Talentų šou „Ir aš galiu“ finalas

Vakar, gruo­džio 12 die­ną, mokyk­los aktų salė­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das. Try­li­ka pačių talen­tin­giau­sių atli­kė­jų solis­tų ir ansamb­lių pade­monst­ra­vo svo suge­bė­ji­mus. Muzi­kan­tus kei­tė dai­ni­nin­kai, šiems nenu­si­lei­do šokė­jai. Komi­si­jai teko išties neleng­va užduo­tis: įver­tin­ti atli­kė­jus, išda­lin­ti įvai­rias nomi­na­ci­jas ir išrink­ti pačius šau­niau­sius. Galų gale po ilgų svars­ty­mų skel­bia­mi nuga­lė­to­jai. Pir­mo­ji vie­ta šie­met ati­te­ko pasa­ko­rei ket­vir­to­kei Atėnei Jene­liū­nai­tei, ant­rą­ja pasi­da­li­no dai­ni­nin­kės Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė iš 8a ir Ami­lė Api­ny­tė iš 1a, o tre­čio­ji ati­te­ko 4a šokė­joms. Svei­ki­na­me visas fina­lo daly­ves! Lin­ki­me joms augin­ti ir puo­se­lė­ti savo talen­tus, links­min­ti visus savo pasi­ro­dy­mais įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.