Informacija apie darbo užmokestį

Dar­buo­to­jų apmo­kė­ji­mo tvar­ką:

Parei­gy­bės pava­di­ni­mas Dar­buo­to­jų skai­čius  
2018 m.
 I ket.,
suma €
2018 m.
 II ket.,
suma €
 2018 m. III ket.,
suma €
 2018 m. IV ket.,
suma €

PROGIMNAZIJOS VADOVAI

Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rius 1 -  - -
Pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jos 2 887  786  992
Pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jas ūkio rei­ka­lams 1 671  714 714

PEDAGOGAI

Moky­to­jai 32 622 604 762
Bib­lio­te­ki­nin­kė 1 583 583 583
Spe­cia­lio­ji peda­go­gė 1 703 702 715
Socia­li­nė peda­go­gė 1 550  541 571
Logo­pe­dė 1 702  714 727
Psi­cho­lo­gė 1 558  558 558

DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Vyr. buhal­te­rė 1 903  962 962
Buhal­te­rė 1 520  554 554
Per­so­na­lo spe­cia­lis­tė 1 507  539 539
Raš­tve­dė 1 449  463 463
Infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas 1 396  323 209
Vyr. virė­ja 1 460  448 437
Virė­jos 3 458  419 464
Valy­to­jos 8 390  400 400
Vai­ruo­to­jas 1 435  464 464
Elekt­ri­kas 1 109  116 116
Dar­bi­nin­kai, sar­gai 3 441  441 441