Išorės vertinimas

2015 metų rug­sė­jo 28 – spa­lio 2 die­no­mis vyko išori­nis pro­gim­na­zi­jos ver­ti­ni­mas. Ver­ti­ni­mą vyk­dė Nacio­na­li­nės mokyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ros suda­ry­ta ver­tin­to­jų gru­pė. Išorės ver­ti­ni­mo išva­dos:

Stip­rie­ji mokyk­los veik­los aspek­tai:

 • Atvi­ru­mas ir sve­tin­gu­mas mokyk­los ir vie­tos bend­ruo­me­nei (1.1.5.)
 • Aplin­kos jaukumas(1.3.3.)
 • Part­ne­rys­tė su kito­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis (1.4.2.)
 • Dau­gu­mos moki­nių porei­kius ten­ki­nan­tis nefor­ma­lu­sis švie­ti­mas
 • Supran­ta­mas moky­to­jų aiš­ki­ni­mas (2.1.5.)
 • Geri moki­nių pasie­ki­mai olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se, pro­jek­tuo­se (3.2.2.)
 • Bend­ro­ji rūpi­ni­mo­si vai­kais poli­ti­ka (4.1.1.)
 • Pro­fe­si­nis orien­ta­vi­mas (4.4.3.)
 • Per­so­na­lo komp­lek­ta­vi­mas (5.4.1.)
 • Mate­ria­li­nių ištek­lių val­dy­mas (5.5)

Tobu­lin­ti­ni mokyk­los veik­los aspek­tai:

 • Pamo­kos užda­vi­nio for­mu­la­vi­mas (2.2.1.)
 • Bend­ra­dar­bia­vi­mą ska­ti­nan­čių meto­dų nau­do­ji­mas (2.3.1.,2.4.3.)
 • Išmo­ki­mo ste­bė­ji­mas pamo­ko­se (2.3.4.)
 • Kiek­vie­no moki­nio pažan­gos ste­bė­ji­mas (3.1.1.)
 • Pla­nų koky­bė, der­mė ir jų įgy­ven­di­ni­mas (5.1.3., 5.1.4.)