Veiklos planas

2018 METŲ GRUODŽIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veik­la Data Atsa­kin­gas
1. Foto sesi­ja „ Mes – mokyk­los isto­ri­jai“. 03 Jolan­ta Šiur­nie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui.
2. Pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo pasi­ta­ri­mas  kar­tu su pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja ir tary­bos pir­mi­nin­ke. 04 Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui.
3. Pro­gim­na­zi­jos stra­te­gi­nio pla­no ren­gi­mo gru­pės pasi­ta­ri­mas. 05; Jolan­ta Šiur­nie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui.
4. Pro­gim­na­zi­jos moki­nių susi­ti­ki­mas su rašy­to­ju  Dariu­mi Mer­kiu. 05 Pro­gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos moky­to­jų meto­di­nės gru­pė.
5. 5–8 kla­sių moki­nių veik­la kla­sė­se „Mes lau­kiam gra­žių, vil­tin­gų šven­čių – Kalė­dų“. 06 5–8 kla­sių auk­lė­to­jos.
6. Pro­jek­tas „Kalė­di­niai skai­ty­mai“ 1–6 kla­sių moki­niams . 10–14 die­no­mis Lina Vyš­niauskai­tė, pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo pir­mi­nin­kė.
7. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų kul­tū­ri­nė- pažin­ti­nė išvy­ka į Pane­vė­žio Dra­mos teat­rą. 12 Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė.
8. Kul­tū­ri­nė – pažin­ti­nė die­na 1–4 kla­sių moki­niams. Išvy­ka Pak­ruo­jo dva­rą. 18 14 kla­sių moky­to­jos.
9. Mūsų mažų­jų drau­gų iš Joniš­kio mies­to dar­že­lių lan­ky­ma­sis pro­gim­na­zi­jo­je prie kalė­di­nės eglu­tės.  Pro­gim­na­zi­jos moki­nių spek­taklis „Snie­go kara­lie­nė“. 18; 21 Jolan­ta Šiur­nie­nė, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jos ugdy­mui, Sand­ra Pau­la­vič­ke­nė, šokių moky­to­ja.
10. Pro­gim­na­zi­jos  5–8 kla­sių moki­nių kul­tū­ri­nė pažin­ti­nė die­na  prie kalė­di­nės eglu­tės „Mūsų mėgia­miau­si  kino fil­mai“. 20 Jolan­ta Šiur­nie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui,

5–8 kla­sių auk­lė­to­jos.

11. Jau­nų­jų pro­gim­na­zi­jos bio­lo­gų daly­va­vi­mas Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro pro­jej­tuo­se. Lai­kas deri­na­mas Inga Misiu­vie­nė, pro­gim­na­zi­jos gam­tos moks­lų moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
12. Visa pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė daly­vau­ja akci­jo­je „Kny­gų Kalė­dos“. Gruo­džio mėn. Gita­na Svy­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė.
13. Pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė daly­vau­ja NMVA vyk­do­ma­me pažan­gos ir pasie­ki­mų įsi­ver­ti­ni­me IQES onli­ne sis­te­mo­je. Gruo­džio mėn.  
14. 5 kla­sių moki­nių krikš­ty­nos 06  Inga Misiu­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, aštun­tų kla­sių auk­lė­to­jos
15. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų pasi­ta­ri­mas 06 Jolan­ta Šiur­nie­nė, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jos ugdy­mui
16. Veik­lų „Mes prieš korup­ci­ją vyk­dy­mas pro­gim­na­zi­jo­je“ 3–14 die­no­mis Anti­korup­ci­jos koor­di­na­vi­mo gru­pė pro­gim­na­zi­jo­je