Apie ugdymą karjerai

Šiuo­lai­ki­nio dar­bo pasau­lio dina­mi­ka ir moky­mo­si gali­my­bių įvai­ro­vė kelia gau­sy­bę rei­ka­la­vi­mų žmo­gui jo karje­ros kely­je: jam būti­nos karje­ros kom­pe­ten­ci­jos, api­brė­žia­mos kaip nuo­sta­tų, žinių, supra­t­imo ir gebė­ji­mų visu­ma, kuria grįs­tas asmens savęs ir savo karje­ros paži­ni­mas, jos pla­na­vi­mas, val­dy­mas ir deri­ni­mas su kitais savo gyve­ni­mo aspektais.
Ugdy­mas karje­rai – reikš­min­ga bend­ro­jo ugdy­mo ir pro­fe­si­nio moky­mo dalis, kurios ugdo­ma­sis povei­kis besi­mo­kan­tie­siems išlie­ka svar­bus visą gyve­ni­mą. Mokan­tis pagal ugdy­mo karje­rai prog­ra­mą įgy­tas žinias, išsiug­dy­tus gebė­ji­mus bei gau­tą patir­tį moki­niai galės pri­tai­ky­ti savo karje­ros kely­je – tiek arti­miau­siuo­se (pro­fe­si­jos ir ati­tin­ka­mo išsi­la­vi­ni­mo įgi­ji­mo ) tiek ir toles­niuo­se jo etapuose.

Ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos paskirtis
1. Ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos paskir­tis – api­brėž­ti ugdy­mo karje­rai turi­nį ir ugdy­ti­nas moki­nių kom­pe­ten­ci­jas – moki­nių nuo­sta­tas, gebė­ji­mus, žinias bei supra­t­imą, rei­ka­lin­gą karje­ros konst­ra­vi­mui besi­kei­čian­čio­je visuo­me­nė­je, atsi­žvel­giant į asme­ni­nius porei­kius, polin­kius, sie­kius ir galimybes.
2. Ugdy­mo karje­rai prog­ra­ma skir­ta moki­niams, besi­mo­kan­tiems pagal pra­di­nio, pag­rin­di­nio, vidu­ri­nio ugdy­mo ir pro­fe­si­nio moky­mo prog­ra­mas, sie­kiant suda­ry­ti sąly­gas ugdy­tis karje­ros kom­pe­ten­ci­jas for­ma­laus švie­ti­mo sistemoje.
Tiks­las
Ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos tiks­las – suda­ry­ti sąly­gas moki­niams ugdy­tis karje­ros kom­pe­ten­ci­jas, būti­nas sėk­min­gam moky­mo­si kryp­ties, pro­fe­si­jos ir / ar dar­bi­nės veik­los pasi­rin­ki­mui, per­ėji­mui iš moky­mo aplin­kos į dar­bi­nę aplin­ką, toles­nei pro­fe­si­nei rai­dai ir moky­mui­si visą gyvenimą.
Užda­vi­niai
Sie­kia­ma, kad mokiniai:
• pažin­tų karje­rai svar­bias asme­ny­bės cha­rak­te­ris­ti­kas, socia­li­nę aplin­ką ir socia­li­nių vaid­me­nų įvairovę;
• ras­tų ir efek­ty­viai nau­do­tų karje­ros infor­ma­ci­ją bei pasi­nau­do­tų moky­mo­si visą gyve­ni­mą galimybėmis;
• rem­da­mie­si išsa­miu savęs ir dar­bo pasau­lio paži­ni­mu, pri­im­tų adekva­čius karje­ros sprendimus;
• rem­da­mie­si asme­ni­ne atei­ties vizi­ja, kel­tų karje­ros tiks­lus, suda­ry­tų ir nuo­lat atnau­jin­tų karje­ros planą;
• moky­mo­si ir lais­va­lai­kio veik­lo­se tai­ky­tų ir tobu­lin­tų karje­rai svar­biau­sias bendrą­sias kompetencijas
Pro­gim­na­zi­jos moki­nių ugdy­mo karje­rai dabo grupė :
koor­di­na­to­rė — Gita­na Svytienė 
psi­cho­lo­gė Roma Rimdžiūtė
soc. peda­go­gė Jur­gi­ta Katiliavienė
spec. peda­go­gė Aud­ro­nė Vadakojienė
1 — 4 kla­sių moky­to­jų atsto­vė Ugnė Vaineikienė
5 — 8 kla­sių auk­lė­to­jų atsto­vė Edi­ta Žarkauskaitė
Ugdy­mo karje­rai koor­di­na­to­rės moki­nius, moky­to­jus, tėvus kon­sul­tuo­ja UK kabi­ne­te dar­bo die­no­mis 8 — 16 val. 

Ugdy­mo karje­rai veik­los pla­nas 2016–2017 m. m. 

NAUDINGOS NUORODOS

Pro­fe­si­jos:
www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius – Lie­tu­vos pro­fe­si­jų klasifikatorius,
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Pro­fe­si­jos vadovas,
www.manager.lt/karjera/literatura/100_profesiju_jums.pdf;
www.manager.lt/karjera/literatura/Profesiju_aplankas.pdf – pro­fe­si­jų ir joms kelia­mų rei­ka­la­vi­mų aprašai.
Švie­ti­mo ir moks­lo ins­ti­tu­ci­jos, infor­ma­ci­ja apie stu­di­jas ir įsidar­bi­nimą,:
www.mokslas.lt – Lie­tu­vos švie­ti­mo sistema,
www.aikos.smm.lt – stu­di­jų ir moky­mo prog­ra­mos, švie­ti­mo ir moks­lo ins­ti­tu­ci­jos ir pan.,
www.studijos.lt – moky­mo įstai­gos, stu­di­jų programos,
www.rmtkr.lt – Lie­tu­vos moki­nių infor­ma­vi­mo ir tech­ni­nės kūry­bos centras,
www.kalba.lt – moks­las ir stu­di­jos užsie­ny­je, ec.europa.eu/ploteus/portal;
www.onthemove-eu.hi.is – stu­di­jos (ir įsi­dar­bi­ni­mas) užsienyje.
Dar­bo pasaulis:
www.ldb.lt – Lie­tu­vos dar­bo birža,
www.darborinka.lt – infor­ma­ci­ja apie dar­bo rinką,
www.manager.lt – dar­bas, dar­bo pasiūlymai,
www.ldb.lt/eures – dar­bas (ir moky­mo­si gali­my­bės) Europoje.
Elekt­ro­ninė sto­ja­mo­jo balo skaičiuoklė:
www.stojimai.lt;
www.studijos.lt
PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS:
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS:
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2