Z karta pristato“

Z kar­ta pri­sta­to“ — ang­lų kal­bos pamo­kų ciklas 8b kla­sė­je, kuris tęsė­si visą vasa­rio mėne­sį. Tai šiuo­lai­ki­nių pamo­kų pavyz­dys ir ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos dalis.

Pamo­kas vedė, užduo­tis ruo­šė patys moki­niai. Svar­biau­sias tokių pamo­kų tiks­las — būti­nai panau­do­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas: tele­fo­no ar kom­piu­te­rio prog­ra­mė­les, kurias taip mėgs­ta Z kar­ta. Pamo­kų metu popu­lia­riau­sia buvo Kaho­ot prog­ra­mė­lė, taip pat nau­do­tos Pad­let, You­Tu­be, Live­works­he­ets, Word­wall, Class­ro­omsc­reen, Sur­ve­y­mon­key, Ran­dom name pic­ker ir kt. prog­ra­mė­lės.
Jau­nie­ji moky­to­jai susi­pa­ži­no ir su pamo­kos vedi­mo meto­di­ka: gru­pi­nio dar­bo orga­ni­za­vi­mu, indi­vi­dua­liu aiš­ki­ni­mu, užduo­čių dife­ren­ci­ja­vi­mu, sava­ran­kiš­ku dar­bu, ref­lek­si­ją ir įsi­ver­ti­ni­mu.

Moki­niai įgi­jo mokė­ji­mo moky­tis, paži­ni­mo, komu­ni­ka­vi­mo užsie­nio kal­ba, IKT tai­ky­mo, asme­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas.

Dėko­ju savo vai­kams už dar­bą ir dar kar­tą patvir­ti­nu, kad Jūs patei­si­no­te 5‑oje kla­sė­je gau­tą nere­aliu­kų var­dą.

P.S. tokių pamo­kų ref­lek­si­ją — ką mano patys vai­kai… 

Auk­lė­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė