Vaikų čempionatas

Lie­tu­vos vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bo­se Ute­no­je gerai rung­ty­nia­vo mokyk­los spor­ti­nin­kai.

  • Arman­das Tam­šaus­kas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je iško­vo­jo sida­brą — 67 m 44 cm, šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je per­šo­ko 1 m 50 cm aukš­tį.
  • Ores­tas Voz­bu­tas dis­ką nume­tė 25 m 59 cm ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį.
  • Julius Vai­ne­i­kis 600 m bėgi­mo rung­ty­je pasie­kęs asme­ni­nį rezul­ta­tą 1 min 46 s liko ket­vir­tas.
  • 2008 m. ir jau­nes­nių gru­pė­je Matas Jonu­šas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je 46 m 12 cm tapo nuga­lė­to­ju ir iško­vo­jo tei­sę daly­vau­ti Len­ki­jo­je tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už Lie­tu­vos rink­ti­nę.