Spalio 5–20 dienomis vyksta ES programavimo savaitė

ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tė yra visuo­me­ni­nė ini­cia­ty­va, kuria ska­ti­na­mas kūry­biš­ku­mas, prob­le­mų spren­di­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas pasi­tel­kiant prog­ra­ma­vi­mą ir kitą tech­no­lo­gi­nę veik­lą. Šios ini­cia­ty­vos tiks­las yra popu­lia­rin­ti prog­ra­ma­vi­mą, paro­dy­ti, kaip žmo­nės gali įgy­ven­din­ti idė­jas prog­ra­muo­da­mi, susi­pa­žin­ti su prog­ra­ma­vi­mo įgū­džiais ir subur­ti moty­vuo­tus žmo­nes moky­tis.

Nors ren­gi­nys tik star­tuo­ja, jame daly­vau­ja tūks­tan­čiai mokyk­lų:

Iššū­kiu „Code Week 4 All“ ska­ti­na­ma susie­ti savo ren­gi­nius su kitais ren­gi­niais, kuriuos orga­ni­zuo­ja drau­gai, kole­gos ar pažįs­ta­mi, ir kar­tu gau­ti Prog­ra­ma­vi­mo savai­tės meis­triš­ku­mo pažy­mė­ji­mą.

Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja „Code Week 4 All“ iššū­ky­je kar­tu su bend­ra­min­čiais iš Tur­ki­jos Mar­ma­rio, Graiki­jos Atėnų ir Žaga­rės gim­na­zi­jos mokyk­lų mok­s­lei­viais.