ŠOKIŲ SEZONAS ATIDARYTAS!

Nau­ji moks­lo metai vos spė­jo įsi­bė­gė­ti, o „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai jau akty­viai kon­cer­tuo­ja!
Šeš­ta­die­nį, spa­lio 14 d., jau­nių gru­pės kibirkš­tu­kai kar­tu su „Pasa­kė­lės“ dai­ni­nin­kais džiu­gi­no žiū­ro­vus Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je „Nuo bul­vės iki cepe­li­no“. Ne tik šau­niai šoko ir dai­na­vo, bet ir cepe­li­nus su įvai­riau­siais įda­rais raga­vo. Vaka­re šokė­jai daly­va­vo vado­vės Sand­ros suor­ga­ni­zuo­ta­me orien­ta­ci­nia­me-edu­ka­ci­nia­me žygy­je aplink Kal­ne­lį, kur turė­jo ne tik pės­čio­mis nuke­liau­ti dau­giau kaip pen­kio­li­ka kilo­met­rų, bet ir atlik­ti pačias įvai­riau­sias užduo­tis. Kad jas įveik­tų, teko pasi­telk­ti gim­to­sios kal­bos, isto­ri­jos, gam­tos paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos ir kitų daly­kų žinias. Po žygio visi vai­ši­no­si ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis, pri­sta­tė savo atlik­tas užduo­tis, iki pary­čių links­mi­no­si, žai­dė, ir bend­ra­vo. Ryte išsi­skirs­tė pavar­gę, bet lai­min­gi ir kupi­ni įspū­džių.

Na o jau­ni­mo ir mer­gi­nų gru­pės sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 15 d. sma­giai try­pė Pošu­pių kai­me vyku­sio­je sūrių šven­tė­je. Ištver­min­gų šokė­jų neiš­gąs­di­no nei siau­čian­tis vėjas, nei mer­kian­tis lie­tus. Šoko jie, kaip visa­da, nuo­sta­biai ir pui­kiai rep­re­zen­ta­vo mūsų mokyk­lą.