Tyrėjų naktis

Tyrė­jų nak­tis kas­met vyks­ta dau­giau nei 30 Euro­pos šalių, dau­giau nei 300 Euro­pos mies­tų, su tiks­lu didin­ti moks­li­nin­kų pri­pa­ži­ni­mą visuo­me­nė­je ir suda­ry­ti gali­my­bę iš arti susi­pa­žin­ti su jų dar­bais ir pasie­ki­mais.

Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niai jau sep­tin­ti metai vyks­ta mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Šiais moks­lo metais sep­tin­to­kai atli­ko fizi­ki­nius eks­per­i­men­tus, skir­tus švie­sos reiš­ki­niams tir­ti, susi­pa­ži­no su perisko­po vei­ki­mu, lygi­no pomi­do­ro, apel­si­no, citri­nos ir svo­gū­no ląs­te­lių dydį ir for­mą. Aštun­to­kai domė­jo­si sau­lės sis­te­mos kūnais, ieš­ko­jo simet­ri­jos gam­to­je.

Kaip ir kas­met sep­tin­to­kai run­gė­si tar­pu­sa­vy­je prot­mū­šy­je. Geriau­siai sekė­si ir pri­zi­nin­kais tapo koman­da, kurią suda­rė Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Jus­ti­nas Bal­nys, Luka Dru­pa­i­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Vil­tė Koč­ne­vai­tė, Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė. Dalis lai­mė­ju­sių atsto­vaus pro­gim­na­zi­ją rajo­ni­nia­me kon­kur­se – prot­mū­šy­je „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Sėk­mės Jiems!

Dėko­ja­me visiems moki­niams, daly­va­vu­siems šiuo­se ren­gi­niuo­se ir, aiš­ku, moky­to­joms – Ingai Misiu­vie­nei, Astai Radžvi­lie­nei, Linai Alek­na­vi­čie­nei ir moky­to­jui Tomui Jan­kaus­kui už suda­ry­tą gali­my­bę moki­niams daly­vau­ti Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niuo­se.