Sveikos pėdos — sveikas vaikas”

Judė­ji­mas — svei­ko vai­ko gyvy­bi­nis porei­kis. Plokš­čia­pė­diš­ku­mas daž­nai „apkar­ti­na” šį porei­kį, nes vai­kai eida­mi pla­čiai mosi­kuo­ja ran­ko­mis, trep­se­na, len­kia kojas per kelius ir klu­bo sąna­rį, eina įsi­tem­pę, neran­giai. Kad išvengt plokš­čia­pė­dys­tės, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Rita su pir­mo­kų moky­to­jo­mis Dalia ir Jolan­ta, vai­kams orga­ni­za­vo akty­vų užsi­ėmi­mą „Svei­kos pėdos — svei­kas vai­kas”. Jo metu buvo paaiš­kin­ta, kodėl rei­kia mankš­tin­ti pėdu­tes, lavin­ti koor­di­na­ci­ją, kūno lanks­tu­mą, ištver­mę. Buvo nau­do­ja­mi įvai­rių for­mų dis­kai, balan­sa­vi­mo take­liai, dyg­liuo­ti kamuo­liu­kai, pus­ru­tu­liai. Visus pra­t­imus vai­kai turė­jo atlik­ti baso­mis kojo­mis.