Socialinis neformalaus ugdymo projektas „Ebru menas – tapymas ant vandens“

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FujTlFyedWY[/youtube]
Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai, jų tėve­liai bei moky­to­jai šiais moks­lo metais daly­vau­ja pro­jek­te „Ebru menas – tapy­mas ant van­dens“. Tai ino­va­ty­vus nefor­ma­laus ugdy­mo pro­jek­tas. Užsi­ėmi­mų metu sie­kia­ma ska­tin­ti daly­vių kūry­biš­ku­mą, kel­ti savi­ver­tę, gerin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius šei­mo­je, lavin­ti socia­li­nius ir bend­ra­vi­mo įgū­džius, ugdy­ti dėme­sio kon­cent­ra­ci­ją, meni­nį pojū­tį, supa­žin­din­ti su Ebru meno išta­ko­mis bei ypa­ty­bė­mis. Ebru meno – tapy­mo ant van­dens tech­ni­ka – gyvuo­ja dau­giau nei 900 metų. Jos išskir­ti­nu­mas išryš­kė­ja, kuo­met vie­nu metu apjun­gia­mos iki šiol ugdy­mo pro­ce­se tik iš dalies nau­do­ja­mos tera­pi­nės prie­mo­nės: spal­va, jude­sys ir gar­sas, kurias papil­do­mai sustip­ri­na kva­pas ir van­duo. Ši meto­di­ka pade­da ugdy­ti akty­vią, nesu­var­žy­tą ir savi­mi pasi­ti­kin­čią kūry­bin­gą asme­ny­bę.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Rasa Bui­ko