Darbo užmokestis

Dar­buo­to­jų apmo­kė­ji­mo tvar­ką:

Parei­gy­bės pava­di­ni­mas 2018 m.  2019 m. I ket­vir­tis 2019 m. II ket­vir­tis
Dar­buo­to­jų skai­čius Pri­skai­ty­ta suma
Dar­buo­to­jų skai­čius Pri­skai­ty­ta suma Dar­buo­to­jų skai­čius Pri­skai­ty­ta suma
Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rius - - - -
Pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jos 2 845 2 1449 2 1293
Pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jas ūkio rei­ka­lams 1 x 1 x x x
Moky­to­jai 32 681 32 1343 32 991
Bib­lio­te­ki­nin­kė 1 x 1 x 1 x
Spe­cia­lio­ji peda­go­gė 1 x 1 x 1 x
Socia­li­nė peda­go­gė 1 x 1 x 1 x
Logo­pe­dė 1 x 1 x 1 x
Psi­cho­lo­gė 1 x 1 x 1 x
Moky­to­ja padė­jė­ja 1 x 1 x 1 x
Vyr. buhal­te­rė 1 x 1 X 1 x
Buhal­te­rė 1 x 1 X 1 x
Per­so­na­lo spe­cia­lis­tė 1 x 1 x 1 x
Raš­tve­dė 1 x 1 x 1 x
Vyr. virė­ja 1 x 1 x 1 x
Virė­jos 3 451 3 643 3 586
Valy­to­jos 8 398 8 555 8 545
Vai­ruo­to­jas 1 x 1 x 1 x
Elekt­ri­kas 1 x 1 x 1 x
Dar­bi­nin­kai, sar­gai 3 441 3 587 3 489