Metinė veikla

1. VEIKLOS UŽDAVINIAI 2018–2019 M.M.
2. POSĖDŽIAI
3. GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS

  • 1 užda­vi­nys. Užtik­rin­ti ugdy­mo, pamo­kos pla­na­vi­mo, moki­nių pažan­gos ir pasie­ki­mų koky­bę, atsi­žvel­giant į skir­tin­gus moki­nių gebė­ji­mus.
  • 2 užda­vi­nys. Plė­to­ti ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų ugdy­mą, for­muo­jant veik­lią, kūry­bin­gą, drau­giš­ką ir pilie­tiš­ką asme­ny­bę.
  • 3 užda­vi­nys. Kur­ti šiuo­lai­kiš­ką, este­tiš­ką, sau­gią ugdy­mo ir ugdy­mo­si aplin­ką, kuri ten­kin­tų pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės porei­kius.