Sveikiname skaitovus

Meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so II eta­pe (rajo­no ture), kas­met vyks­tan­čia­me „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je, labai gerai pasi­ro­dė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai. 5–8 kla­sių gru­pė­je I vie­tą lai­mė­jo Andrė­ja Jene­liū­nai­tė (8b kl.), o II vie­tą - Lukas Bui­vy­das (6b kl.). SVEIKINAME mok­s­lei­vius ir jų moky­to­jas Rimą Domi­nai­tę ir Ali­ną Jonai­tie­nę.
O Andrė­jai lin­ki­me sėk­mės atsto­vau­jant Joniš­kiui regio­ni­nia­me ture, kuris šie­met vyks Bir­žuo­se vasa­rio 10 die­ną.