Įstaigos vadovo darbotvarkė

Savai­tės die­na Val. Kas vyks­ta Daly­vau­jan­tys asme­nys Kur vyks­ta
Pir­ma­die­nis

(2019 -07–01)

8.00 -12.00

12.30 – 16.15

 

Dar­bas su doku­men­tais. Nau­jų, veik­lą pro­gim­na­zi­jo­je reg­la­men­tuo­jan­čių dokumentų.rengimas Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdymui,l.e.d parei­gas M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jo­je
Ant­ra­die­nis

(2019–07-02)

8.00 -12.00

12.30 – 16.15

Dar­bas su doku­men­tais. Nau­jų, veik­lą pro­gim­na­zi­jo­je reg­la­men­tuo­jan­čių dokumentų.rengimas Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdymui,l.e.d parei­gas M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jo­je
2019 m. lie­pos 3- rug­pjū­čio 9 die­no­mis Ato­sto­gos