Veiklos planas

2019 METŲ BALANDŽIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil.nr. Veik­la Data Atsa­kin­gas
1. Pra­di­nių kla­sių moky­to­jų meto­di­nės gru­pės posė­dis 01 Ire­na Kati­nie­nė, pra­di­nių kla­sių moky­to­jų meto­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė.
2. Pro­gim­na­zi­jos tary­bos posė­dis 02 Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė.
3. Moky­to­jų tary­bos posė­dis 04 Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdymui,l.e.d.pareigas.
4. Pro­gim­na­zi­jos VGK posė­dis 08 Jur­gi­ta Kati­lia­vie­nė, pro­gim­na­zi­jos VGK pir­min­kė
5. Pro­gim­na­zi­jos moki­nių Tėvų die­na pro­gim­na­zi­jo­je 11 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja, kla­sių auk­lė­to­jai.
6. Rajo­no šeš­tų kla­sių moki­nių ang­lų kal­bos olim­pia­da pro­gim­na­zi­jo­je. 11 Pro­gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos moky­to­jos.
7. NMPP 6 kla­sių moki­niams (rašy­mas) 15 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
8. NMPP 4 kla­sių moki­niams (rašy­mas) 16 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
9. NMPP 2 kla­sių moki­niams (rašy­mas) 16 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
10. NMPP 6 kla­sių moki­niams (skai­ty­mas) 17 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
11. NMPP 4klasių moki­niams (skai­ty­mas) 18 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
12. NMPP 2 kla­sių moki­niams (skai­ty­mas) 18 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
13. NMPP 6 kla­sių moki­niams (mate­ma­ti­ka ) 19 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
14. Vely­ki­nė mugė pro­gim­na­zi­jo­je 19 Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui.
15. Ang­lų kal­bos vals­ty­bi­nio bran­dos egza­mi­no I dalis(kalbėjimo). 24 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
16. NMPP 2 kla­sių moki­niams (mate­ma­ti­ka) 30 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.
17. NMPP 4klasių moki­niams (mate­ma­ti­ka) 30 Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja.