TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja, kad teisėti vaiko atstovai yra vaiko tėvai, įtėviai arba globėjai (rūpintojai).

Daugėja atvejų, kai tėveliai ar turimas vienintelis iš tėvų laikinai išvyksta gyventi ir dirbti į užsienį ir savo sprendimu palieka nepilnamečius vaikus kitų asmenų priežiūrai.

Vaiko tėvai prieš 30kalendorinių dienų iki išvykimo privalo kreiptis į savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir asmens paskyrimo globėju (rūpintoju) taip pateikti reikalingus dokumentus:vaiko gimimo liudijimo kopiją; tėvų ir būsimo globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, būsimo globėjo (rūpintojo)sveikatos pažymėjimą (forma 046/a); būsimo globėjo (rūpintojo)gyvenamosios vietos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;kartu su būsimu globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Grįžę į Lietuvos Respubliką vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų sugrįžimo raštu informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Vaiko teisių apsaugos skyrių, Joniškio rajono savivaldybė, Livonijos g. 4, Joniškis (1 aukštas, 114, 115 kabinetai), tel. (8 426) 69 151.

Tėvams, kurie laikino išvykimo į užsienio šalį gyventi ir dirbti laikotarpiu nepasirūpino vaiko įstatyminiu atstovu, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma administracinė atsakomybė.