Apie ugdymą karjerai

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.
Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Mokantis pagal ugdymo karjerai programą įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galės pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir atitinkamo išsilavinimo įgijimo ) tiek ir tolesniuose jo etapuose.

Ugdymo karjerai programos paskirtis
1. Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.
2. Ugdymo karjerai programa skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, siekiant sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas formalaus švietimo sistemoje.
Tikslas
Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai
Siekiama, kad mokiniai:
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
• remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
• remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
• mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas
Progimnazijos mokinių ugdymo karjerai dabo grupė :
koordinatorė – Gitana Svytienė 
psichologė Roma Rimdžiūtė
soc. pedagogė Jurgita Katiliavienė
spec. pedagogė Neringa Kairienė
1 – 4 klasių mokytojų atstovė Ugnė Vaineikienė
5 – 8 klasių auklėtojų atstovė Edita Žarkauskaitė
Ugdymo karjerai koordinatorės mokinius, mokytojus, tėvus konsultuoja UK kabinete darbo dienomis 8 – 16 val.

NAUDINGOS NUORODOS

Profesijos:
www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius – Lietuvos profesijų klasifikatorius,
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas,
www.manager.lt/karjera/literatura/100_profesiju_jums.pdf;
www.manager.lt/karjera/literatura/Profesiju_aplankas.pdf – profesijų ir joms keliamų reikalavimų aprašai.
Švietimo ir mokslo institucijos, informacija apie studijas ir įsidarbinimą,:
www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,
www.rmtkr.lt – Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras,
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje, ec.europa.eu/ploteus/portal;
www.onthemove-eu.hi.is – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje.
Darbo pasaulis:
www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža,
www.darborinka.lt – informacija apie darbo rinką,
www.manager.lt – darbas, darbo pasiūlymai,
www.ldb.lt/eures – darbas (ir mokymosi galimybės) Europoje.
Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė:
www.stojimai.lt;
www.studijos.lt
PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS:
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS:
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2