Specialiosios pedagogikos skyriaus konferencija

Nau­din­ga patir­tis buvo daly­vau­ti ir skai­ty­ti pra­ne­ši­mą nuo­to­li­nė­je Nacio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Spe­cia­lio­sios peda­go­gi­kos sky­riaus orga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je – ref­lek­si­jo­je. skir­tą logopedų/specialiųjų peda­go­gų meto­di­nių grupių/būrelių pir­mi­nin­kams, PPT spe­cia­lie­siems peda­go­gams ir logo­pe­dams. Vebi­na­ro metu pasi­da­li­nau savo gerą­ja patir­ti­mi apie pasi­tei­si­nu­sius švie­ti­mo pagal­bos tei­ki­mo  būdus pro­gim­na­zi­jo­je, apie iššū­kius ir džiaugs­mus nuo­to­li­nio dar­bo kon­teks­te bei švie­ti­mui skir­tų ištek­lių val­dy­mą, sis­te­mi­ni­mo gali­my­bes nuo­to­li­nio dar­bo metu. Džiau­giuo­si pro­gim­na­zi­jos moky­to­jais, kitais švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tais, kurie įsi­klau­so, taria­si, ieš­ko gali­my­bių indi­vi­dua­li­zuo­ti užduo­tis moki­niams, pade­da bend­rau­ti su moki­niais bei jų Tėve­liais. Kon­fe­ren­ci­jos metu buvo nau­din­ga išgirs­ti kitų kole­gų patir­čių orga­ni­zuo­jant ir tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą moki­niams, jų Tėve­liams. Tikiuo­si, kad pasi­sem­ta patir­tis padės gerin­ti švie­ti­mo pagal­bos pri­ei­na­mu­mą pro­gim­na­zi­jo­je, o pasi­da­lin­ta patir­tis su kole­go­mis jiems taip pat bus nau­din­ga ir pra­smin­ga tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą spe­cia­lių­jų ugdy­mo­si porei­kių moki­niams.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Aud­ro­nė