Šiaurės šalių literatūros savaitė

Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros savai­tė — tai kas­me­ti­nė, tra­di­ci­ja tapu­si Šiau­rės šalių aso­cia­ci­jų „Nor­den” orga­ni­zuo­ja­ma švie­sos ir kny­gos šven­tė, pri­me­nan­ti mums seną­ją pasa­ko­ji­mų tra­di­ci­ją ir sutei­kian­ti pro­gos vai­kams ir suau­gu­siems susi­pa­žin­ti su Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros lobiais. Labai sma­gu anks­tų lap­kri­čio rytą susi­bur­ti jau­kio­je aplin­ko­je ir per­si­kel­ti į magiš­ką kny­gų pasau­lį.

Šių metų tema – Šiau­rės šalių šven­tės. Iš Ast­ri­dos Lin­gren kny­gos „Pepė Ilga­ko­ji­nė“ buvo skai­to­mas teks­tas „Kaip Pepė šven­čia gimi­mo die­ną“. Moki­niai pui­kiai lei­do lai­ką klau­sy­da­mie­si ir ste­bė­da­mi pasi­ro­dy­mą, kaip šmaikš­čio­ji Pepė šven­čia gim­ta­die­nį. Savo patir­tus įspū­džius išreiš­kė pieš­da­mi įsi­min­ti­niau­sias aki­mir­kas. Moki­nių links­mi pie­ši­nė­liai, iška­bin­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos, neleis pamirš­ti patir­tų gerų ir sma­gių emo­ci­jų.