Išorės vertinimas

2015 metų rugsėjo 28 – spalio 2 dienomis vyko išorinis progimnazijos vertinimas. Vertinimą vykdė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros sudaryta vertintojų grupė. Išorės vertinimo išvados:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

 • Atvirumas ir svetingumas mokyklos ir vietos bendruomenei (1.1.5.)
 • Aplinkos jaukumas(1.3.3.)
 • Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2.)
 • Daugumos mokinių poreikius tenkinantis neformalusis švietimas
 • Suprantamas mokytojų aiškinimas (2.1.5.)
 • Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose (3.2.2.)
 • Bendroji rūpinimosi vaikais politika (4.1.1.)
 • Profesinis orientavimas (4.4.3.)
 • Personalo komplektavimas (5.4.1.)
 • Materialinių išteklių valdymas (5.5)

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

 • Pamokos uždavinio formulavimas (2.2.1.)
 • Bendradarbiavimą skatinančių metodų naudojimas (2.3.1.,2.4.3.)
 • Išmokimo stebėjimas pamokose (2.3.4.)
 • Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas (3.1.1.)
 • Planų kokybė, dermė ir jų įgyvendinimas (5.1.3., 5.1.4.)