Tarptautinė mokytojų diena

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos pro­ga orga­ni­zuo­tos ugdy­mo kitaip veik­los. Pamo­kas vedė šau­nūs ir kūry­bin­gi “Auš­ros” gim­na­zi­jos moki­niai ir entu­zias­tin­gi, nenu­rims­tan­tys, visad kupi­ni idė­jų tėve­liai. O mokytojai?…keliavo į Jamai­ką, kurio­je jų lau­kė moki­nių tary­bos paruoš­ta nuo­tai­kin­ga programa.