Išorės vertinimas

2022 m. spalio 10 dieną progimnazijoje, baigus įgyvendinti „Kokybės krepšelio’“ projektą,  vyko  pakartotinis veiklos  rizikos išorinis vertinimas. Vertinimą vykdė Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta vertintojų grupė. 

 

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PAKARTOTINIO RIZIKOS VERTINIMO IŠVADOS 

  

Sritis  Rodiklis  Vertinimas 
1.Rezultatai   1.1.Asmenybės  tapsmas  3 
  1.2.Mokinio pasiekimai ir pažanga  2 
2. Pagalba mokiniui  2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą  3 
  2.2. Orientavimasis į mokinių poreikius  3 
  2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės  3 
3. Ugdymosi procesas  3.1. Ugdymosi planavimas  2 
  3.2.Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas   3 
  3.3.Ugdymo(si) organizavimas  2 
  3.4. Mokymasis  2 
  3.5. Į(si)vertinimas ugdymui  2