Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Kai už lan­go tam­su ir dar­ga­no­ta, būrė­mės kur šil­ta jau­ku ir įdo­mu. Šiais metais vėl malo­niai jun­gė­mės prie aso­cia­ci­jos Nor­den orga­ni­zuo­ja­mos Šiau­rės šalių bib­lio­te­kos savai­tės lap­kri­čio 13–19 die­no­mis kuri kvie­tė bur­tis visus drau­gėn ir kar­tu paklau­sy­ti skai­to­mų teks­tų. Šie­met Suo­mi­ja mini 100-ąsias nepri­klau­so­my­bės meti­nes, tad šia pro­ga Šiau­rės šalių bib­lio­te­kų savai­tė išskir­ti­nį dėme­sį sky­rė suo­mių lite­ra­tū­rai. Todėl ir skai­ty­mams buvo siū­lo­mi suo­mių auto­rių teks­tai, o tema – „Šiau­rės salos“.

Tai­gi, mūsų mokyk­lo­je šios savai­tės pra­džios rytai pra­si­dė­da­vo ryti­niais skai­ty­mais prie jau­kios ir užbu­rian­čios žva­kių švie­sos. Visiems pra­di­nių kla­sių moki­niams dori­nio ugdy­mo moky­to­jos skai­tė ištrau­ką iš suo­mių auto­riaus Mau­ri Kun­no kny­gos „Lobių sala“. Sma­gu buvo maty­ti susi­kau­pu­sius ir susi­do­mė­ju­sius moki­nių vei­dus, klau­san­tis nuo­ty­ki­nio teks­to.