Veiklos planas

SPALIO 29 d. numa­to­mas rajo­no moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų meto­di­nė die­na pro­gim­na­zi­jo­je „Sėk­min­gas moki­nių mokymas(is) įgy­ven­di­nant iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pag­rin­di­nio ir vidu­ri­nio ugdy­mo prog­ra­mas“. Skai­ty­ki­te pla­čiau…


2019 METŲ SPALIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veik­los įvar­di­ji­mas Lai­kas Atsa­kin­gas
1. Pro­gim­na­zi­jo­je vyks­ta tarp­tau­ti­nė moki­nių olim­pia­da KINGS. 01 Lina Alek­na­vi­čie­nė, mate­ma­ti­kos moky­to­ja, mate­ma­ti­kos ir tiks­lių moks­lų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
2. Pasau­li­nei  gyvū­nų  glo­bos  die­nai skir­tas 1–4 kla­sių moki­nių pro­jek­tas „Mes glo­bo­ja­me gyvū­nus“. Daly­vau­ja mies­to vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­niai. 03 Jolan­ta Bytau­tie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pirmininkė,Lina Pili­pa­vi­čie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­ja, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nė gru­pė.
3. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų susi­rin­ki­mas . 03 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
4. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų daly­va­vi­mas šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me Tarp­tau­ti­nei Moky­to­jo die­nai . (Bal­to­jo­je sina­go­go­je). 03 Pro­gim­na­zi­jos tary­ba, pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
5. Pamo­kos kitaip pro­gim­na­zi­jo­je. Bend­ra moky­to­jų, moki­nių, tėvų, socia­li­nių part­ne­rių veik­la pro­gim­na­zi­jo­je. 04 Pro­gim­na­zi­jos  vado­vai.
6. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų išvy­ka į Šiau­lių dra­mos teat­rą. 04 Pro­gim­na­zi­jos tary­ba, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
7. 5–8 kla­sių moki­nių seniū­nų pasi­ta­ri­mas. 07 Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui.
8. Pro­gim­na­zi­jos moki­nių susi­ti­ki­mas su pro­gim­na­zi­jos direk­to­re. 07; 14; 21 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
9. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų pasi­ta­ri­mai 10;17;24 Pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
10. Pra­di­nių kla­sių moki­nių išvy­ka į susi­ti­ki­mą su Joniš­kio rajo­no Meru. 08 Jolan­ta Bytau­tie­nė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jos.
11. MENAR  aka­de­mi­jos (grei­to min­ti­no skai­čia­vi­mo ugdy­mo)  užsi­ėmi­mas pro­gim­na­zi­jo­je . 10 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė
12. ROBOTIKA – kas tai? Atsa­ky­mo ieš­ko­ti atvyks­ta vai­kų dar­že­lio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­niai. 11 Asta Radžvi­lie­nė, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja, pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
13. Rajo­ne vyk­do­mo  pro­jek­to „Lyde­rių lai­kas 3“ semi­na­ras pro­gim­na­zi­jo­je „Bend­ra­dar­bia­vi­mą ska­ti­nan­tys meto­dai pamo­ko­je“.. 15 Pro­gim­na­zi­jos  vado­vai.
14. Semi­na­ras pro­gim­na­zi­jo­je „Lean in Team meto­do­lo­gi­ja ugdy­mo įstai­gų veik­los tobu­li­ni­mui“. 16 Pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
15. Pro­gim­na­zi­jos pagal­bos moki­niui ir dori­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pasi­ta­ri­mas. 17 Rita Pad­gur­skie­nė, meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė
16. Pro­gim­na­zi­jos pir­mų kla­sių moki­nių adap­ta­ci­ja. Susi­ti­ki­mas su mies­to dar­že­lių prieš­mo­kyk­li­nio ugdy­mo auk­lė­to­jo­mis. 17 Jolan­ta Bytau­tie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
17. Pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­vau­ja pro­jek­te „Spa­lio mėnuo – bib­lio­te­kų mėnuo“. Spa­lio mėnuo Gita­na Svy­tie­nė – pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė.
18. Pro­gim­na­zi­jo­je atlie­ka­mas ver­ti­ni­mas „ Penk­to­kų adap­ta­ci­ja“. Spa­lio mėnuo Roma Rim­džiū­tė, pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė.
19. Kul­tū­ri­nė-pažin­ti­nė veik­la  — edu­ka­ci­nės išvy­kos. Ugdymas(is) kito­se erd­vė­se. Spa­lio mėnuo Kla­sių vado­vai
20. 1–8 kla­sių moki­nių kūry­bi­nių- meni­nių gali­my­bių pro­jek­tas „Ir aš galiu“. 23 Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, menų,  tech­no­lo­gi­jų, kūno kul­tū­ros meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
21. 1–4 kla­sių moki­nių pro­jek­tas „Rude­nė­lio šven­tė“ Deri­na­ma Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jos, pra­di­nių kla­sių moky­to­jų meto­di­nė gru­pė.
22.. Penk­tų kla­sių moki­nių krikš­ty­nos 24 8a, 8b, 5a, 5b kla­sių vado­vai.
23.. Pro­gim­na­zi­jos vado­vų pasi­ta­ri­mas 7;14;21;28 Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė.
24. Semi­na­ras visiems pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jams „Savi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja“. 28 Pro­gim­na­zi­jos vado­vai.
25. Rajo­no moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų meto­di­nė die­na pro­gim­na­zi­jo­je „Sėk­min­gas moki­nių mokymas(is) įgy­ven­di­nant iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pag­rin­di­nio ir vidu­ri­nio ugdy­mo prog­ra­mas“. 29 Pro­gim­na­zi­jos vado­vai.