Širdis viena – tausokime ją.

Š. m rug­sė­jo 22 – 26 die­no­mis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyks­ta akci­ja „Šir­dis vie­na – tau­so­ki­me ją‘‘

1999 m. Pasau­li­nė šir­dies fede­ra­ci­ja pas­kel­bė pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį (28d.) Pasau­li­ne šir­dies die­na, sie­kiant atkreip­ti dėme­sį į rizi­kos fak­to­rius, suke­lian­čius šir­dies ligas, pas­ka­tin­ti svei­ką gyven­se­nos būdą. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligos nusi­ne­ša mūsų gyvy­bes per anks­ti. Šir­dies veik­la daug pri­klau­so nuo tai­syk­lin­gos mity­bos, fizi­nio akty­vu­mo ir žalin­gų įpro­čių. Esa­me vie­nas pasau­lis, vie­ni namai ir turi­me rūpin­tis mums vie­na duo­ta šir­di­mi.sirdis-viena
Visiems, norin­tiems išveng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių susir­gi­mų, Euro­pos kar­dio­lo­gų ir Lie­tu­vos kar­dio­lo­gų drau­gi­jos reko­men­duo­ja pri­si­lai­ky­ti

Svei­ko Euro­pie­čio kodo – 0 3 5 140 5 3 0.

0 − nerū­ky­mas.
3 − tiek kilo­met­rų grei­tu žings­niu rei­kia nuei­ti kas­dien arba
ėji­mą gali­ma pakeis­ti 30 min. vidu­ti­nio inten­sy­vu­mo fizi­ne veik­la.
5 – 5 por­ci­jos dar­žo­vių ir vai­sių kas­dien.
140 − sisto­li­nis arte­ri­nis krau­jo spau­di­mas mažes­nis nei 140 mmHg.
5 — bend­ro­jo cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je ne dides­nė kaip 5 mmol/l.
3 −blo­go­jo cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je ne dides­nė 3 mmol/l.
0 − nėra ant­svo­rio ir cuk­ri­nio dia­be­to.

Visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė
Soc. ped. N. Kiu­du­lie­nė