Virtuali paroda — Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuo­to­li­nis moky­ma­sis ir nuo­to­li­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas nenu­trūks­ta. Pri­sta­to­me jums Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­los dai­lės sky­riaus moki­nių ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą — vir­tu­alią paro­dą, skir­tą M. Slan­čiaus­ko 170 — osioms gimi­mo meti­nėms pami­nė­ti. Didžio­ji dalis dar­bų sukur­ti šio žymaus švie­suo­lio kūry­bos moty­vais, kiti — port­re­tai, kuriuo­se pavaiz­duo­tas M. Slan­čiaus­kas skir­tin­gais savo gyve­ni­mo eta­pais.