Skiepų svarba

Nie­kas pasau­ly­je geriau neap­sau­go vai­kų gyvy­bių už skie­pus“
Bill Gates, Mic­ro­soft įkū­rė­jas
Š. m. gegu­žės 08 d. 7b kla­sės moki­niai, kar­tu su visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­te, lan­kė­si Joniš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro skie­pų kabi­ne­te.
Slau­gy­to­ja Biru­tė Motu­zie­nė moki­niams papa­sa­ko­jo, kas tai yra skie­pai, kodėl jie rei­ka­lin­gi, nuo kokių ligų yra sukur­tos vak­ci­nos. Supa­žin­di­no su skie­pų kalen­do­riu­mi, paro­dė pro­ce­dū­ri­nį kabi­ne­tą, kuria­me atlie­ka­mos vak­ci­na­ci­jos.
Moki­niai įdė­miai išklau­sė pasa­ko­ji­mą. Palin­kė­jo sėk­mės ir padė­ko­ję išsku­bė­jo į pamo­kas.