TARPKLASINĖS  KROSO VARŽYBOS, SKIRTOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI

Šią savai­tę visi mokyk­los moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se. Jau­nes­ni  moki­niai ir mer­gai­tės bėgo 500 m, o vyres­ni vai­ki­nai 1000 m. Stip­res­nie­ji var­žė­si dėl čem­pio­no var­do ir meda­lio, o kas grei­tai nega­lė­jo, atstu­mą įvei­kė lėtu bėgi­mo tem­pu arba eida­mi. Pra­di­nių kla­sių tar­pe geriau­sius rezul­ta­tus paro­dė Jus­tė Jacai­tė ir Ado­lis Buraus­kas, o 5–8 kla­sių tar­pe geriau­si buvo Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir Danie­lius Ste­po­nai­tis. Jie apdo­va­no­ti sal­džiais pri­zais. Svei­ki­na­me var­žy­bų čem­pio­nus ir pri­zi­nin­kus ☺