Strateginis planas

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2014–2017 metų stra­te­gi­nio pla­no pir­mi trys pus­la­piai:

Pasta­ba: visas pla­nas yra mokyk­los skai­tyk­lo­je.