Šiandien, tarptautinės mokytojų dienos proga,

moki­nių įgu­la pakvie­tė moky­to­jus pake­liau­ti lai­vu. Jau įei­nant į mokyk­lą buvo pado­va­no­ja­mi bilie­tai į šią kelio­nę, obuo­lys su palin­kė­ji­mu. Po pamo­kų lai­vo deny­je įgu­la rodė meni­nę prog­ra­mė­lę moky­to­jams. Kelio­nė nė vie­nam nepra­il­go!