Sėkmės finaluose

Vasa­rio 9 d. Rokiš­ky­je vyks fina­li­nės moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos. Dėl žai­dy­nių nuga­lė­to­jų var­dų kovos Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da su Mari­jam­po­lės, Viniaus, Palan­gos koman­do­mis. Palin­kė­ki­me sėk­mės!