Veiklos planas

 

2019 METŲ GRUODŽIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veik­los įvar­di­ji­mas Lai­kas Atsa­kin­gas
1. Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos pasi­ta­ri­mai . 2; 9; 16 die­no­mis Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
2. Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės ryti­niai susi­ti­ki­mai –pasi­ta­ri­mai su pro­gim­na­zi­jos moki­niais. 2; 9; 16 die­no­mis Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
3. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų , pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų , vado­vų ryti­niai pasi­ta­ri­mai 5;12;19

die­no­mis

Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
4. Pro­jek­to „Kul­tū­ros pasas“ vyk­dy­mas pro­gim­na­zi­jos 5–8 kla­sių moki­niams. 5 5–8 kla­sių vado­vai.
5. Kul­tū­ri­nės veik­los pamo­kos pro­gim­na­zi­jo­je „Papuoš­ki­me mokyk­lą bal­tai“. 5 d.

4;5;6;7 pamo­kos

Pro­gim­na­zi­jos vado­vai,  1–8 kla­sių vado­vai.
6. Šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ šokė­jų tėvų susi­rin­ki­mas. 5 Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė, kolek­ty­vo vado­vė, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
7. Pažin­ti­nės- edu­ka­ci­nės pamo­kė­lės mies­to vai­kų dar­že­lių ugdy­ti­niams „Robo­ti­ka – kas tai?“. Deri­na­ma Asta Radžvi­lie­nė, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja, pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
8. Moky­mai tėvams „Socia­li­nių emo­ci­nių užsi­ėmi­mų ABC 9 Aud­ro­nė Vada­ko­jie­nė, pro­gim­na­zi­jos spe­cia­lio­ji peda­go­gė
9.. Veik­lų „Mes prieš korup­ci­ją“ vyk­dy­mas pro­gim­na­zi­jo­je. Gruo­džio 9 – anti­korup­ci­jos die­na. Būki­me sąži­nin­gi. 9–13 die­no­mis Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja, pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
10. Pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų popie­tė „Bend­ra veik­la mus nutei­kia pra­smin­giems dar­bams“. 10 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė.
11. Pro­jek­tas pro­gim­na­zi­jo­je  Joniš­kio mies­to dar­že­lių vai­ku­čiams „Kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės“ 11 Jolan­ta Bytau­tie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
12. Tra­di­ci­nis  pro­gim­na­zi­jos  bend­ruo­me­nės pro­jek­tas  „Kalė­di­niai skai­ty­mai“. 16 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
13. Šven­ti­nis  pro­jek­to „Ir aš galiu“ daly­vių kon­cer­tas. 17 Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, menų, tech­no­lo­gi­jų, fizi­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė, Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui.
14. Kul­tū­ri­nė – pažin­ti­nė veik­la „Mes lau­kiam Kalė­dų bal­tų“. 19 1–8 kla­sių vado­vai, pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
15. Pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė daly­vau­ja NSA vyk­do­ma­me pažan­gos ir pasie­ki­mų įsi­ver­ti­ni­me IQES onli­ne sis­te­mo­je. Gruo­džio mėnuo Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui.
16. Visa pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė daly­vau­ja akci­jo­je „ Kny­gų Kalė­dos“. Pado­va­no­ki­me pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­kai kny­gų ir dalin­ki­mės jomis. Gruo­džio mėnuo. Gita­na Svy­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė.
17. TAMO die­ny­no pil­dy­mas. Sėk­mės ir  dėl ko turė­tu­mė­me sutar­ti toliau pil­dant die­ny­ną. Ste­bė­se­na  2–30 die­no­mis Pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
18. Pro­gim­na­zi­jos tary­bos posė­dis . Deri­na­ma Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė.