Smagus 4B laikas drauge

Rug­sė­jo 26 d. 4B moki­niai drau­ge su tėve­liais ir moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne žygia­vo į Joniš­kio poil­sio zoną. Tai buvo sma­gi popie­tė — lau­ko žai­di­mai gry­na­me ore, pikni­kas ir gam­ti­nių medžia­gų rin­ki­mas. O gam­ti­nės medžia­gos ket­vir­to­kams buvo rei­ka­lin­gos flo­ris­ti­niam kili­mui, kurį kūrė sekan­čią die­ną Joniš­kio žemės ūkio mokyk­lo­je. Rug­sė­jo 28 d. paro­dos „Agro-Joniš­kis 2019“ metu vyko flo­ris­ti­nių kili­mų kon­kur­sas „Seno­lių šak­nys- Tau­tos tvirtybė“.
Ket­vir­to­kai Urtė Šaky­tė, Jus­tas Bulys, Seve­ri­na Burauskai­tė, Rus­nė Skri­p­ku­tė su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­ne sukū­rė kili­mą „Visi kar­tu mes stip­rūs ir lai­min­gi“. Kon­kur­so daly­viams įteik­ta padė­ka ir sal­dus prizas.