TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

2018 metų balandžio 11 die­na  – Tėvų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyks tokia tvar­ka:

16.00 val.17.30 val. – tėvų indi­vi­dua­lūs pokal­biai su moky­to­jais vai­kų ugdymo(si) klau­si­mais.
17.30 val. – susi­rin­ki­mai-pokal­biai kla­sė­se, su kla­sės auk­lė­to­ja.

Ger­bia­mi tėve­liai, malo­niai lau­kia­me jūsų apsi­lan­ky­mo pro­gim­na­zi­jo­je