Neformalus ugdymas

Nefor­ma­lio­jo švie­ti­mo būre­liai 2019 – 2020 m.m.

1. L. Bud­rie­nė Šiuo­lai­ki­niai šokiai
2. S. Pau­la­vi­čie­nė Šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“ paren­gia­mo­ji gr.
3. S. Pau­la­vi­čie­nė „Kibirkš­tė­lė“ jau­nu­čių gr.
4. S. Pau­la­vi­čie­nė „Kibirkš­tė­lė“ jau­nių gr.
5. S. Pau­la­vi­čie­nė „Kibirkš­tė­lė“ mer­gi­nų gr.
6. V. Puč­ku­vie­nė Pop cho­ras „Pasa­kė­lė“
7. P. Vei­ka­las Spor­tas visiems
7. G. Sta­gie­nė Flo­ris­ti­ka

Nefor­ma­laus ugdy­mo tvar­ka­raš­tis 2019–2020 m.m.