SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA IGNE ZARAMBAITE

Pir­mą­ją die­ną po ato­sto­gų 2a ir 4b kla­sių moki­niai daly­va­vo susi­ti­ki­me su rašy­to­ja I. Zaram­bai­te, į kurį vai­kus pakvie­tė Joniš­kio J. Avy­žiaus var­do bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos. Ruoš­da­mie­si susi­ti­ki­mui moki­niai per­skai­tė kny­gas „Emi­lio laiš­kai“ ir „Sku­du­ri­nu­kė“.

Pasta­ro­ji kny­ge­lė – apie mer­gai­tę Ane­lę, kuriai mama pasiu­va sku­du­ri­nę lėly­tę ir pava­di­na Uršu­le. Tai pasa­ko­ji­mas apie drau­gys­tę, lai­ką ir išti­ki­my­bę. Vie­na namuo­se liku­si Uršu­lė mąs­to, kiek trun­ka VISADA, nes pra­si­dė­jus jud­vie­jų drau­gys­tei Ane­lė buvo pasi­ža­dė­ju­si visa­da ją mylė­ti.

Kny­gos pri­sta­ty­mo metu Ingė vai­kams pasa­ko­jo, kaip ji kuria pasa­kas, lėles. I. Zaram­bai­tės kur­tos lėlės turi šir­de­lę, kurią auto­rė įse­ga po dra­bu­žė­lių sluoks­niu. Ir lėlės tam­pa jau­kios, gyvos, su jomis užsi­mez­ga šil­tas ryšys. Savo kūri­nius auto­rė ati­duo­da tik geriems, pati­ki­miems žmo­nėms.

Vėliau moki­niai, bib­lio­te­ki­nin­kių, moky­to­jų ir pačios auto­rės pade­da­mi, kūrė savo lėlę. Svar­biau­sią akcen­tą — šir­de­lę — vai­kams palik­ta sukur­ti patiems su tėve­liais namuo­se. Ren­gi­nio pabai­go­je auto­rė visiems dova­no­jo po kny­gą, kurią vai­kai paža­dė­jo per­skai­ty­ti tėve­liams, sene­liams, bro­liams ir sesu­tėms.

Moky­to­jos U. Vai­ne­i­kie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė