Trikovės varžybos

Pra­di­nių kla­sių leng­vo­sios atle­ti­kos tri­ko­vės  var­žy­bos. Bėgo 30 met­rų, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Tarp tre­čių kla­sių lai­mė­jo Jus­tė Jacai­tė -149 taš­kai, Tajus Pui­do­kas - 94 taš­kai. Ket­vir­tų kla­sių gru­pė­je lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė - 165 taš­kai, Arman­das Kve­da­ras - 116 taškų.