Kokybės krepšelis

Nuoroda: Projektas „Kokybės krepšelis“


Nuo šių mokslo metų pradžios progimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projektas parengtas vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą V- Nr. 637  „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, tikslines ,,Kokybės krepšelio“ lėšas nukreipiant mokinių konsultacijoms, pagalbos teikimui, ugdymo aplinkos gerinimui, tiriamosios ir kūrybinės mokinių veiklos organizavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

Įgyvendindama projekto veiklas, mokykla parengė veiklos tobulinimo planą bei su NŠA ir Joniškio rajono savivaldybe pasirašė partnerystės sutartį.

Progimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslas- tobulinti ugdymo(si) procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

1 uždavinys. Sukurti mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo modelį.

2 uždavinys. Sukurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką.

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui.


Veiklos: