Projektai

paveikslaseTwinning_Kokybes-zenklas_200x200px 1Nuo sau­sio 16 die­ną Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja pra­de­da nau­ją tarp­tau­ti­nį etwin­ning pro­jek­tą

Geo­met­ri­nės figū­ros gam­to­je“

Pro­jek­to užsie­nio kal­bos koor­di­na­to­rė ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė.

Pro­jek­to koor­di­na­to­rės: gam­tos moks­lų moky­to­ja meto­di­nin­kė Inga Misiu­vie­nė ir mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lina Alek­na­vi­čie­nė.
Pro­jek­tą vyk­do 7 b kla­sės moki­niai

Pro­jek­to tiks­lai:

Ska­tin­ti įvai­rių moko­mų­jų daly­kų moky­to­jų daly­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se.
Gerin­ti inte­gruo­to ugdy­mo koky­bę.
Pagi­linti moki­nių ang­lų kal­bos, mate­ma­ti­kos, gam­tos moks­lų žinias.

Pro­jek­to part­ne­rės: Lat­vi­ja, Tur­ki­ja, Ispa­ni­ja


etwinning_labelNuo 2015 metų spa­lio 1 die­nos pro­gim­na­zi­jo­je star­tuo­ja nau­jas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas

Briu­sas atran­da Euro­pą“.

Tai tarp­tau­ti­nis eTwin­ning part­ne­rys­tės pro­jek­tas, jun­gian­tis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, Len­ki­jos, Ita­li­jos, Ispa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos mokyk­las.
Pro­jek­to tiks­lai:
1. Supa­žin­ti vai­kus su Euro­pa jiems patrauk­liu būdu.
2. Pagi­lin­ti moki­nių ang­lų kal­bos įgū­džius.
3. Pagi­lin­ti IKT tai­ky­mo įgū­džius.
Pro­jek­to idė­ja ir eiga:
Meš­kiu­kas Briu­sas pen­kis mėne­sius keliaus po Euro­pos šalis, kiek­vie­no­je apsi­sto­da­mas mėne­siui. Savo kelio­nę Briu­sas pra­dės Len­ki­jo­je. Į Lie­tu­vą jis atvyks lap­kri­čio mėne­sį. Kas­dien Briu­sas keliaus pas 5–6 kla­sių mok­s­lei­vius. Kar­tu su jais lan­kys būre­lius, pamo­kas, vyks į sve­čius. Moki­niai padės Briu­sui pil­dy­ti foto ir video die­no­raš­tį. Briu­so kelio­nės momen­tai bus fik­suo­ja­mi sukur­ta­me tink­la­la­py­je. Gruo­džio pra­džio­je Briu­są išly­dė­si­me į Por­tu­ga­li­ją ir jo kelio­nę ste­bė­si­me inter­ne­ti­nė­je erd­vė­je.

Pro­jek­tą pro­gim­na­zi­jo­je koor­di­nuo­ja ang­lų kal­bos moky­to­jos Lai­ma Kurau­skie­nė ir Simo­na Jacie­nė.
Pro­jek­to koman­da: 5a, 5b, 6b kla­sės moki­niai ir moky­to­jai : Tomas Jan­kaus­kas, Inga Misiu­vie­nė, Lina Alek­na­vi­čie­nė bei Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė.


globeNuo 1999 m. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja daly­vau­ja GLOBE prog­ra­mo­je
TARPTAUTINĖ GLOBE PROGRAMAUNIKALI GALIMYBĖ SUDOMINTI MOKINIUS TYRINĖTI APLINKĄ

Pro­jek­to koor­di­na­to­rė bio­lo­gi­jos moky­to­ja meto­di­nin­kė Inga Misiu­vie­nė
Apie GLOBE prog­ra­mą


mvg_programamainu paramos fondas

COMENIUS
daugiašalė mokyklų partnerystė

veliavosŠiais metais mūsų mokyk­la lai­mė­jo Euro­pos komi­si­jos ir švie­ti­mo mai­nų para­mos fon­do finan­suo­ja­mą COMENIUS moky­mo­si visą gyve­ni­mą prog­ra­mos pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas bus vyk­do­mas 2 metus. Pro­jek­to tema: Ves­tu­vių papro­čiai Euro­po­je
Have Wedding in Euro­pe

Pro­jek­to tiks­lai
• Užmegz­ti ryšius su pro­jek­te daly­vau­jan­čio­mis šali­mis, susi­pa­žin­ti su skir­tin­gų Euro­pos šalių kul­tū­ra, puo­se­lė­ti tole­ran­ci­ją.
• Ska­tin­ti moki­nius domė­tis part­ne­rių šalių kul­tū­ra.
• Suteik­ti moki­niams gali­my­bę pažin­ti savo arti­mų­jų gyve­ni­mo isto­ri­jas, domė­tis liau­dies muzi­ka, dai­no­mis, šokiais, ves­tu­vė­mis, mais­tu ir apran­ga.
COMENIUS PROJEKTO
PARTNERIAI:
• Küta­hya /Kutachija/ — TURKIJA
• Bil­zen / Bil­ze­nas / — BELGIJA
• Joniš­kis – LIETUVA
• Łódź /Lodzė/ ‑LENKIJA
Pro­jek­to koor­di­na­to­rė Lie­tu­vo­je: ang­lų kal­bos moky­to­ja Simo­na Jacienė.
Pro­jek­to veik­la yra finan­suo­ja­ma iš Moky­mo­si visą gyve­ni­mą prog­ra­mos, kurią Lie­tu­vo­je admi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų para­mos fon­das ir finan­suo­ja Euro­pos Komi­si­ja. Šis pra­ne­ši­mas atspin­di tik auto­rių požiū­rį, todėl Komi­si­ja nega­li būti lai­ko­ma atsa­kin­ga už bet kokį jame patei­kia­mos infor­ma­ci­jos nau­do­ji­mą.


logo_ESF

Nuo 2011m. kovo 1 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyk­do­mas pro­jek­tas “Papil­do­mos pagal­bos tei­ki­mas spec. porei­kių vai­kams Joniš­kio rajo­ne“ (para­mos sutar­tis Nr.VP1‑2.3‑ŠMM-05-K-01–018), įgy­ven­di­na­mas pagal 2007–2013m. lai­ko­tar­pio Žmo­giš­kų­jų ištek­lių plėt­ros veiks­mų 2 pri­o­ri­te­to “Moky­ma­sis visą gyve­ni­mą“ VP1‑2.3‑ŠMM-05‑K prie­mo­nę“ Švie­ti­mo paslau­gų sis­te­mos pri­ei­na­mu­mo didi­ni­mas spe­cia­lių­jų porei­kių asme­nims ir švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tams. Pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas kar­tu su Gas­čiū­nų, Gatau­čių M. Kati­liū­tės ir “Sau­lės“ pag­rin­di­nė­mis mokyk­lo­mis. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą lie­tu­vių kal­bos, mate­ma­ti­kos ir pra­di­nių kla­sių moky­to­jai papil­do­mai dir­ba su spec. porei­kių moki­niais pamo­kų metu gru­pė­se, pogru­piuo­se ar indi­vi­dua­liai. Šio pro­jek­to dėka spec. porei­kių moki­niai gau­na pagal­ba ne tik pamo­kų metu, bet ir daly­vau­ja popa­mo­ki­nė­je veik­lo­je. Moki­niai lan­ko muzi­kos, dai­lės ir dar­be­lių, konst­ra­vi­mo bei kera­mi­kos būre­lius. Vie­ną kar­tą per mėne­sį veik­los vyks­ta ir savait­ga­liais. Taip pat vyks­ta bend­ri ren­gi­niai su part­ne­riais., eks­kur­si­jos.
Pro­jek­to koor­di­na­to­rė: vyr. spec. peda­go­gė Rasa Bui­ko


Joniš­kio M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos 5a kla­sės moki­niai pra­dė­jo dar­bą tarp­tau­ti­nia­me e‑Twinning pro­jek­te “Fun with Maths”. Moki­nai kurs mate­ma­ti­nius užda­vi­nius, vers juos į ang­lų kal­bą ir tal­pins inter­ne­to sve­tai­nė­je. Pro­jek­to užda­vi­niai-ska­tin­ti vai­kų kūry­biš­ku­mą, ugdy­ti mate­ma­ti­nius gebė­ji­mus, plės­ti ang­lų kal­bos žody­ną ir tobu­lin­ti infor­ma­ci­nius įgūdžius.Projekto part­ne­riai: Por­tu­ga­li­ja, Tur­ki­ja, Rumu­ni­ja, UK, Len­ki­ja, Ita­li­ja.
Pro­jek­to koor­di­na­to­rės gim­na­zi­jo­je: Lai­ma Kurau­skie­nė ir Lina Alek­na­vi­čie­nė.


Nuo 2009 m. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyk­do­ma OLWEUS paty­čių pre­ven­ci­jos prog­ra­ma.
Prog­ra­mos koor­di­na­to­rė Socia­li­nė peda­go­gė Nijo­lė Kiu­du­lie­nė


Nuo 2009 m. M. Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jo­je vyk­do­mas svei­ka­tos pro­jek­tas “Nebūk sau prie­šas — gyvenk svei­kai”.
Infor­ma­ci­ja apie pro­jek­tą ir jo eigą:
Mūsų gim­na­zi­ja daly­vau­ja pro­jek­te „Nebūk sau prie­šas- gyvenk svei­kai“. Šį pro­jek­tą koor­di­nuo­ja bio­lo­gi­jos moky­to­ja Inga Misiu­vie­nė. Pro­jek­tą finan­suo­ja – Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bė. Pro­jek­to tiks­las – pro­pa­guo­ti svei­ką gyve­ni­mo būdą.
Svei­kas gyve­ni­mo būdas tai vie­na iš prie­mo­nių, apsau­gant jau­nus žmo­nes nuo prob­le­mų, geri­na bend­ra­vi­mo įgū­džius, pade­da išsi­aiš­kin­ti savo gyve­ni­mo ver­ty­bes, pade­da keis­ti savo rizi­kin­gą elge­sį. Pro­jek­tas davė moki­niams labai daug: mas­ty­mo apie save ir arti­mą, nau­jas žinias apie svei­ką gyven­se­ną. Moki­niai noriai bend­ra­vo, dis­ku­ta­vo, pie­šė ir aiš­ki­no vie­ni kitiems.
Lek­to­rė Auš­ra Mas­ko­liū­nie­nė bend­ra­vo tema “Psi­chot­ro­pi­nių medžia­gų povei­kis jau­nam orga­niz­mui”. Moki­niai ne tik suži­no­jo, koks rūky­mo, alko­ho­lio povei­kis jau­nam orga­niz­mui, bet pamąs­tė ir apie socia­li­nius aspek­tus, finan­si­nius nuo­sto­lius.
Visiš­kai kito­kio pobū­džio paskai­ta-pokal­bis lek­to­rės, psi­cho­lo­gės Lore­tos Kubec­kie­nės tema “Dep­re­si­ja, neri­mas, netek­tis”. Dau­gu­ma ligų yra mūsų nemo­kė­ji­mo susi­tai­ky­ti su netek­ti­mi, nemo­kė­ji­mo suval­dy­ti emo­ci­jų, stre­so pasek­mė. Lek­to­rė padė­jo supras­ti, kaip atsi­ties­ti po sun­kių išgy­ve­ni­mų, kaip mokė­ti išlauk­ti, išge­dė­ti.
Pro­jek­tas rei­ka­lin­gas moki­niams, kad suvok­tu jog svei­ka­ta labiau­siai pri­klau­so nuo pasi­rink­to gyve­ni­mo būdo.
Pro­jek­to koor­di­na­to­rė moky­to­ja Inga Misiu­vie­nė.


Nuo 2010 m. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyk­do­mas gam­to­sau­gi­nis pro­jek­tas “Išjunk! Tu gali sutau­py­ti!”.
Pro­jek­to koor­di­na­to­rė moky­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė.
Išsa­mi infor­ma­ci­ja apie pro­jek­tą ir jo eiga: I eta­pas, II eta­pas.