Veiklos planas

2019 METŲ VASARIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil.nr. Veik­la Data Atsa­kin­gas
1. Daly­va­vi­mas pro­jek­te „Geo­gra­fi­jos Ken­gū­ra 2019“. 06 Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, Vai­du­tė Dun­du­lie­nė, geo­gra­fi­jos moky­to­ja.
2. Šven­tė 1–8 kla­sių moki­niams „Mano sėk­mė –mūsų sėk­mė“. 07 Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui.
3. Semi­na­ras pro­gim­na­zi­jos moky­to­jams ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tams „Indi­vi­dua­li moki­nio pažan­ga“. 07 Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui.
4. Pra­di­nių kla­sių moki­nių išvy­ka į rajo­no moki­nių  meni­nio skai­ty­mo kon­kur­są. 12 Ire­na Kati­nie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
5.  Gru­pės pro­gim­na­zi­jos aštun­tų kla­sių moki­nių išvy­ka į lie­tu­vių kal­bos kon­fe­ren­ci­ją Meš­kui­čių gim­na­zi­jo­je. 12 Ali­na Jonai­tie­nė, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja.
6.  Daly­va­vi­mas pro­jek­te „Isto­ri­jos Ken­gū­ra 2019“. 13 Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja.
7. Pro­gim­na­zi­jos VGK posė­dis . 14 Jur­gi­ta Kati­lia­vie­nė, pro­gim­na­zi­jos VGK komi­si­jos pir­mi­nin­kė.
8. Veik­la, skir­ta Vasa­rio 16 pami­nė­ti. 14 Pro­gim­na­zi­jos vado­vai, kla­sių auk­lė­to­jai.
9. Daly­va­vi­mas pro­jek­te „Lie­tu­vių kal­bos Ken­gū­ra“. 27 Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos, 1–4 kla­sių moky­to­jos.
10. Paskai­ta šeš­tų kla­sių moki­niams „ Svei­ka gyven­se­na. Lytiš­ku­mo ugdy­mas“. 27 Rita Goš­tau­tie­nė, pro­gim­na­zi­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė, šeš­tų kla­sių auk­lė­to­jos.
11. Pro­gim­na­zi­jos tary­bos posė­dis. Deri­na­ma Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė.
12. Pro­gim­na­zi­jos moky­to­jų ir pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tų ates­ta­ci­jos komi­si­jos posė­dis. Deri­na­ma Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, ates­ta­ci­jos komi­si­jos pir­mi­nin­kė.
13. TAMO die­ny­no pil­dy­mas. Ar lai­ko­mės susi­ta­ri­mo. 4–25 die­no­mis Jolan­ta Šiurnienė,Violeta ZIg­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­jos ugdy­mui.
14. Meti­nės veik­los pro­gim­na­zi­jo­je ata­skai­tos ren­gi­mas. 4–25 die­no­mis Jolan­ta Šiurnienė,Violeta ZIg­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­jos ugdy­mui.