Sėkmė regioniniame konkurse

Vasa­rio 10 die­ną Bir­žuo­se vyku­sia­me regio­ni­nia­me meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se Joniš­kiui atsto­va­vu­si mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­vė Andrė­ja Jene­liū­nai­tė (8b kl.)  lai­mė­jo III vie­tą 5–8 kla­sių gru­pė­je. SVEIKINAME Andrė­ją su šiuo pasie­ki­mu ir lin­ki­me atei­ty­je pasiek­ti dar dides­nių lai­mė­ji­mų.

Andrė­ja skai­tė teks­tą „Nerin­ga“ iš E.Mieželaičio kny­gos „Čia Lie­tu­va“. Ver­ti­ni­mo komi­si­ją ir visus klau­sy­to­jus suža­vė­jo Andrė­jos gebė­ji­mas per­duo­ti emo­ci­jas, per­teik­ti kūri­nio min­tį aiš­kia kal­ba, tai­syk­lin­ga tar­ti­mi. Andrė­jai pavy­ko aplenk­ti daug gerų skai­to­vų, užėmu­sių pir­mą­sias vie­tas savo rajo­nų kon­kur­suo­se. Į regio­ni­nį turą atvy­ko mok­s­lei­viai iš Kupiš­kio, Rokiš­kio, Bir­žų, Pasva­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Joniš­kio, Kel­mės, Akme­nės, Šiau­lių rajo­nų ir Pane­vė­žio mies­to.