Žaidynėse-penkti!

Bai­gė­si pro­gim­na­zi­jų ir pag­rin­di­nių mokyk­lų 2017–2018 moks­lo metų moki­nių žai­dy­nės. Savo gru­pė­je sėk­min­gai rung­ty­nia­vo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Mokyk­la koman­da surin­ko 710 taš­kų ir užėmė 5 vie­tą žai­dy­nė­se.