Vaikų lengvosios atletikos varžybos

Gas­čiu­nuo­se vyko kai­my­nų vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos.

Šuo­lio į aukš­tį nuga­lė­jo Arman­das Tama­šaus­kas,  ant­ras liko Tau­tvy­das Kuly­čius.

600 met­rų bėgi­me Asun­ta Stri­pei­ky­tė uėmė ant­ra vie­tą.

60 met­rų bėgi­me lai­mė­jo Luka Dru­pa­i­tė, ber­niu­kų tar­pe Ores­tas Voz­bu­tas atbė­bo ant­ras, o Gab­rie­lius Grin­ke­vi­čius — tre­čias.

200 met­rų bėgi­me Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė  tapo nuga­lė­to­ja, o Augus­tė Buč­ny­tė užėmė ant­rą vie­tą.

Šuo­lio į tolį rung­ty­je pir­mą vie­tą lai­mė­jo Luka Dru­pa­i­tė, ber­niu­kų tar­pe Tau­tvy­das Kuly­čius  taip pat tapo pir­mas, o Ignas Zemė­pa­tis liko tre­čias.

Kamuo­liu­ko meti­me Arman­das Tama­šaus­kas iško­vo­jo sida­brą, o mer­gai­čių gru­pė­je nuga­lė­to­ja tapo Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė, ant­rą vie­tą lai­mė­jo Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiu­tė.

Rutu­lio stū­mi­me Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė liko trečia,o Ores­tas Voz­bu­tas lai­mė­jo sida­brą.

1000 met­rų bėgi­me grei­čiau­sias buvo Julius Vai­ne­i­kis, Eval­das Pocius liko tre­čias.

Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai apdo­va­no­ti meda­liais, kuriuos įstei­gė Meš­kui­čių gim­na­zi­ja.