Kalėdinė pradinukų išvyka į Panevėžio vežimo lėlių teatrą

Kalėdų šven­čių proga mokyk­los I-IV kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis aplankė Pane­vė­žio vežimo lėlių teatrą, kuriame žiū­rėjo spek­taklį pagal  H.K. Ander­seno pasaką „Sniego kara­lienė“. Po spek­tak­lio vai­kai susi­tiko su Kalėdų sene­liu ir nykš­tu­kais, kartu su jais dai­navo, šoko, dekla­mavo eilė­raš­čius. Šven­tės pabai­goje Kalėdų sene­lis iš dide­lio maišo visiems išda­lino dovanėles.

Kupini gerų įspū­džių ir pui­kia nuo­taika grį­žome namo. Išvyką orga­ni­zavo moky­to­jos J.Matulienė,  J.Liandzbergienė.

 

Vaikų lengvosios atletikos varžybos

lengvoji_atletikaMato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­joje vyko vaikų leng­vo­sios atle­ti­kos popu­lia­ri­ni­mui skir­tos var­žy­bos. Jose daly­vavo 51-as tre­čios ir ket­vir­tos kla­sės mok­s­lei­vis. Su pro­jektu ir var­žybų tai­syk­lė­mis taip pat buvo supa­žin­din­tos ir moky­to­jos. Vai­kai pasi­skirstė į 5 koman­das. Vyko šuo­lio į tolį iš vietos,1 kg kimš­ti­nio kamuo­lio metimo, šuo­liu­kai per vir­vutę, vikrumui-šokinėjimas per lan­ge­lius, esta­fe­ti­nio bėgimo var­žy­bos. Visi vai­kai, baigę rung­tis, buvo apdo­va­noti vaikų leng­vo­sios atle­ti­kos pažymėjimais.

Ir aš galiu“ finalinis turas

Gruo­džio 23 dieną įvyko sce­ni­nės raiš­kos talentų šou „Ir aš galiu“ fina­li­nis turas. Komi­sija iš 19 pir­mojo turo daly­vių atrinko 9 pasi­ro­dy­mus. Viltė Dagytė ir Bri­gita Bud­rec­kaitė yamacho­mis sugrojo dainą „Last Chri­st­mas“, Atėnė Jene­liū­naitė skaitė ištrauką iš J. Degu­ty­tės kūri­nio „Žyd­ra­sis obuo­lys“, Miglė Noru­šai­tytė ir Bri­gita Stan­kai­tytė pag­rojo kūrinį „Vokie­čių dai­nelė“, 4a kla­sės voka­li­nis ansamb­lis padai­navo dainą „Pati­kėti ste­buklu“, Jus­tina Gru­bytė sušoko hip hopo stli­liaus šokį, Juta Ado­mai­tytė padai­navo dainą „Nauji metai“, 2a ir 3a kla­sių mer­gai­tės ir Armi­nas pašoko šokį „Zumba“, Ugnė Mar­ti­nai­tytė pra­links­mino žiū­ro­vus daina „Last Chri­st­mas“, o jai tal­kino šokė­jos Lili­jana Kup­či­kaitė ir Elinga Kaly­tytė. Visiems daly­viams buvo įteikti diplomai-nominacijos bei sal­dieji pri­zai. Komi­sija išrinko tris geriau­sius nume­rius t.y. Atėnės Jene­liū­nai­tės išraiš­kingą skai­tymą (I-a vieta), Ugnės Mar­ti­nai­ty­tės, auk­si­nio balso savi­nin­kės, atlie­kamą dainą (II-a vieta) ir 4a kla­sės voka­li­nio ansamb­lio dainą (III-ia vieta).

Dėko­jame komi­si­jai: pava­duo­to­jai V. Zig­man­tie­nei, šokių moky­to­jai S. Pau­la­vi­čie­nei, muzi­kos moky­to­jai V. Puč­ku­vie­nei ir pava­duo­to­jai J. Šiur­nie­nei.

Akimirkos iš karnavalo

Pirmokai bibliotekoje

Prieš pat gra­žią­sias metų šven­tes mokyk­los bib­lio­te­koje apsi­lankė pir­mo­kai. Nedrą­siai pra­vėrę duris moki­nu­kai buvo pakviesti apžiū­rėti bib­lio­teką. Mažie­siems skai­ty­to­jams buvo paaiš­kinta, kaip išsi­rinkti, kaip grei­čiau rasti  rei­ka­lin­gas kny­ge­les. Džiugu, jog visi žinojo, kaip rei­kia elg­tis bib­lio­te­koje:  nega­lima triukš­mauti, bėgioti, truk­dyti kitiems skai­ty­to­jams. Taip pat būsi­mieji  mažieji skai­ty­to­jai buvo supa­žin­dinti su kny­ge­lių išda­vimo ir grą­ži­nimo tvarka. Pir­mo­kai pasi­ža­dėjo sau­goti  kny­ge­les, tin­ka­mai jas skai­tyti, kad grą­ži­nant į bib­lio­teką jos būtų tvar­kin­gos, šva­rios ir nesuplėšytos.

Psl. 1 iš 1261234510Pask.