005) kamuo­liuko metimo rung­tyje pir­mąją vietą ir kelia­lapį į Len­kiją iško­vojo Viltė Stan­ke­vi­čiutė [49.38 m];
 • Ber­niukų (2006 gim. met.) kamuo­liuko metimo rung­tyje kelia­lapį iško­vojo Arman­das Benys [49.00 m];
 • Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­lio į tolį rung­tyje [4.11 m];
 • 600 m bėgimo rung­tyje penktą vietą lai­mėjo Rokas Žukaus­kas [1.50.00 s];
 • Šuo­lio į aukštį rung­tyje ket­virtą vietą lai­mėjo Arman­das Ani­si­mo­vas [1.35 m];
 • 160 m finale bėgo Modes­tas Stan­kai­tis [9.08 s] — 8 vieta;
 • Šuo­lis į tolį Goda Povi­lai­tytė [4.46 m] — 12 vieta;
 • Šuo­lis į tolį Bri­gita Bud­rec­kaitė [4.27 m] — 18 vieta;
 • Šuo­lis į tolį Grita Bud­rytė [4.14 m] — 22 vieta;
 • Šuo­lis į tolį Arnas Pau­la­vi­čius [4.43 m] — 10 vieta.

Mokyklų žaidynių bronza

IMG_0239Savait­galį Aly­tuje vyko Olim­pinė diena. Fina­li­nėse mokyklų žai­dy­nių stalo teniso var­žy­bose daly­vavo mūsų mokyk­los stalo teniso komanda kartu su Vil­niaus Simono Dau­kanto pro­gim­na­zija, Kauno rajono Jonu­čių pro­gim­na­zija ir Šal­či­ninkų Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio gim­na­zija. Spor­ti­nėje kovoje lai­mėję prieš Šal­či­ninkų pro­gim­na­zija tapo bron­zos meda­lio nuga­lė­to­jais. Komanda apdo­va­nota 3-vietos taure, dip­lo­mais, žai­dy­nių meda­liais ir marš­ki­nė­lius.

SVEIKINAME: Povilą Rim­ke­vi­čių, Pau­lių Rim­ke­vi­čių ir Dei­vydą Žvingilą.

Psl. 1 iš 1471234510Pask.