Stalo teniso zonos nugalėtojai

Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nė­se mokyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų koman­dos tapo zoni­nių var­žy­bų nuga­lė­to­jo­mis!

Mer­gai­čių koman­da nuga­lė­jo Pane­vė­žio J. Bal­či­ko­nio gim­na­zi­ją (3–1), Bir­žų Kaš­to­nų pag­rin­di­nė mokyk­lą (3–1), Šiau­lių raj. Nai­sių mokyk­lą (3–0) bei Pak­ruo­jo raj. Lin­ku­vos gim­na­zi­ją (3–0).  Ber­niu­kų koman­da lai­mė­jo prieš Pane­vė­žio J. Bal­či­ko­nio gim­na­zi­ją (3–2), Bir­žų raj. Vabal­nin­ko B. Sruo­gos gim­na­zi­ją (3–0), Šiau­lių raj. Meš­kui­čių gim­na­zi­ją (3–0), Pak­ruo­jo raj. Lin­ku­vos gim­na­zi­ją (3–1) bei Šiau­lių Juven­tos pro­gim­na­zi­ją (3–0).

Koman­dos iško­vo­jo pir­mas vie­tas ir pate­ko į tarp­zo­ni­nes var­žy­bas!