Šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“

Gegu­žės 11 d. Joniš­kio lau­ko est­ra­do­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nis mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių fes­ti­va­lis „Šoks vai­ku­čiai šoki­nį“. Fes­ti­va­lį nuo 2007 m. orga­ni­zuo­ja Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja ir šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“.  Į fes­ti­va­lį atvy­ko net trys kolek­ty­vai iš Šiau­lių – Romu­vos pro­gim­na­zi­jos liau­diš­kų šokių kolek­ty­vo „Žal­nie­riu­kas“ dvi gru­pės (vad. Ade­lė Gru­žie­nė) ir Dai­nų pro­gim­na­zi­jos šokių stu­di­jos „Šer­mukš­nė­lė“ jau­ni­mo gru­pė (vad. Indrė Šer­py­tie­nė), du kolek­ty­vai iš Kur­šė­nų – Sasio Ang­lic­kio pag­rin­di­nės mokyk­los jau­nu­čių liau­diš­kų šokių kolek­ty­vas (vad. Lore­ta Lidei­kie­nė ir Biru­tė Juk­nie­nė) bei Šiau­lių raj. savi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šokių stu­di­jos „Die­me­dė­lis“ jau­ni­mo gru­pė (vad. Lore­ta Lidei­kie­nė), Nau­jo­sios Akme­nės Sau­lė­te­kio pro­gim­na­zi­jos liau­diš­kų šokių kolek­ty­vo jau­ni­mo gru­pė (vad. Sigi­ta Gadžij) ir gau­siau­siu būriu atgu­ž­ėję šokė­jai iš Žemai­ti­jos – Šila­lės meno mokyk­los šokių stu­di­jos „Lokys­ta“ jau­nių, mer­gai­čių ir jau­nuo­lių gru­pės. „Kibirkš­tė­lė“ fes­ti­va­lio žiū­ro­vams pri­sta­tė net pen­kias įvai­raus amžiaus šokė­jų gru­pes: paren­gia­mą­ją (1–2 kl.), jau­nu­čių (2–3 kl.), jau­nių (4–7 kl.), mer­gi­nų (6–10 kl.) ir jau­ni­mo (8–11 kl.). Fes­ti­va­lio kon­cer­tą savo dai­no­mis paįvai­ri­no Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pop­cho­ro „Pasa­kė­lė“ dai­nin­kai (vad. Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė). Kon­cer­to pra­džio­je ren­gi­nio vedė­jai Salo­mė­ja Pau­la­vi­čiū­tė ir Pau­lius Kati­lia­vas pra­ne­šė, kokioms datoms ir įvy­kiams skir­tas šie­me­ti­nis fes­ti­va­lis: Lie­tu­vos šimt­me­čiui, Lie­tu­vos šimt­me­čio Dai­nų šven­tei ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ketu­rias­de­šimt­me­čiui. Daly­vius bei žiū­ro­vus pasvei­ki­no Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ir įtei­kė „Kibirkš­tė­lės“ vado­vei Sand­rai Pau­la­vi­čie­nei sal­džių kalo­ri­jų rin­ki­nį, skir­tą  šokė­jams. Kon­cer­to metu mažes­nius šokė­jus kei­tė vyres­ni, tran­kius šokius – lyriš­ki, visiems labai pati­ko masi­niai, kelių kolek­ty­vų vie­nu metu atlie­ka­mi Dai­nų šven­tės šokiai, o kon­cer­to kul­mi­na­ci­jai „Kibirkš­tė­lės“ jau­ni­mo ir mer­gi­nų gru­pės atli­ko žiū­ro­vus ypač suža­vė­ju­sią dvie­jų šokių kom­po­zi­ci­ją, skir­tą mūsų šimt­me­tį šven­čian­čiai Tėvy­nei — „Dek, ugnie“ ir „Pro­tė­vių žemė“. Į šį fina­li­nį šokį įsi­jun­gė ir visi fes­ti­va­lio daly­viai. Du šim­tai tris­de­šimt aštuo­ni tau­ti­niais kos­tiu­mais pasi­puo­šę šokė­jai užpil­dė Joniš­kio lau­ko est­ra­dą ir nupy­nė spal­vin­gą mei­lės juos­tą Lie­tu­vai, į kurią sudė­jo ne tik gra­žiau­sius šokius, bet ir karš­tą šir­džių pla­ki­mą, jau­nys­tės šėls­mą, skam­bų vai­kiš­ką juo­ką… Po kon­cer­to šokė­jams ir jų vado­vėms dėko­jo lai­ki­nai einan­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė ir direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė. Kolek­ty­vams įteik­ti padė­kos raš­tai,  vado­vės pra­džiu­gin­tos val­go­mo­mis dova­nė­lė­mis ir ypa­tin­go­mis, Riman­to Stan­kū­no mede­ly­no įsteig­to­mis dova­no­mis – sodi­nu­kais. Buvo padė­ko­ta ir Jie­va­ro šokė­jui Vac­lo­vui Ukri­nui, daž­nai kar­tu su žmo­na Zita atlie­kan­čiam solis­tų par­ti­jas „Kibirkš­tė­lės“ pasi­ro­dy­muo­se, kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jams, o ypač Jūra­tei Bui­vy­die­nei bei pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, fes­ti­va­lio metu pri­žiū­rė­ju­sioms mažuo­sius šokė­jė­lius.  Po kon­cer­to est­ra­do­je gro­jo muzi­ka, daly­viai galė­jo pabend­rau­ti ir pasi­links­min­ti, o vado­vės vai­ši­no­si joniš­kie­tiš­ku kuli­na­ri­niu pavel­du –Teo­do­ros Pau­la­vi­čie­nės ruoš­tais „vir­tie­niais“ su rau­gin­tais kopūs­tais.