Sveikiname ir džiaugiamės

Spa­lio 26 die­ną Šiau­liuo­se vyko regio­no mer­gi­nų mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Sėk­min­gai joje daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė.  Ji  savo bend­ra­am­žių mer­gi­nų  gru­pė­je Šiau­lių regio­ne buvo pir­ma.

Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę.